Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển quốc tế

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển quốc tế


Người được bảo hiểm hàng hóa vận chuyển quốc tế có thể ký kết trước với Người bảo hiểm một hợp đồng bảo hiểm bao cho những hàng hoá cần được bảo hiểm, trong đó ghi rõ tên hàng được bảo hiểm, loại tầu chở hàng, cách tính giá trị bảo hiểm của hàng, số tiền bảo hiểm tối đa cho  mỗi chuyến hàng và điều kiện bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm và những điểm liên quan khác đã được thoả thuận giữa hai bên.
 
Khi bắt đầu xếp hàng lên tầu hay khi nhận được thông báo xếp hàng, Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm biết càng sớm càng tốt mọi tình hình mà Người bảo hiểm cần biết, tuy nhiên việc thông báo này không được làm chậm quá sau khi tầu bắt đầu dỡ lô hàng đầu tiên tại cảng đến cuối cùng ghi trên Đơn bảo hiểm.
 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển quốc tế

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển quốc tế


 Nếu trước khi thông báo mà hàng hoá đã bị mất mát, hư hỏng thuộc phạm vi bảo hiểm thì Người bảo hiểm vẫn có trách nhiệm bồi thường. Tiền bồi thường sẽ được tính theo nguyên tắc xác định giá trị bảo hiểm như đã quy định trong hợp đồng bảo hiểm.
 
Nếu Người được bảo hiểm cố ý không thông báo hoặc thông báo không kịp thời hay sai lệch thì Người bảo hiểm có quyền kết thúc hợp đồng ngay khi phát hiện tình hình đó và thu toàn bộ phí bảo hiểm phải trả trước khi hợp đồng kết thúc.
 
heo yêu cầu của Người được bảo hiểm, Người bảo hiểm có thể cấp Đơn bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm riêng cho từng chuyến hàng. Nếu nội dung của chứng từ cấp riêng này không phù hợp với nội dung hợp đồng bảo hiểm bao thì sẽ căn cứ vào chứng từ cấp riêng để giải quyết.
NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
KHI XẢY RA TỔN THẤT
 
            Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm hàng hóa vận chuyển quốc tế hay đại lý được họ chỉ định đến giám định. Nếu Người bảo hiểm không có đại lý địa phương thì Người được bảo hiểm có thể yêu cầu giám định viên có đăng ký ở nơi đó đến giám định.
 
Trừ khi trước đó đã có một thoả thuận khác, Người bảo hiểm có quyền từ chối giải quyết những vụ khiếu nại không có biên bản giám định được cấp bởi chính đại lý giám định được Người bảo hiểm chỉ định trên Đơn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển quốc tế.
 
Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm hay đại lý của họ phải tiến hành mọi biện pháp có thể thực hiện được nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm. Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho những mất mát hay hư hỏng xảy ra do phía Người được bảo hiểm không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của họ như đã quy định trong điều này.
 
Khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển quốc tế, Người bảo hiểm có thể tự mình hoặc chỉ dẫn cho  Người được bảo hiểm tham gia công việc cứu hộ và bảo vệ hàng hoá được bảo hiểm hàng hóa vận chuyển quốc tế.
 
Bất kỳ biện pháp nào nói trên do Người bảo hiểm hay Người được bảo hiểm tiến hành đều không thể coi là dấu hiệu khước từ hay chấp nhận việc từ bỏ hàng hoá.
 
Trong mọi trường hợp, Người được bảo hiểm hay đại lý của họ có trách nhiệm đảm bảo thực hiện và bảo lưu đầy đủ cho Người bảo hiểm quyền khiếu nại đối với người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hoá hay người thứ ba khác. Đặc biệt, họ cần làm theo những quy định sau đây:
 
Khiếu nại ngay người vận chuyển, chính quyền cảng hay những người nhận uỷ thác hàng về bất kỳ kiện hàng nào bị mất.
Yêu cầu đại diện người chuyên chở hay người nhận uỷ thác hàng tham gia việc chứng kiến giám định ngay khi phát hiện hàng hoá có hiện tượng mất mát hoặc hư hỏng và qua giám định thấy thực tế có tổn thất thì phải lập hồ sơ khiếu nại họ.
 
Trừ khi đã có thư kháng nghị, trong mọi trường hợp không được cấp giấy biên nhận hoàn chỉnh cho những hàng hoá có hiện tượng nghi vấn.
Gửi giấy báo cho đại diện người chuyên chở hay người nhận uỷ thác hàng hoá trong vòng 3 ngày sau khi nhận hàng nếu tổn thất thuộc loại khó phát hiện vào thời gian nhận hàng.
 
Nếu Người được bảo hiểm không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ như đã quy định trong điều này thì Người bảo hiểm có quyền từ chối những khiếu nại của người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hoá hay người thứ ba khác.
 
Để đòi bồi thường, người khiếu nại phải có quyền lợi trong đối tượng được bảo hiểm vào thời gian xảy ra tổn thất thực tế đó. Khi đòi đồng bảo hiểm, Người bảo hiểm bồi thường về những mất mát hay hư hỏng thuộc trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm cần nộp đủ giấy tờ chứng minh, trong đó tuỳ trường hợp liên quan phải có:
1.         Bản chính của Đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa vận chuyển quốc tế.
2.         Bản chính hoặc bản sao hoá đơn gửi hàng, kèm tờ kê chi tiết hàng hoá và/hoặc phiếu ghi trọng lượng.
3.         Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở khác loại.
4.         Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác chỉ rõ mức độ tổn thất.
5.         Giấy biên  nhận hoặc giấy chứng nhận tàu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng.
6.         Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải.
7.         Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất.
8.         Thư đòi bồi thường.
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666