Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

Quy tắc Bảo hiểm Trách nhiệm Nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh (Ban hành kèm theo Quyết định số: 198/2014/QĐ/TSC/TGĐ ngày 28/02/2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex)
 

I.              Thoả thuận bảo hiểm

Trên cơ sở tuân theo những điều khoản, những hạn mức bồi thường, những điểm loại trừ và những điều kiện trong Quy tắc bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm, với điều kiện Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm, Tổng Công ty bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO), đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm (trong mọi trường hợp không vượt quá tổng hạn mức bồi thường nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm) :
 1. đến Hạn mức bồi thường được nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm của Bộ Hợp đồng bảo hiểm (gọi tắt sau đây là Bộ Hợp đồng) đối với bất kỳ số tiền nào mà Người được bảo hiểm có thể chịu trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bất kỳ khiếu nại nào được lập bằng văn bản trong thời hạn bảo hiểm nêu tại Bộ Hợp đồng, nhằm chống lại Người được bảo hiểm về thương tật thân thể hoặc tử vong của bất kỳ bệnh nhân nào gây ra do hoặc được coi là gây ra do bất kỳ hành động bất cẩn, nhầm lẫn hoặc thiếu sót nào trong dịch vụ chuyên môn do Người được bảo hiểm hoặc người làm thuê của Người được bảo hiểm thực hiện hoặc lẽ ra phải thực hiện (sau đây được gọi là sơ xuất nghề nghiệp) xảy ra trong thời hạn bảo hiểm (và thời hạn hồi tố, nếu có)
 2. các chi phí và phí tổn phát sinh được PJICO chấp nhận bằng văn bản trong quá trình bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào. Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải thanh toán một số tiền cao hơn Hạn mức bồi thường theo Bộ Hợp đồng để một khiếu nại nào đó từ bên thứ ba được huỷ bỏ thì trách nhiệm của PJICO đối với các chi phí và phí tổn phát sinh như đề cập ở trên sẽ được tính theo tỷ lệ giữa hạn mức bồi thường theo Bộ Hợp đồng và tổng số tiền cần phải thanh toán để khiếu nại đó được huỷ bỏ;

II.     Hạn mức bồi thường

1.   Mỗi một khiếu nại
Trách nhiệm bồi thường của PJICO cho toàn bộ chi phí bồi thường và các phí tổn chi trả cho một hoặc nhiều người khiếu kiện đối với mỗi một sự cố, sẽ không vượt quá tổng số tiền nêu trong Bộ Hợp đồng và tổng số tiền này sẽ là Hạn mức bồi thường cho mỗi một khiếu nại.
Nhằm mục đích xác định Hạn mức bồi thường của PJICO, tất cả những khiếu nại
 • phát sinh từ một nguyên nhân chung nhưng gây ra thương tật thân thể của nhiều hơn một bệnh nhân
 • được lập để chống lại nhiều hơn một Người được bảo hiểm cùng liên quan đến một tổn thất sẽ được xem xét như là một khiếu nại. Ngày tổn thất tương ứng sẽ được coi là ngày khiếu nại bằng văn bản đầu tiên được lập để khiếu kiện Người được bảo hiểm.  
 1. Tổng Hạn mức bồi thường
Trách nhiệm bồi thường của PJICO cho toàn bộ chi phí bồi thường và các phí tổn chi trả đối với toàn bộ khiếu nại được lập trong thời hạn bảo hiểm của Bộ Hợp đồng, sẽ không vượt quá Tổng hạn mức bồi thường nêu trong Bộ Hợp đồng.

III.       Mức khấu trừ do Người được bảo hiểm chịu

Luôn luôn với điều kiện là PJICO sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường, đối với mỗi và mọi khiếu nại theo Bộ Hợp đồng, phần tiền khiếu nại (mà trong ngữ cảnh của điều khoản này bao gồm cả những chi phí và phí tổn do PJICO chi trả nhằm điều tra và bào chữa khiếu nại) vượt quá Mức khấu trừ do Người được bảo hiểm chịu nêu tại Bộ Hợp đồng.  Điều khoản này cũng quy định rằng nếu có bất cứ chi phí nào mà PJICO chi trả, sau đó được xác định là thấp hơn Mức khấu trừ của Bộ Hợp đồng, thực chất thuộc trách nhiệm chi trả của Người được bảo hiểm như nêu trên, thì Người được bảo hiểm phải hoàn trả lại số tiền đó cho PJICO ngay sau khi PJICO yêu cầu.
 1. Điều kiện     
Quy tắc bảo hiểm này, bất kỳ điều khoản bổ sung đính kèm nào hoặc GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm sẽ được coi như là một Bộ hợp đồng và bất kỳ từ hoặc cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa cụ thể trong bất cứ phần nào của Quy tắc bảo hiểm hoặc GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm sẽ mang ý nghĩa cụ thể đó tại bất cứ đâu chúng xuất hiện.
1.  Người được bảo hiểm phải thực hiện tất cả những biện pháp hợp lý nhằm đề phòng hoặc giảm thiểu thương tật, bệnh tật, tổn thất hoặc thiệt hại có thể dẫn đến một khiếu nại thuộc Bộ hợp đồng.
2.   Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào có thể dẫn đến một khiếu nại được bồi thường theo Bộ hợp đồng, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay lập tức bằng văn bản cho PJICO. Việc thông báo phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn bảo hiểm hoặc bất cứ khiếu nại nào phát sinh từ các sự kiện hoặc tình huống nêu trên, được lập trong vòng 36 tháng kể từ ngày hết hạn nêu tại GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm sẽ được coi như là đã được lập trong thời hạn hiệu lực của Bộ hợp đồng này.
 1. Người được bảo hiểm không được thừa nhận trách nhiệm hoặc giải quyết hoặc thực hiện, hứa hẹn việc thanh toán bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến bất cứ khiếu nại nào có thể được coi như khoản bồi thường theo Bộ hợp đồng, hoặc chi trả bất cứ chi phí, phí tổn nào liên quan đến khiếu nại, khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của PJICO -  người được phép tiếp quản và kiểm soát trên danh nghĩa của Người được bảo hiểm, việc bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào nêu trên, và cũng vì mục đích đó Người được bảo hiểm phải cung cấp toàn bộ thông tin và hỗ trợ được PJICO yêu cầu một cách hợp lý.
PJICO không được giải quyết bất kỳ khiếu nại nào khi không có sự chấp thuận của Người được bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu Người được bảo hiểm từ chối chấp thuận cách thức giải quyết khiếu nại theo đề nghị của PJICO và tiếp tục tranh luận hoặc tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào, thì trách nhiệm của PJICO sẽ không vượt quá số tiền mà lẽ ra đã có thể được giải quyết để chi trả cho khiếu nại cộng với chi phí và các phí tổn đã phát sinh với sự đồng ý của PJICO cho đến ngày Người được bảo hiểm từ chối việc giải quyết mà PJICO đưa ra.
 1. PJICO có thể bồi thường cho Người được bảo hiểm cho tới Hạn mức bồi thường theo Bộ hợp đồng này đối với bất kỳ sự cố nào hoặc bất cứ số tiền nào nhỏ hơn cho khiếu nại hoặc những khiếu nại liên quan đến sự cố đó để khiếu nại được giải quyết và PJICO sẽ không phải chịu thêm bất kỳ trách nhiệm nào về sự cố đó ngoại trừ việc thanh toán chi phí và phí tổn pháp lý đã phát sinh trước khi thanh toán số tiền bồi thường.
 2. Nếu tại thời điểm xảy ra bất kỳ sự cố hoặc khiếu nại, có bất kỳ một đơn bảo hiểm nào khác tồn tại độc lập với Bộ hợp đồng, bảo hiểm cho Người được bảo hiểm hoặc được thực hiện bởi hoặc trên danh nghĩa của Người được bảo hiểm cũng bảo hiểm cho sự cố hoặc khiếu nại đó, PJICO sẽ không có trách nhiệm theo Bộ hợp đồng này phải bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với sự cố hoặc khiếu nại đó ngoại trừ số tiền vượt quá nằm ngoài số tiền lẽ ra phải được thanh toán theo đơn bảo hiểm khác đó cho dù Bộ hợp đồng này có hiệu lực hay không.
 3. Trong trường hợp áp dụng ngày hồi tố được nêu cụ thể trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm, Bộ hợp đồng sẽ không áp dụng đối với những khiếu nại được lập chống lại Người được bảo hiểm về những hành động sơ xuất, sai sót hoặc bỏ sót đã thực hiện hoặc đã xảy ra hoặc được cho là đã thực hiện hoặc đã xảy ra trước ngày hồi tố.
 4. Người được bảo hiểm vào bất cứ thời điểm nào phải
a)  duy trì việc lập hồ sơ mô tả chính xác toàn bộ những dịch vụ chuyên môn nhằm đảm bảo tính sẵn có cho việc kiểm tra và sử dụng bởi PJICO hoặc người đại diện hợp pháp của PJICO cho tới mức độ mà chúng liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào theo Bộ hợp đồng này
 1. cung cấp cho PJICO hoặc người đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm những thông tin, hỗ trợ và những bản báo cáo khi PJICO yêu cầu, và
 2. bằng chi phí của mình, hỗ trợ trong quá trình bào chữa bất cứ khiếu nại nào
 1. Việc tuân thủ và thực hiện các điều khoản, điều kiện trong mức độ liên quan đến bất kỳ việc gì phải thực hiện hoặc phải tuân thủ bởi Người được bảo hiểm cũng như tính xác thực của các lời khai của Người được bảo hiểm trong bản giấy yêu cầu bảo hiểm (đính kèm và là cơ sở pháp lý của Bộ hợp đồng) sẽ là những điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào của PJICO theo Bộ hợp đồng.
 2. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ tranh chấp nào giữa Người được bảo hiểm và PJICO theo Bộ hợp đồng này, thì những tranh chấp đó sẽ được phán xử theo luật pháp của quốc gia nêu trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm và do vậy, chỉ có những Tòa án thuộc quốc gia này mới có quyền tài phán đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh theo Bộ hợp đồng này.
 3. Các bên thoả thuận rằng nếu bất kỳ khoản thanh toán nào được PJICO chi trả cho bất kỳ khiếu nại nào thuộc Bộ hợp đồng này, PJICO được quyền kế thừa toàn bộ quyền lợi của Người được bảo hiểm trong việc truy đòi một bên thứ ba gây ra khiếu nại đó.
 4. Nếu Người được bảo hiểm lập bất kỳ khiếu nại nào với mục đích lừa đảo hoặc không trung thực, trên phương diện số tiền đòi bồi thường hoặc bất cứ yếu tố nào khác, Bộ hợp đồng này sẽ bị mất hiệu lực hoàn toàn và Người được bảo hiểm sẽ mất quyền lợi được đòi bồi thường về toàn bộ những khiếu nại theo Bộ hợp đồng này.
 5. Bộ hợp đồng này sẽ không áp dụng liên quan đến bất cứ loại hình bảo hiểm nào khác và sẽ chỉ bồi thường cho những tổn thất trong điều kiện và trong mức độ không được bồi thường theo bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác.
 6. Số tiền bồi thường theo Bộ hợp đồng này được giới hạn đối với :
a) khoản tiền bồi thường phát sinh từ phán quyết của một Toà án có thẩm quyền tại phạm vi lãnh thổ địa lý nêu trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm.
b) chi phí, phí tổn và các lệ phí pháp lý khác phát sinh trong phạm vi lãnh thổ nêu trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm.
 1. Trong trường hợp không có quy định pháp lý địa phương liên quan đến việc huỷ bỏ hợp đồng, Bộ hợp đồng có thể được huỷ bỏ bởi Người được bảo hiểm vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi văn bản thông báo cho PJICO.  Bộ hợp đồng cũng có thể được huỷ bỏ bởi PJICO hoặc đại diện hợp pháp của PJICO bằng cách gửi văn bản thông báo cho Người được bảo hiểm theo địa chỉ của Người được bảo hiểm nêu tại GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm, trong đó nêu rõ hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt, không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày thông báo được gửi đi hoặc vào một ngày cụ thể nêu tại văn bản thông báo.
 2. Nếu Bộ hợp đồng này bị hủy bỏ bởi Người được bảo hiểm, PJICO sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm một phần khoản phí bảo hiểm được tính toán trên cơ sở áp dụng tỷ lệ phí ngắn hạn của PJICO.
Nếu Bộ hợp đồng bị huỷ bỏ bởi PJICO, hoặc đại diện hợp pháp của PJICO bởi một lý do nào đó ngoài lý do Người được bảo hiểm không thanh toán phí bảo hiểm hoặc vi phạm hợp đồng bảo hiểm, PJICO sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm một phần phí bảo hiểm trên cơ sở tính toán theo tỷ lệ.
 1. Việc thanh toán hoặc đề nghị hoàn phí bởi PJICO sẽ không phải là điều kiện để sự hủy bỏ Bộ hợp đồng này có hiệu lực tuy nhiên việc thanh toán này sẽ được thực hiện một cách sớm nhất theo khả năng thực tế./.
 

 

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng

Loading...
Hotline: 0932 377 138