Mua bảo hiểm hàng hóa ở tphcm

Mua bảo hiểm hàng hóa ở tphcm Mua bảo hiểm hàng hóa ở tphcm  

PHẠM VI BẢO HIỂM 
 
1. Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa có thể được ký kết theo một trong những điều kiện sau:
 
Bảo hiểm hàng hóa Điều kiện A:
 
Theo điều kiện này, Người bảo hiểm chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát,
hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm

Bảo hiểm hàng hóa Điều kiện B:
 
 theo điều kiện bảo hiểm hàng hóa này,
Người bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với:
a) Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho
các nguyên nhân sau:
(1)   Cháy hoặc nổ;
(2)   Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;
(3) Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất
kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;
(4)   Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;
(5)   Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh;
(6)   Động đất, núi lưả phun hoặc sét đánh;
b) Những mất mát hư hỏng xảy ra đối với hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân
sau:
(1)   Hy sinh tổn thất chung;
(2)   Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu;
(3) Nước biển, nước hồ hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương
tiện vận chuyển, công- ten-nơ hoặc nơi chứa hàng;
c) Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp
hàng lên hay dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.
d) Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hạơc phương tiện chở hàng mất tích
 
mua bảo hiểm hàng hóa ở tphcm tư vấn 
 
Bảo hiểm hàng hóa Điều kiện C:
 
Trừ những trường hợp quy định loại trừ ở chương III dưới đay, theo điều kiện này
Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với:
a) Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho
các nguyên nhân sau:
(1)  Cháy hoặc nổ;
(2)  Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;
(3) Tàu đâm va nhau hạơc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất
kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;
(4)  Dỡ hàng tạo một cảng nơi tàu gặp nạn;
(5)  Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật, hoặc trật bánh.
b) Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân
sau gây ra:
(1)  Hy sinh tổn thất chung;
(2)  Ném hàng khỏi tàu;
c) Hàng hóa được bảo hiểm bị  mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng mất tích.
 
mua bảo hiểm hàng hóa ở tphcm tư vấn 
 
2. Dù hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện “A”, “B” hay “C” trong mỗi trường hợp
 
Người bảo hiểm còn phải chịu trách nhiệm về những tổn thất và chi phí sau đây:
a) Tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hay xác định bằng Hợp
đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành, đã chỉ ra nhằm tránh hay
liên quan đến việc tránh khỏi tổn thất có thể xảy ra do bất kỳ nguyên nhân gì. Tuy nhiên, khi có tổn thất chung Người được bảo hiểm cần hỏi ý kiến Người bảo hiểm trước khi kê khai và ký cam kết tổn thất chung.
b) Những chi phí và tiền công hợp lý do Người được bảo hiểm, người làm công
và đại lý của họ đã chi nhằm phong tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo
hiểm để bồi thường và kiện người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hoá hay người thứ
ba nào khác, với điều kiện những chi phí và tiền công này phải được giới hạn trong phạm vi
những tổn thất thuộc trách nhiệm Người bảo hiểm.
c) Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Người
bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường.
d) Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Người
bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường.
e) Phần trách nhiệm thuộc điều khoản “Tàu đâm va nhau đôi bên cùng chịu
trách nhiệm” ghi trong Hợp đồng vận chuyển được coi như là một loại tổn
thất thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Người bảo hiểm. Trường hợp
chủ tàu khiếu nại theo điều khoản đó thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm
thông báo cho Người bảo hiểm biết. Người bảo hiểm dành quyền bảo vệ
Người bảo hiểm, chống lại việc khiếu nại của chủ tàu và tự chịu các phí tổn
 
Trong trường hợp hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện “B” hay “C”, nếu người được
bảo hiểm yêu cầu thì Người bảo hiểm có thể nhạn trách nhiệm bảo hiểm thêm một hay
nhiều loại rủi ro phụ dưới đây với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm theo thoả thuận:
-  Rủi ro trộm cắp và/hoặc không giao hàng.
-  Tổn thất do những hành vi ác ý hay phá hoại gây ra.
-  Hư hại do nước mưa, nước ngọt do đọng hơi nước và hấp hơi nóng.
-  Gỉ và ôxy hoá.
-  Vỡ, cong và/hoặc bẹp.
-  Rò, rỉ và/hoặc thiếu hụt hàng hoá.
-  Hư hại do móc cẩu hàng.
-  Dây bẩn do dầu và/hoặc mỡ.
-  Và những rủi ro khác tương tự.
 
- Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường những mất mát, hư hỏng
xảy ra cho hàng hoá xếp trên boong tàu trái với tập quán thương mại. Đối với
hàng xếp trên boong phù hợp với tập quán thương mại chỉ có thể được bảo
hiểm theo điều kiện “C”.
 
mua bảo hiểm hàng hóa ở tphcm tư vấn 
 
- Nếu theo tập quán địa phương cần phải sử dụng sà lan hoặc các phương tiện vận chuyển
khác để chuyên chở hàng hoá được bảo hiểm từ tàu biển vào bờ hoặc ngược lại thì Người
bảo hiểm cũng sẽ chịu trách nhiệm đối với rủi ro về sà lan như đã ghi trong điều 2 Quy tắc
này với đièu kiện Người được bảo hiểm phải thông báo trước cho Người bảo hiểm biết về
những thay đổi đó và phải nộp thêm phí bảo hiểm theo thảo thuận. Tuy nhiên, quy định này
không bao gồm trường hợp sà lan dùng vào việc chứa hàng ngaòi quá trình vận chuyển
bình thường
Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị do Người được bảo
hiểm khai báo
2. Nếu Người được bảo hiểm không khai báo được số tiền bảo hiểm thì có thể áp dụng
cách tính giá trị bảo hiểm như sau:
Giá trị bảo hiểm của hàng hoá được bảo hiểm bao gồm giá tiền hàng ghi trên hoá
đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hoá đơn), cộng
chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.

 

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng

 
Loading...
Hotline: 0932 377 138