Điểm loại trừ bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Điểm loại trừ bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
 

PJICO không chịu trách nhiệm bồi thường về:

1.       mức khấu trừ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm tự chịu trong mọi sự cố;
2.       các tổn thất hàng hóa trong kho lạnh phát sinh trong thời hạn không khiếu nại mà Người được bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm ghi rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm do sự sai lệch nhiệt độ mà máy lạnh cung cấp, trừ những hư hỏng do nhiễm bẩn từ chất làm lạnh trong máy lạnh thoát ra hoặc bị sự cố làm lạnh hoặc hàng hóa tươi bị hư hỏng do nhiệt độ chưa đạt tới nhiệt độ thích hợp, thời hạn không khiếu nại là khoảng thời gian ngay sau khi hàng hóa lưu trong kho và còn niêm phong, bị gián đoạn việc làm lạnh mà không bị hỏng;
3.       bất kỳ tổn thất nào do hiện tượng khô héo, hư hỏng hay nhiễm bệnh sẵn có, hư hỏng, thối rữa tự nhiên;
4.       bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc chất xếp hàng không đúng quy cách, tổn thất của vật liệu đóng gói, không đủ khí lưu thông, nhiệt độ không đồng đều;
5.       bất kỳ tổn thất nào phát sinh trong quá trình sửa chữa tạm thời các máy lạnh được ghi trong danh mục mà không được sự đồng ý của PJICO.
6.       các khoản tiền phạt do chậm trễ, các tổn thất hay trách nhiệm hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào;
7.       tổn thất trực tiếp hay gián tiếp gây bởi, hoặc phát sinh từ, hoặc trầm trọng thêm bởi:
a)       chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động của thế lực quân sự hay tiếm quyền, hành động của nhóm người ác ý hoặc những người nhân danh hay có liên hệ với bất kỳ tổ chức chính trị nào, các âm mưu tịch thu hay phá hủy theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp hoặc của chính quyền đang tồn tại trên thực tế hoặc theo lệnh của bất kỳ nhà chức trách nào;
b)      phản ứng hay phóng xạ hạt nhân hoặc nhiễm phóng xạ;
c)       hành động cố ý hay cố tình sơ xuất của Người được bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm hay đại diện của họ;
d)      hỏa hoạn, sét trực tiếp, nổ hóa học, chữa cháy hay sự phá hủy do hậu quả của công tác chữa cháy, máy bay hay các phương tiện hàng không hoặc các bộ phận trên đó rơi vào, trộm cắp hay hành động mưu toan trộm cắp, sập đổ nhà, lũ, lụt, động đất, đất lún, đất sụt, tuyết lở, cuồng phong, xoáy lốc, núi lửa phun hay các thảm họa thiên nhiên khác.
Trong các trường hợp kiện tụng mà PJICO cho rằng những tổn thất, phá hủy hay tổn hại nào đó là không thuộc trách nhiệm của bộ Hợp đồng bảo hiểm này do áp dụng điểm loại trừ (a) kể trên thì việc chứng minh rằng các tổn thất, phá hủy hay tổn hại đó phải được bồi thường theo Đơn bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm này thuộc trách nhiệm của Người được bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm.

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG

1.       Điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của PJICO là Người được bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm phải tôn trọng và thực hiện đầy đủ các quy định ghi trong Quy tắc bảo hiểm này, trung thực khai báo và trả lời các câu hỏi trong Bảng câu hỏi, Giấy yêu cầu và hàng tháng thực hiện kê khai hàng hóa.
2.       Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm /Hợp đồng bảo hiểm là bộ phận cấu thành của bộ Hợp đồng bảo hiểm, và thuật ngữ “bộ Hợp đồng bảo hiểm” dù sử dụng ở bất kỳ vị trí nào đều được hiểu là bao gồm Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm. Bất kỳ từ ngữ hay thuật ngữ nào có giải nghĩa kèm theo trong phần nào đó của bộ Hợp đồng bảo hiểm hay trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm sẽ luôn luôn mang ý nghĩa đó dù nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.

3.       Bằng chi phí riêng của mình, Người được bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm phải thực hiện mọi biện pháp hợp lý và tuân theo mọi kiến nghị hợp lý của PJICO nhằm ngăn chặn tổn thất và phải tuân thủ mọi quy định pháp luật và khuyến nghị của nhà chế tạo.
4.       a)       Vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, đại diện của PJICO cũng có quyền xem xét và kiểm tra đối tượng được bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải cung cấp cho đại diện của PJICO mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá mức độ rủi ro được bảo hiểm.
          b)      Người được bảo hiểm phải lập tức thông báo cho PJICO bằng điện tín và bằng văn bản về bất kỳ thay đổi quan trọng nào về mức độ rủi ro được bảo hiểm và bằng chi phí riêng của mình thực hiện những biện pháp mà tình thế đòi hỏi để đảm bảo an toàn cho quá trình hoạt động của các hạng mục thiết bị được bảo hiểm. Phạm vi bảo hiểm cũng như phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh thích hợp nếu thấy cần thiết. Người được bảo hiểm không được thực hiện hoặc chấp nhận những thay đổi quan trọng nào làm tăng thêm mức độ rủi ro trừ khi PJICO có văn bản xác nhận rằng bộ Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực trong các trường hợp đó.
5.       Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm phải:
a)       lập tức thông báo ngay cho PJICO bằng điện thoại hoặc điện tín cũng như bằng văn bản nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất;
b)      thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất;
c)       bảo quản các chi tiết hay bộ phận bị hư hại và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của PJICO giám định các chi tiết hay bộ phận đó;
d)      cung cấp mọi thông tin và chứng từ văn bản theo yêu cầu của PJICO;
e)       thông báo cho cơ quan công an nếu tổn thất do trộm cướp.

Trong mọi trường hợp PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất mà trong vòng 14 ngày kể từ khi xảy ra tổn thất PJICO không nhận được thông báo về những tổn thất đó. Ngay sau khi thông báo cho PJICO theo điều kiện này, Người được bảo hiểm có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ, còn trong mọi trường hợp khác, nhất thiết phải có đại diện của PJICO để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sữa chữa thay thế. Nếu đại diện của PJICO không tiến hành giám định trong một thời gian được xem là hợp lý xét theo tình hình thực tế thì Người được bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm có quyền xúc tiến việc sữa chữa hay thay thế.
Trách nhiệm của PJICO đối với bất kỳ hạng mục bị tổn thất nào thuộc đối tượng bảo hiểm sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó vẫn được sử dụng sau khi khiếu nại mà không được sữa chữa như yêu cầu của PJICO hoặc nếu chỉ được sữa chữa tạm thời mà không được sự đồng ý của PJICO.

6.       Người được bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm với chi phí do PJICO chịu, phải thực hiện, kết hợp thực hiện và cho phép thực hiện mọi hành động và mọi công việc xét thấy cần thiết hay theo yêu cầu của PJICO nhằm bảo vệ quyền lợi hay quyền miễn trách hay tiền đòi bồi thường Người thứ ba (khác với Người được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm), những khoản tiền mà PJICO sẽ được hay có thể được hưởng hoặc được thế quyền sau khi đã thanh toán hay bồi thường tổn thất theo Quy tắc bảo hiểm này, dù cho hành động hay những việc như vậy cần phải làm hoặc phải yêu cầu làm trước hay sau khi PJICO bồi thường cho Người được bảo hiểm.
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666