Điều khoản định giá tài sản

Điều khoản định giá tài sản

 ĐIỀU KHOẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN  
Nếu như tổng số tiền khiếu nại về bất kỳ một tổn thất nào đối với một hoặc nhiều hạng mục bị tác động bởi tổn thất, không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH, PJICO sẽ không yêu cầu kiểm kê đặc biệt hoặc định giá các tài sản không bị hư hại.
Nếu như có hai hoặc nhiều ngôi nhà được bao gồm trong một hạng mục đơn lẻ, điều khoản này sẽ áp dụng đối với phạm vi của những ngôi nhà và/hoặc tài sản bên trong theo một hoặc nhiều hạng mục bị tổn thất.
 Điều khoản định giá tài sản

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN VỀ CÔNG TY TÍNH TOÁN VÀ PHÂN BỔ TỔN THẤT
 
Các bên thoả thuận và tuyên bố rằng bất kỳ tổn thất nào phát sinh trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được đánh giá bởi bất kỳ một Công ty tính toán tổn thất nào do hai bên thoả thuận.


ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHI PHÍ CHO KIẾN TRÚC SƯ, GIÁM ĐỊNH VIÊN VÀ CHUYÊN GIA TƯ VẤN
 
Các bên thoả thuận và đồng ý rằng bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được mở rộng đối với các chi phí pháp lý và chi phí khác cho kiến trúc sư, giám định viên và chuyên gia tư vấn và kỹ thuật viên (nhưng không vượt quá các biểu mức về chi phí đó mà các cơ quan có chức năng đã quy định áp dụng tại thời điểm xảy ra tổn thất) mà Người được bảo hiểm phải chi trả để ước lượng, lập sơ đồ, định lượng, lập danh mục tài sản, mở thầu và kiểm soát trong quá trình khôi phục tài sản sau khi xảy ra Cháy hoặc các rủi ro được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này (nhưng không áp dụng đối với chi phí lập hồ sơ khiếu nại). [Với điều kiện là trách nhiệm bồi thường của PJICO cho các tổn thất và phần chi phí này không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm tài sản kê khai trong GCNBH/ HĐBH].
Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.
 

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM RỦI RO CƯỚP BÓC VÀ/HOẶC CƯỚP ĐƯỜNG CÓ VŨ TRANG
 
Các bên thoả thuận và tuyên bố rằng, bộ Hợp đồng bảo hiểm này mở rộng bảo hiểm cho hoạt động cướp bóc và/hoặc cướp đường có vũ trang tuy nhiên loại trừ các tổn thất đối với tài sản gây ra do trộm cắp không giải thích được, và phát sinh trong quá trình kiểm kê, và mất tích bí hiểm.
Thuật ngữ "Cướp bóc và/hoặc cướp đường" được sử dụng trong bộ Hợp đồng này có nghĩa là việc chiếm đoạt tài sản một cách phạm pháp có vũ lực:
  1. bằng cách thực hiện hành động bạo lực với bất kỳ nhân viên nào của Người được bảo hiểm
  2. bằng cách đe dọa thực hiện hành động bạo lực đối với bất kỳ nhân viên nào của Người được bảo hiểm
  3. bằng bất cứ các hành động tội phạm nghiêm trọng và công khai trước sự chứng kiến của nhân viên đó mà nhân viên đó ý thức được với điều kiện là hành động đó không phải do nhân viên của Người được bảo hiểm gây ra.
  4. từ  người có trách nhiệm trông giữ tài sản của Người được bảo hiểm hay nhân viên của Người được bảo hiểm, mà người đó bị giết hoặc bất tỉnh do chấn thương gây ra do ác ý hoặc phát sinh bất ngờ.
Trên cơ sở tuân theo các điều kiện và những giới hạn của bộ Hợp đồng bảo hiểm này.
Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.
 
  1. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM TỰ ĐỘNG CHO TÀI SẢN BỔ SUNG
 
Phạm vi bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được bao gồm và áp dụng tự động đối với toàn bộ những tài sản mới hoặc bổ sung như đã mô tả trong GCNBH/ HĐBH kể từ khi hoàn thành việc xây dựng hoặc chiếm hữu những tài sản đó hoặc tài sản đó được chuyển giao cho Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về tài sản đó (trừ khi những tài sản đó đã được bảo hiểm bởi các Đơn bảo hiểm có tính chất đặc thù hơn) nhưng trách nhiệm của PJICO theo điều khoản này sẽ không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH cho mỗi vụ tổn thất.  Các bên đồng ý rằng Người được bảo hiểm phải thông báo về tất cả những tài sản mới hoặc bổ sung trong vòng 60 ngày kể từ khi tài sản mới phát sinh và thanh toán khoản phụ phí bảo hiểm tính theo tỷ lệ cho PJICO.
 
  1. ĐIỀU KHOẢN VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ MỘT CÁCH TỰ ĐỘNG (1)
 
Các bên hiểu và đồng ý là, ngoài việc tuân thủ các điều khoản, điều kiện, quy định, các điểm loại trừ của bộ Hợp đồng bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung đi kèm, để bộ Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Người được bảo hiểm có thể thanh toán phí bảo hiểm bằng đồng Việt Nam thay cho USD (hoặc ngoại tệ khác) với điều kiện là:
Tổng số phí bảo hiểm theo đồng Việt nam phải thanh toán sẽ được tính bằng cách lấy số phí bảo hiểm bằng USD (hoặc ngoại tệ khác) đã thông báo trong giấy báo nợ (thông báo thu phí) mà Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO phát hành nhân với tỷ giá do Ngân hàng Ngoại thương Việt nam công bố vào thời điểm thanh toán số phí đó. Đồng thời tất cả những giá trị quy ra tiền khác đề cập trong bộ Hợp đồng bảo hiểm như số tiền bảo hiểm, các hạng mức bồi thường, mức khấu trừ… nếu không được thể hiện bằng đồng Việt nam, sẽ tự động chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo cùng một tỷ giá như đề cập ở trên và mọi tổn thất thuộc trách nhiệm của bộ Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được thanh toán trên cơ sở những giá trị đã được chuyển đổi đó.
Các điều khoản và điều kiện khác không thay đổi.
 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666