Loại trừ bảo hiểm đổ vỡ máy móc

Loại trừ bảo hiểm đổ vỡ máy móc

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với:
 1. mức khấu trừ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm đổ vỡ máy móc mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi một sự cố; nếu đồng thời nhiều hạng mục cùng bị tổn thất trong một sự cố thì Người được bảo hiểm sẽ chỉ phải chịu mức khấu trừ không vượt quá mức khấu trừ lớn nhất được quy định riêng cho các hạng mục liên quan đó;
 2. tổn thất hay thiệt hại đối với các dụng cụ có thể thay thế như: bàn ren, khuôn đúc, khuôn dập, các bộ phận mà khi sử dụng và/hoặc do bản chất tự nhiên có tỷ lệ hao mòn hay giảm trị giá lớn như: gạch chịu lửa, búa, các đồ vật làm từ thủy tinh, dây cu roa, dây thừng, dây kim loại, săm lốp cao su hoặc các vật liệu dùng trong quá trình hoạt động như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu, chất xúc tác;
Loại trừ bảo hiểm đổ vỡ máy móc
 1. tổn thất hay thiệt hại gây ra do cháy, sét đánh trực tiếp, nổ hoá học (loại trừ do nổ khí hơi đốt trong các nồi hơi), chữa cháy hay sự phá huỷ do hậu quả của công tác chữa cháy, máy bay hay các vật thể hàng không hay bộ phận của nó rơi vào, trộm cắp hay hành động mưu toan trộm cắp, nhà đổ sập, lũ, lụt, động đất, đất lún, đất sụt, tuyết lở, cuồng phong, xoáy lốc, núi lửa hay các thảm hoạ thiên nhiên tương tự;
 2. tổn thất hay thiệt hại mà người cung cấp thiết bị, chủ thầu hay người sửa chữa phải chịu trách nhiệm theo luật định hay theo Hợp đồng;
 3. tổn thất hay thiệt hại do sai sót hay khuyết tật sẵn có trước khi Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực mà Người được bảo hiểm đổ vỡ máy móc hay đại diện của họ nhận biết được, cho dù PJICO có biết hay không biết tới các sai sót khuyết tật đó;
 4. tổn thất hay thiệt hại do hành động cố ý hay sơ suất nghiêm trọng của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;
 5. bất kỳ hậu quả nào của chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch - đại diện hay có liên quan đến các tổ chức chính trị, tịch biên, tịch thu hay phá huỷ theo lệnh của chính phủ hợp pháp hay chính phủ thực tế tồn tại (de jure or de factor) hoặc theo lệnh của bất kỳ tổ chức chính quyền nào
 6. tổn thất hay thiệt hại do khủng bố;
 7. bất kỳ hậu quả nào của phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;
 8. tổn thất hay thiệt hại là hậu quả trực tiếp của tác động liên tục trong quá trình vận hành (như hao mòn và hư hỏng, tạo ra lỗ hổng, ăn mòn cơ học, ăn mòn hoá học, rỉ sét, đóng cặn trong nồi hơi);
 9. tổn thất hay trách nhiệm hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ khoản thanh toán nào vượt quá số tiền bồi thường cho thiệt hại vật chất như quy định trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này.
Trong các trường hợp khiếu tố, kiện tụng hay kiện cáo mà PJICO cho là do có Điểm loại trừ g) nêu trên, các tổn thất hay trách nhiệm nào đó không được bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này thì việc chứng minh rằng các tổn thất hay trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm là nhiệm vụ của Người được bảo hiểm đổ vỡ máy móc.

CÁC ĐIỂM QUY ĐỊNH
Điểm 1 - Số tiền bảo hiểm
Quy tắc bảo hiểm đổ vỡ máy móc này đòi hỏi số tiền được bảo hiểm của máy móc phải bằng trị giá thay thế của một máy móc mới, tương tự cùng loại và cùng công suất, trong đó trị giá thay thế sẽ bao gồm cả chi phí vận chuyển, các khoản lệ phí và thuế hải quan (nếu có) và chi phí lắp đặt. Trong trường hợp số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị yêu cầu phải bảo hiểm, thì khi xảy ra tổn thất PJICO chỉ thanh toán cho Người được bảo hiểm số tiền bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị yêu cầu phải bảo hiểm. Mọi hạng mục, nếu có nhiều hơn một, đều phải tuân thủ theo điều kiện này một cách riêng biệt.

Điểm 2 - Cơ sở giải quyết bồi thường
a)    Trường hợp tổn thất xảy ra đối với hạng mục được bảo hiểm có thể sửa chữa được, PJICO sẽ thanh toán chi phí cần thiết liên quan để khôi phục lại trạng thái của máy móc bị thiệt hại đúng như hiện trạng ban đầu trước khi xảy ra sự cố cùng với các khoản chi phí tháo dỡ và lắp ráp lại với mục đích tiến hành sửa chữa cũng như các chi phí vận chuyển thông thường tới xưởng sửa chữa và ngược lại, các khoản lệ phí và thuế hải quan (nếu có) với điều kiện là các khoản chi phí đó đã được bao gồm trong số tiền bảo hiểm. Nếu việc sửa chữa được tiến hành tại xưởng của Người được bảo hiểm thì PJICO sẽ bồi thường các chi phí về nguyên vật liệu, tiền lương phải chi cho công việc sửa chữa đó cộng với một tỷ lệ hợp lý cho chi phí quản lý.

Không giảm trừ giá trị khấu hao đối với các bộ phận được thay thế nhưng sẽ giảm trừ giá trị thu hồi của các hạng mục đó.
Nếu chi phí sửa chữa hạng mục bị tổn thất nói trên bằng hay vượt quá trị giá thực tế của hạng mục được bảo hiểm ngay trước khi xảy ra tổn thất, thì hạng mục này được coi như bị tổn thất toàn bộ và việc giải quyết bồi thường sẽ được áp dụng như quy định ở mục b) dưới đây.

b)    Trường hợp một hạng mục được bảo hiểm bị huỷ hoại hoàn toàn, PJICO sẽ thanh toán theo trị giá thực tế của hạng mục đó ngay trước khi xảy ra tổn thất, kể cả chi phí vận chuyển thông thường, chi phí lắp đặt và thuế hải quan (nếu có) với điều kiện các khoản chi phí đó đã được bao gồm trong số tiền bảo hiểm, giá trị thực tế này được tính toán bằng cách lấy giá trị thay thế mới trừ đi khấu hao hợp lý của hạng mục đó. PJICO cũng sẽ thanh toán khoản chi phí tháo dỡ thông thường các máy móc bị tổn thất nhưng sẽ giảm trừ trị giá thu hồi được.

Bất kỳ khoản chi phí phụ cho việc làm thêm giờ, làm đêm, làm trong ngày lễ, ngày nghỉ và các chi phí vận chuyển nhanh chỉ được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này khi có thoả thuận riêng bằng văn bản.
Các chi phí trong việc thay đổi, bổ sung, làm hoàn thiện hơn hay duy tu bảo dưỡng sẽ không được bảo hiểm theo Quy tắc hiểm đổ vỡ máy móc này.

Chi phí cho việc sửa chữa tạm thời trước đó sẽ do PJICO chịu nếu việc sửa chữa đó là một phần cấu thành trong công việc sửa chữa cuối cùng và không làm tăng thêm tổng chi phí sửa chữa.
PJICO sẽ chỉ bồi thường sau khi đã có đủ các hoá đơn, chứng từ cần thiết để chứng tỏ hợp lệ rằng việc sửa chữa đã được tiến hành hay việc thay thế đã được thực hiện, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG
1.    Việc Người được bảo hiểm đổ vỡ máy móc tuân thủ và chấp hành đúng theo các điều khoản của Quy tắc bảo hiểm này đối với những việc mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải làm hay thực hiện và sự trung thực trong việc khai báo, trả lời các câu hỏi trong Bản câu hỏi và Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết ràng buộc trách nhiệm bồi thường của PJICO.

2.    Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung là bộ phận cấu thành của bộ Hợp đồng bảo hiểm và thuật ngữ "bộ Hợp đồng bảo hiểm" dù sử dụng ở bất kỳ vị trí nào đều được coi là bao gồm cả Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung. Bất kỳ từ ngữ hay thuật ngữ nào có giải nghĩa kèm theo trong phần nào đó của bộ Hợp đồng bảo hiểm hay trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung cũng sẽ luôn luôn mang ý nghĩa đó dù nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.
3.    Người được bảo hiểm đổ vỡ máy móc, bằng chi phí riêng của mình, phải thực hiện mọi biện pháp đề phòng hợp lý và tuân theo mọi kiến nghị hợp lý của PJICO để ngăn chặn tổn thất, thiệt hại và phải tuân thủ mọi quy định pháp luật và khuyến nghị của nhà sản xuất.

4.    a)    Người đại diện của PJICO có quyền, vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, xem xét và kiểm tra rủi ro được bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải cung cấp cho đại diện của PJICO mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro bảo hiểm;
b)    Người được bảo hiểm phải lập tức thông báo cho PJICO biết bằng điện tín, điện thoại hoặc và bằng văn bản bất cứ thay đổi quan trọng nào đối với rủi ro được bảo hiểm và bằng chi phí của mình phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết mà hoàn cảnh yêu cầu và phạm vi bảo hiểm và/hoặc phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh một cách thích hợp nếu cần thiết.
Người được bảo hiểm không được tự ý tiến hành hay chấp nhận bất cứ sự thay đổi quan trọng nào làm tăng mức độ rủi ro bảo hiểm, trừ khi hiệu lực bảo hiểm vẫn được tiếp tục với xác nhận bằng văn bản của PJICO.


 
Loading...
Hotline: 0932 377 138