Bảo hiểm hàng hóa c thực phẩm đông lạnh

Bảo hiểm hàng hóa c thực phẩm đông lạnh

 
                       
ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM THỰC PHẨM ФNG LẠNH (C)
(Loại trừ hàng thịt đông lạnh)
 
 • NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM
 1. Điều khoản rủi ro
bảo hiểm này nhận bảo hiểm hàng hóa c thực phẩm đông lạnh:
 
 1. Mất mát, hư hỏng cho đối tượng được bảo hiểm được quy định cho
  1. Cháy nổ
  2. Tàu hoặc thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc bị lật
  3. Phương tiện chuyên chở đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
  4. Tàu, thuyền hoặc phương tiện vận chuyển đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoài không kể nước
  5. Dỡ hàng tại cảng gặp nạn
 Bảo hiểm hàng hóa c thực phẩm đông lạnh

Bảo hiểm hàng hóa c thực phẩm đông lạnh

 1. Đối tượng được bảo hiểm hàng hóa c thực phẩm đông lạnh bị mất mát hư hỏng do những nguyên nhân ;

  1. hy sinh tổn thất chung hoạt động trong thời gian hơn 24 tiếng liên tục

  2. ném hàng khỏi tàu

 

 1. Điều khoản tổn thất chung

Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất chung và các chi phí cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc phòng tránh tổn thất cho bất kỳ nguyên nhân nào, loại trừ các nguyên nhân đã quy định trong các điều 4, 5, 6 và 7 hay ở một điều nào khác trong hợp đồng bảo hiểm này và được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/ hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành.
 

 1. Điều khoản “tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi”

Bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm hàng hóa c thực phẩm đông lạnh phần trách nhiệm theo điều khoản “tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi”trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp Chủ tàu khiếu nại theo điều khoản đã nói thì Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm là người có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm Người được bảo hiểm đối với khiếu nại đó và chịu mọi phí tổn.

LOẠI TRỪ  BẢO HIỂM

 

 1.  Điều khoản loại trừ chung

Trong bất kỳ trường hợp bảo hiểm này sẽ không nhận bảo hiểm cho:

 1. mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy hành vi xấu, cố ý của Người được bảo hiểm hàng hóa c thực phẩm đông lạnh.

 2. đối tượng được bảo hiểm bị rò chảy thông thường, thiếu hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn thông thường

 3. mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra do việc đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng được bảo hiểm chưa đầy đủ hoặc không thích hợp (theo chủ ý của điều 4.3 này “ việc đóng gói” phải được coi như bao gồm cả viêc xếp hàng vào “Container” hoặc “kiện gỗ” nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi hợp đồng này có hiệu lực hoặc tiến hành bởi Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ)

 4. mất mát hư hỏng hay chi phí gây ra bởi khuyết tật vốn có hoặc tính chất riêng của đối tuợng được bảo hiểm

 5. mất mát hư hổng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ do một rủi ro được bảo hiểm gây ra (trừ những chi phí được chi trả theo điều khoản 2 kể trên)

 6. mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của Chủ tàu, người quản lý, Người thuê hoặc người điều hành tàu

 7. đối tượng được bảo hiểm hoặc một phần của nó bị hư hỏng hoặc bị phá huỷ có chủ tâm do hành động phi pháp của bất kỳ người nào ghi ra

 8. mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiế tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự.

 9. Mất mát hư hỏng hoặc các chi phí phát sinh do Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ đã không thực hiện mọi biện pháp hợp lý để đảm bảo cho đối tượng được bảo hiểm được giữ trong buồng lạnh hoặc nơi cách nhiệt và làm lạnh thích hợp.

 10. Bất kỳ mất mát hư hỏng hoặc chi phí nào khác với chi phí có thể được bồi thường theo bảo hiểm này trừ khi Người được bảo hiểm gửi ngay thông báo cho Người bảo hiểm và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được muộn quá 30 ngày sau khi bảo hiểm này kết thúc.

 

 1. Điều khoản loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và không thích hợp cho việc chuyên chở

  1. Trong bất cứ trường hợp nào bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư   hại hoặc chi phí phát sinh do

  2. Tàu hoặc thuyền không đủ khả năng đi biển

  3. Tàu, thuyền, phương tiện vận chuyển công – tên- nơ hoặc kiện gỗ không thích hợp

cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ được biết riêng về tình trạng tàu không đủ khả năng đủ khả năng đi biển hoặc không thích hợp đó vào thời điểm đối tượng được bảo hiểm được xếp vào phương tiện vận chuyển.
5.2        Người bảo hiểm bỏ qua mọi trường hợp vi phạm những cam kế ngụ ý tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng được bảo hiểm tới nơi đến trừ khi Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ được biết riêng về tình trạng tàu không đủ khả năng đi biển hay không thích hợp đó.

 1. Điều khoản loại trừ chiến tranh

Trong bất cứ trường hợp nào bảo hiểm nào sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi

 1. chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát

sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra hoặc chống lại một bên tham chiến

 1. bắt giữ, tịch thu, kiềm chế hay cầm giữ, và hậu quả của những sự việc đó hoặc bất kỳ mưu toan nào nhằm thực hiện những hành vi đó

 2. mìn, thuỷ lôi, bom hoặc những vũ khí chiến tranh hoang phế khác.

 1. Điều khoản loại trừ đình công

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí

 1. gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự.

 2. Hậu quả của đình công, cấm xưởng, gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự

 3. Gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố hoặc bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị.

 

Loading...
Hotline: 0932 377 138