Bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ ở sài gòn

Bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ ở sài gòn

 
Theo quy định của pháp luật bác sĩ hành nghề phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ. Bảo hiểm này sẽ thay các bác sĩ bồi thường cho bên thứ ba thiệt hại về thân thể trong quá trình hành nghề không may xảy ra rủi ro ngoài ý muốn không kiểm soát được. Ngoài ra, còn bao gồm chi phí kiện tụng…

I.Thoả thuận bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ ở sài gòn

Trên cơ sở tuân theo những điều khoản, những hạn mức bồi thường, những điểm loại trừ và những điều kiện trong Quy tắc bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm, với điều kiện Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm, Tổng Công ty bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO), đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm (trong mọi trường hợp không vượt quá tổng hạn mức bồi thường nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ ở sài gòn) :
Bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ ở sài gòn

Bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ ở sài gòn

 1. đến Hạn mức bồi thường được nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ ở sài gòn của Bộ Hợp đồng bảo hiểm (gọi tắt sau đây là Bộ Hợp đồng) đối với bất kỳ số tiền nào mà Người được bảo hiểm có thể chịu trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bất kỳ khiếu nại nào được lập bằng văn bản trong thời hạn bảo hiểm nêu tại Bộ Hợp đồng, nhằm chống lại Người được bảo hiểm về thương tật thân thể hoặc tử vong của bất kỳ bệnh nhân nào gây ra do hoặc được coi là gây ra do bất kỳ hành động bất cẩn, nhầm lẫn hoặc thiếu sót nào trong dịch vụ chuyên môn do Người được bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ ở sài gòn hoặc người làm thuê của Người được bảo hiểm thực hiện hoặc lẽ ra phải thực hiện (sau đây được gọi là sơ xuất nghề nghiệp) xảy ra trong thời hạn bảo hiểm (và thời hạn hồi tố, nếu có)

 2. các chi phí và phí tổn phát sinh được PJICO chấp nhận bằng văn bản trong quá trình bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào. Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải thanh toán một số tiền cao hơn Hạn mức bồi thường theo Bộ Hợp đồng để một khiếu nại nào đó từ bên thứ ba được huỷ bỏ thì trách nhiệm của PJICO đối với các chi phí và phí tổn phát sinh như đề cập ở trên sẽ được tính theo tỷ lệ giữa hạn mức bồi thường theo Bộ Hợp đồng và tổng số tiền cần phải thanh toán để khiếu nại đó được huỷ bỏ;

II.     Hạn mức bồi thường

1.   Mỗi một khiếu nại
Trách nhiệm bồi thường của PJICO cho toàn bộ chi phí bồi thường và các phí tổn chi trả cho một hoặc nhiều người khiếu kiện đối với mỗi một sự cố, sẽ không vượt quá tổng số tiền nêu trong Bộ Hợp đồng và tổng số tiền này sẽ là Hạn mức bồi thường cho mỗi một khiếu nại.

Nhằm mục đích xác định Hạn mức bồi thường của PJICO, tất cả những khiếu nại

 • phát sinh từ một nguyên nhân chung nhưng gây ra thương tật thân thể của nhiều hơn một bệnh nhân

 • được lập để chống lại nhiều hơn một Người được bảo hiểm cùng liên quan đến một tổn thất sẽ được xem xét như là một khiếu nại. Ngày tổn thất tương ứng sẽ được coi là ngày khiếu nại bằng văn bản đầu tiên được lập để khiếu kiện Người được bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ ở sài gòn.  

 1. Tổng Hạn mức bồi thường

Trách nhiệm bồi thường của PJICO cho toàn bộ chi phí bồi thường và các phí tổn chi trả đối với toàn bộ khiếu nại được lập trong thời hạn bảo hiểm của Bộ Hợp đồng, sẽ không vượt quá Tổng hạn mức bồi thường nêu trong Bộ Hợp đồng.

III.      Mức khấu trừ do Người được bảo hiểm chịu

Luôn luôn với điều kiện là PJICO sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường, đối với mỗi và mọi khiếu nại theo Bộ Hợp đồng, phần tiền khiếu nại (mà trong ngữ cảnh của điều khoản này bao gồm cả những chi phí và phí tổn do PJICO chi trả nhằm điều tra và bào chữa khiếu nại) vượt quá Mức khấu trừ do Người được bảo hiểm chịu nêu tại Bộ Hợp đồng.  Điều khoản này cũng quy định rằng nếu có bất cứ chi phí nào mà PJICO chi trả, sau đó được xác định là thấp hơn Mức khấu trừ của Bộ Hợp đồng, thực chất thuộc trách nhiệm chi trả của Người được bảo hiểm như nêu trên, thì Người được bảo hiểm phải hoàn trả lại số tiền đó cho PJICO ngay sau khi PJICO yêu cầu.

 1. Những điểm loại trừ

Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ ở sài gòn này không bồi thường cho bất kỳ khiếu nại hoặc những khiếu nại nào phát sinh từ :
1.  bất kỳ dịch vụ nào được thực hiện vượt quá phạm vi đặc thù về dịch vụ chuyên môn, điều trị, tư vấn của một thầy thuốc/bác sỹ theo quy định pháp lý, nội quy và quy tắc có hiệu lực tại Việt nam;
2.  dịch vụ khám sức khoẻ trừ khi vì lý do chuẩn đoán hoặc chữa bệnh; đối với dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình/ phẫu thuật thẩm mỹ, phạm vi bảo hiểm theo đơn này chỉ giới hạn đối với hoạt động phẫu thuật nhằm tái tạo các bộ phận cơ thể phát sinh một cách cần thiết sau một tai nạn và/hoặc biến dạng bẩm sinh;

3.   hoạt động điều trị / dịch vụ cung cấp nhằm kích thích/phòng tránh sự có thai, sinh sản, bao gồm phẫu thuật chữa trị bệnh vô sinh, thụ tinh ống nghiệm và/hoặc phá thai, nạo hút thai và những tổn thất tài chính (hậu quả) phát sinh từ những dịch vụ trên, bao gồm cả nghĩa vụ chi trả tiền bảo hành cho các dịch vụ đó

4.   thương tật thân thể (bao gồm cả bất ổn thần kinh, thương tổn tinh thần hoặc trạng thái sợ hãi), tổn thất hoặc thiệt hại thực chất là hoặc được cho là gây ra do hoặc phát sinh từ bất kỳ hình thức nào liên quan đến Hội chứng suy giảm miễn dịch (bệnh AIDS) hoặc các tác nhân gây bệnh của bệnh AIDS hoặc bệnh viêm gan

 1. sự hoạt động của ngân hàng máu trừ các trường hợp thuần túy phải cung cấp máu hoặc những sản phẩm huyết học cho hoạt động phẫu thuật, mổ của Người được bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ ở sài gòn nêu tại Phụ lục và Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ ở sài gòn

 2. những thiệt hại / thương tật mang tính di truyền

 3. việc sử dụng thuốc giảm cân

 4. hoạt động của bác sỹ nha khoa hoặc bác sỹ phẫu thuật nha khoa về

 • gây mê chung hoặc

 • bất cứ thủ tục, công việc nào được thực hiện dưới dạng gây mê chung

 1. các dịch vụ được thực hiện khi đang chịu ảnh hưởng của các chất gây say hoặc chất ma tuý;

       10.  bất cứ hành động cố ý, thiếu trung thực, ác ý, hành động tội phạm hoặc phạm pháp nào của Người được bảo hiểm hoặc người làm công của Người được bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ ở sài gòn;
       11.   thiệt hại thuộc bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra do hoặc  phát sinh từ hoặc có liên quan đến phóng xạ ion hoá hoặc nhiễm phóng xạ

 1. bất cứ hậu quả nào của chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch nước ngoài, tình trạng chiến sự (dù cho có tuyên chiến hay không), nội chiến, khủng bố, nổi loạn, cách mạng, khởi nghĩa hoặc hành động quân sự hoặc hành động của lực lượng tiếm quyền

 2. khiếu nại do một Người được bảo hiểm lập nhằm kiện cáo một Người được bảo hiểm khác trong đơn bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ ở sài gòn này

 3. trách nhiệm được Người được bảo hiểm thừa nhận theo một hợp đồng hoặc bất kỳ thoả thuận nào khác hoặc bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm bằng văn bản nào được thoả thuận bởi Người được bảo hiểm làm gia tăng trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm.  Điểm loại trừ này sẽ không áp dụng đối với trách nhiệm mà Người được bảo hiểm lẽ ra đã phải chịu dù cho có sự tồn tại của hợp đồng, thoả thuận, cam kết hoặc bảo đảm nói trên hay không.

 

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666