Bảo hiểm sinh mạng cá nhân

Bảo hiểm sinh mạng cá nhân


Bảo hiểm sinh mạng cá nhân

QUY TẮC BẢO HIỂM SINH MẠNG CÁ NHÂN
(Ban hành theo Quyết định số 165/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO)
 
I. Nguyên tắc chung bảo hiểm sinh mạng cá nhân

Điều 1:
Theo các điều khoản trong Quy tắc này, Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO nhận bảo hiểm trường hợp tử vong đối với Người được bảo hiểm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Điều 2:
1.   Đối tượng bảo hiểm sinh mạng cá nhân bao gồm:
      a)   Công dân Việt nam từ 16 đến 70 tuổi;
      b)   Những người trên 70 tuổi đã được bảo hiểm theo Quy tắc này liên tục ít nhất là từ năm 69 tuổi.
2.   PJICO không nhận bảo hiểm sinh mạng cá nhân cho các đối tượng sau:
      a)   Người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư;
      b)   Người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
      c)   Người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, tai nạn.
Tuy nhiên, những điều loại trừ nói ở phần 2 Điều này không áp dụng đối với những Người được bảo hiểm theo Quy tắc này liên tục từ năm thứ hai trở đi.
Điều 3:
Người được bảo hiểm theo Quy tắc này vẫn được tham gia và hưởng mọi quyền lợi của các loại hình bảo hiểm khác.
 
II. KHÔNG THUỘC PHẠM VI BẢO HIỂM
Điều 4:
Trường hợp Người được bảo hiểm sinh mạng cá nhân bị tử vong do những nguyên nhân sau đây không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm:
a)   Người được bảo hiểm vi phạm pháp luật;
b)   Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm;
c)   Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu bia, ma tuý hay các chất kích thích tương tự khác;
d)   Chiến tranh, động đất, núi lửa.
 
III. Hợp đồng bảo hiểm sinh mạng cá nhân

Điều 5:
1.   Các tổ chức kinh tế xã hội có yêu cầu tham gia bảo hiểm sinh mạng các nhân cho tập thể của mình, ký hợp đồng bảo hiểm với PJICO kèm theo danh sách các cá nhân được bảo hiểm.
2.   Các cá nhân hoặc gia đình có yêu cầu tham bảo hiểm, PJICO cấp giấy chứng nhận cho Người được bảo hiểm.
 
Điều 6:
1.   Thời hạn bảo hiểm là 01 năm kể từ khi Người được bảo hiểm hoặc người tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo quy định trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
2.   Số tiền bảo hiểm được ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của PJICO trong trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong.
3.   Phí bảo hiểm được quy định trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm căn cứ vào biểu phí của Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO quy định cùng với Quy tắc này
1.      Phí bảo hiểm được đóng ngay khi bắt đầu được bảo hiểm trừ khi có thỏa thuận khác.
Điều 7:
Hiệu lực bảo hiểm sinh mạng cá nhân :
1.   Đối với hợp đồng bảo hiểm lần đầu và hợp đồng bảo hiểm không liên tục:
a)   Đối với trường hợp tử vong do tai nạn, hiệu lực bảo hiểm bắt đầu ngày sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo quy định trong hợp đồng hoặc giâý chứng nhận bảo hiểm.
Tai nạn nói ở đây là những tai nạn xảy ra do:
-     Một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật thân thể.
-     Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.
b)  Đối với những trường hợp tử vong không phải do tai nạn, hiệu lực bảo hiểm bắt đầu sau 30 ngày kể từ khi người tham gia bảo hiểm hay Người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo quy định trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm bị tử vong không phải do tai nạn trong thời gian 30 ngày nói trên, hợp đồng bảo hiểm coi như bị huỷ bỏ và số phí bảo hiểm đã đóng được hoàn trả 80%.
2.   Các hợp đồng bảo hiểm tái tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm đóng phí cho thời gian tiếp theo.
Điều 8:
Trường hợp một trong hai bên muốn huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm phải thông báo cho bên kia biết trước 30 ngày. Nếu hợp đồng bảo hiểm được huỷ bỏ thì Người được bảo hiểm được PJICO hoàn trả 80% số phí bảo hiểm của thời gian còn lại.
 
IV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
Điều 9:
Trường hợp Người được bảo hiểm sinh mạng cá nhân bị tử vong thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, PJICO trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
Điều 10:
Trách nhiệm của Người được bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm:
-     Kê khai giấy yêu cầu bảo hiểm theo mẫu của PJICO và nộp phí bảo hiểm đầy đủ theo quy định trong hợp  đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
-     Áp dụng những biện pháp cần thiết để cứu chữa nạn nhân.
-     Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong, người thừa kế hợp pháp hoặc thân nhân của họ hoặc người tham gia bảo hiểm phải thông báo ngay cho PJICO nhưng không chậm quá 30 ngày kể từ khi rủi ro xảy ra.
 


V. Trả tiền bảo hiểm sinh mạng cá nhân

Điều 11:
Khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm, người thừa kế hợp pháp phải gửi cho PJICO các chứng từ sau đây trong vòng 06 tháng kể từ ngày Người được bảo hiểm bị tử vong, nếu quá thời hạn quy định đó PJICO sẽ không có trách nhiệm giải quyết.
-     Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm;
-     Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm;
-     Giấy chứng tử;
-     Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;
-        Những giấy tờ liên quan khác nếu được PJICO yêu cầu.
Điều 12:
PJICO có trách nhiệm thanh toán số tiền bảo hiểm cho người thừa kế hợp pháp trong vòng 15 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong không có người thừa kế hợp pháp, PJICO sẽ thanh toán mọi chi phí cho cơ quan, chính quyền địa phương hoặc người đã đứng ra tổ chức điều trị và mai táng nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm.
Điều 13:
Trường hợp Người được bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp của họ không trung thực trong việc thực hiện các điều quy định trong Quy tắc này hoặc cố tình gây khó khăn cho PJICO trong việc thực hiện Quy tắc như (như giám định, xem xét và trả tiền bảo hiểm) PJICO có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vi phạm; trong trường hợp cần thiết PJICO có thể đề nghị các cơ quan chức năng cùng xem xét giải quyết.
 
VI. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Điều 14:
Thời hạn khiếu nại PJICO về việc trả tiền bảo hiểm là 06 tháng kể từ ngày người được thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm nhận được giấy thông báo trả tiền bảo hiểm của PJICO. Qua thời hạn trên, mọi khiếu nại đều không có giá trị.
Điều 15:
Mọi tranh chấp có liên quan đến Quy tắc bảo hiểm này, nếu các bên không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai bên được quyền đưa ra toà án nhân dân nơi Người được bảo hiểm cư trú giải quyết.
 
  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO
TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 


BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM
(Ban hành theo Quyết định số 165/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011
của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO)
1. Số tiền bảo hiểm: tối đa 10 triệu đồng/người/vụ
2. Phí bảo hiểm: Tỷ lệ phí áp dụng theo bảng dưới đây
Nhóm tuổi Tỷ lệ phí bảo hiểm
16 đến 40
41 đến 50
51 đến 60
61 đến 70
0,34%
1,04%
1,30%
3,85%
 
 
  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO
TỔNG GIÁM ĐỐC
 

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng


Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,Bảo hiểm sinh mạng cá nhân,

Loading...
Hotline: 0932 377 138