Bảo hiểm tài sản bên trong nhà

Bảo hiểm tài sản bên trong nhà

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền tối đa bằng với các Hạn mức trách nhiệm quy định trong Bộ hợp đồng về các tổn thất hoặc thiệt hại đối với Tài sản bên trong Ngôi nhà do một rủi ro được bảo hiểm gây ra.
Với điều kiện là:
(1)        Phần II không áp dụng đối với:
(a) các tài sản đã được bảo hiểm theo một loại hình/ đơn bảo hiểm khác,
(b) tài sản được dỡ bỏ để bán giảm giá hoặc trưng bày triển lãm hoặc cất vào kho chứa đồ đạc.
(2)        Với điều kiện là Tài sản bên trong sẽ loại trừ:
(a) các tài sản được bảo hiểm đặc thù hơn theo các Đơn bảo hiểm khác;
(b) vàng thỏi hoặc đá quý, tác phẩm nghệ thuật, bản thảo, bản kế hoạch, tranh ảnh hoặc bản vẽ thiết kế, mô hình, khuôn mẫu, huân chương, tiền xu hoặc sách quý, chứng khoán, bản giao ước hoặc tài liệu dưới mọi hình thức, tem thư, tiền xu hoặc tiền mặt, hối phiếu ngân hàng, séc, séc du lịch, lệnh chuyển tiền, lệnh gửi bằng bưu điện, hối phiếu, giấy hẹn trả tiền, sổ sách kế toán hoặc các loại sổ sách kinh doanh khác, xe máy hoặc phụ tùng, xe đạp, vật nuôi trừ khi được nêu rõ trong Bộ hợp đồng bảo hiểm ;
Bảo hiểm tài sản bên trong nhà

Bảo hiểm tài sản bên trong nhà

(c) bất kỳ bộ phận nào thuộc kết cấu hoặc trần của Ngôi nhà, giấy dán tường và các vật tương tự hoặc ti vi, ăng ten, máy móc thiết bị, cột ăng ten, tháp được đặt ngoài trời;
(d) bất kỳ tài sản nào mà giá trị đã được bao gồm trong Tổng số tiền bảo hiểm của phần Ngôi nhà.
 
CƠ SỞ BẢO HIỂM

 
Bảo hiểm tài sản bên trong nhà dựa trên cơ sở “Thay thế mới” (có nghĩa là thay thế bằng một đồ vật cùng chủng loại mà không tính giảm giá trị do khấu hao, ăn mòn) và PJICO có thể chọn thay thế bằng một đồ vật mới hoặc giải quyết trên cơ sở Khôi phục. Khôi phục được hiểu là chi phí sửa chữa tài sản bị thiệt hại hoặc thay thế tài sản trong trường hợp bị mất hoặc không thể sửa chữa được bằng một tài sản cùng loại, có tính năng tương tự và không có chất lượng tốt hơn. Đối với mỗi vụ khiếu nại bồi thường, PJICO có quyền quyết định sửa chữa hoặc thay thế tài sản.
 
PHẦN III – CHI PHÍ MỞ RỘNG CHO VIỆC DI DỜI CHỖ Ở VÀ TỔN THẤT THUÊ MƯỚN
 
Trong trường hợp ngôi nhà được bảo hiểm không thể ở được do các rủi ro được bảo hiểm gây ra, PJICO, trong giới hạn trách nhiệm của mình, sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tài sản bên trong nhà
 
a) Chi phí phát sinh hợp lý cho việc di dời chỗ ở,
 
b) Tổn thất về thuê mướn
 
mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu trong thời hạn cần thiết để phục hồi lại ngôi nhà.
 

 
CHƯƠNG 2 - HẠN MỨC TRÁCH NHIỆM
 
Theo Phần I: Số tiền bảo hiểm tài sản bên trong nhà tối đa mà PJICO có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với Ngôi nhà khi xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại trong thời hạn bảo hiểm.
 
Theo Phần II: Số tiền tối đa mà PJICO có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại trong thời hạn bảo hiểm đối với từng đồ vật của phần Tài sản bên trong và được quy định tối đa cho mỗi vụ khiếu nại.
 

Theo Phần III: Số tiền bồi thường sẽ không vượt quá 5% số tiền bảo hiểm cho phần ngôi nhà và không vượt quá 30 ngày trong suốt thời hạn được bảo hiểm tài sản bên trong nhà.

 
CHƯƠNG 3 - RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM
 
PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi:
 
(1) CHÁY, SÉT ĐÁNH
 
Những rủi ro mở rộng: Trên cơ sở đóng thêm một khoản phụ phí, Người được bảo hiểm có thể lựa chọn thêm một số rủi ro mở rộng như sau:   
 
(2) NỔ
 
(3) MÁY BAY HOẶC PHƯƠNG TIỆN HÀNG KHÔNG hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào
 
(4) VỠ HOẶC TRÀN NƯỚC TỪ CÁC BỂ CHỨA NƯỚC, THIẾT BỊ CHỨA NƯỚC HOẶC ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC nhưng loại trừ:
(a) theo Phần I, tổn thất hoặc thiệt hại:

  1. xảy ra khi Ngôi nhà chưa được trang bị thiết bị gì,

  2. gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất;

(b) theo Phần II, thiệt hại gây ra đối với bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước.
 
(5) ĐỘNG ĐẤT HOẶC NÚI LỬA PHUN
 
(6) BÃO, LỐC, CUỒNG PHONG nhưng loại trừ:
 (a) theo Phần I

  1. tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất,

  2. tổn thất hoặc thiệt hại đối với ngôi nhà trong quá trình xây dựng, xây dựng lại hoặc sửa chữa (trừ khi các cửa ra vào, cửa sổ và các cửa khác đã hoàn thiện để ngăn chặn được các rủi ro này), mái hiên, rèm che, biển hiệu, ti vi và ăng ten đặt ngoài trời, các thiết bị hàng không, cột ăng ten và tháp ngoài trời hoặc các máy móc trang thiết bị ngoài trời bao gồm cả cổng và hàng rào;

(b) theo Phần II, các tài sản trong quá trình vận chuyển hoặc mang theo người.
 
(7) LỤT (BAO GỒM NƯỚC BIỂN TRÀN) nhưng loại trừ:
 
 (i)   theo Phần I, tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất,
 
       (ii)  theo Phần II, các tài sản trong quá trình vận chuyển hoặc mang theo người.
 
(8) TRỘM CẮP CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG VŨ LỰC VÀ ĐỘT NHẬP VÀO HOẶC TẨU THOÁT KHỎI NGÔI NHÀ, hoặc cố gắng đột nhập vào hoặc tẩu thoát khỏi Ngôi nhà
 
(9) VA CHẠM VỚI NGÔI NHÀ bởi các phương tiện đường bộ, ngựa hoặc gia súc không thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm hay bất kỳ thành viên gia đình nào sống cùng với Người được bảo hiểm
 

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666