Bảo hiểm dân sự bên thứ ba là gì

Bảo hiểm dân sự bên thứ ba là gì

Bảo hiểm dân sự bên thứ ba là loại hình bảo hiểm bồi thường cho thiệt hại vật chất về người và thiệt hại về tài sản cho bên thứ ba. Trong hợp đồng bảo hiểm bên thứ nhất là người mua bảo hiểm đứng tên trên hợp đồng bảo hiểm bên thứ hai là bên bảo hiểm tất cả những đối tượng còn lại nằm trong phạm vi bảo hiểm của hợp đồng được hiểu là bên thứ ba. Bảo hiểm dân sự bên thứ ba là loại hình bảo hiểm phạm khi khá rộng cho nhiều đối tượng bảo hiểm có thể mua
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Sau đây gọi tắt là PJICO) sẽ bồi thường cho Người được Bảo hiểm:
1. Tất cả các khoản tiền mà Người được Bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường.
Bảo hiểm dân sự bên thứ ba là gì

Bảo hiểm dân sự bên thứ ba là gì

1.1 thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật về người
1.2 những tổn thất bất ngờ về tài sản, phát sinh từ hoạt động kinh doanh và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong GCNBH/ HĐBH và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong mục "Mô tả hoạt động kinh doanh" ghi trong GCNBH/ HĐBH;
2. Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng
2.1 bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm dân sự bên thứ ba là gì được bồi hoàn.
2.2 đã phát sinh với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các qui định trong Quy tắc bảo hiểm này;
Với điều kiện là trách nhiệm của PJICO đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên Nguyên đơn về một hay nhiều sự cố phát sinh từ cùng một nguồn hay có thể qui kết cho cùng một nguồn hay một nguyên nhân gốc, sẽ không vượt quá giới hạn bồi thường qui định trong GCNBH/ HĐBH đối với mỗi sự cố, và đối với tất cả các thương tật, mất mát hay thiệt hại là hậu quả của tất cả các sự cố xảy ra trong suốt thời hạn được bảo hiểm sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm qui định trong GCNBH/ HĐBH đối với mỗi thời hạn bảo hiểm dân sự bên thứ ba là gì.
Trong trường hợp Người được Bảo hiểm bị chết, thì đối với trách nhiệm mà Người được Bảo  hiểm phải gánh chịu, PJICO sẽ bồi thường cho người đại diện của Người được Bảo hiểm theo các điều kiện và phụ thuộc vào hạn mức trách nhiệm qui định trong Quy tắc bảo hiểm này,với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ các điều khoản, các điểm loại trừ, các hạn mức trách nhiệm và các điều kiện của Quy tắc bảo hiểm này như thể chính họ là Người được Bảo hiểm dân sự bên thứ ba là gì.
CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ
Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho:
1 Trách nhiệm đối với những thiệt hai về người hay về tài sản là hậu quả của một hành động hoặc sai sót có tính chất cố ý của Người được bảo hiểm và có thể quy kết một cách hợp lý rằng những thiệt hại đó có liên quan tính chất hay tình huống của hành động hay sai sót cố ý như vậy;
2 Trách nhiệm được xem là sự thoả thuận riêng của Người được bảo hiểm, trừ phi trách nhiệm đó mặc nhiên Người được bảo hiểm dân sự bên thứ ba là gì phải chịu cho dù có hay không có thoả thuận đó;
3 Trách nhiệm về thương tật hay ốm đau của bất kỳ người nào theo một hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng học nghề ký với Người được bảo hiểm, nếu trách nhiệm đó nảy sinh trong quá trình người đó làm thuê cho Người được bảo hiểm hay trách nhiệm đối với các khoản mà Người được bảo hiểm buộc phải trả theo các quy định của pháp luật liên quan đến bệnh nghề nghiệp hay thương tật do nghề nghiệp gây ra.
4. Trách nhiệm đối với tổn thất hay thiệt hại về tài sản
4.1 Thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm dân sự bên thứ ba là gì,
4.2 Thuộc quyền quản lý hay kiểm soát của Người được bảo hiểm hay của người làm công hay người đại lý của họ,
4.3 Gây nên bởi, xảy ra do, phát sinh từ hoặc phát sinh trong quá trình hay có liên quan đến việc cháy nổ thiết bị, dụng cụ đốt nóng sử dụng gắn với nồi hơi hay các thiết bị hơi nước khác hoạt động bằng áp lực bên trong của hơi nước và thuộc quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm dân sự bên thứ ba là gì hay người đại lý hoặc người làm thuê của họ;
5. Trách nhiệm đối với những thiệt hại về người (thương tật, ốm đau), và về tài sản (mất mát, hư hại) gây nên bởi, phát sinh từ hoặc có liên quan đến 5.1 thang máy, thang nâng, băng chuyền hoặc cần cẩu thuộc quyền sở hữu, quyền cai quản, quyền sử dụng hay quyền quản lý của Người được bảo hiểm hay Người được bảo hiểm có trách nhiệm bảo dưỡng, trừ khi những tài sản được  liệt kê trong GCNBH/ HĐBH ở mục "Máy móc";
5.2 việc Người được bảo hiểm dân sự bên thứ ba là gì hay người đại diện cho họ sở hữu, chiếm hữu hoặc sử dụng đối với:
5.2.1. các phương tiện hay máy móc cơ giới tự hành, bao gồm các phương tiện chạy bằng bánh hay dây xích có giấy phép lưu hành trên công lộ hoặc bắt buộc phải có giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới, hoặc rơ moóc kèm theo, bao gồm cả việc bốc dỡ hàng hoá của các phương tiện này hoặc việc giao nhận hoặc thu thập hàng của các phương tiện đó trong phạm vi giới hạn của tuyến đường chuyên chở hay trên công lộ;
5.2.2. mọi loại thuyền bè không nêu cụ thể trong mục "Máy móc" của GCNBH/ HĐBH bao gồm cả việc bốc xếp hàng của các phương tiện này;
5.3 Tư vấn về chuyên môn hay tư vấn về các lĩnh vực khác hoặc điều trị (trừ trường hợp điều trị cấp cứu) do Người được bảo hiểm thực hiện điều hành hay bỏ qua.
5.4 Bất kỳ hàng hoá hay công-ten-nơ chứa hàng hoá mà Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, tân trang, cho thuê hay xử lý và không còn thuộc quyền sử dụng hay kiểm soát của Người được bảo hiểm.
5.5 Bất kỳ khu đất hoặc ngôi nhà nào mà Người được bảo hiểm sở hữu hay sử dụng không qui định cụ thể trong mục "Nhà cửa" của GCNBH/ HĐBH .
5.6 Tai nạn xảy ra với tàu, thuyền do hậu quả của điều kiện hay tình trạng không phù hợp của bến cảng, bến tàu, bến đỗ.
6. Trách nhiệm đối với thương tật hay ốm đau của một người nào đó hay đối với sự mất mát, thiệt hại tài sản, đất đai hay nhà cửa do sự chấn động hay do việc di chuyển hoặc làm suy yếu của vật chống đỡ gây ra.
7. Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hoặc thông qua hoặc do hậu quả của việc ô nhiễm hay nhiễm bẩn.
8. Mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hay được qui kết cho hoặc được phát sinh từ các nguyên nhân sau:
8.1 bức xạ ion hóa hay nhiễm phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân (bao gồm cả qui trình tự đốt cháy hay qui trình phân hủy hạt nhân)
8.2 các thuộc tính phóng xạ, độc hại, nổ hay các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết bị nổ hạt nhân, nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân hay các chất có thành phần có chứa hạt nhân.
8.3 nhiễm độc do chất amiăng hay các bệnh tật có liên quan khác (bao gồm cả ung thư) phát sinh từ qui trình sản xuất hay mua bán, phân phối lưu kho hay sử dụng các chất amiăng, sản phẩm amiăng hay các vật có thành phần amiăng
9. Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi, phát sinh từ hay xảy ra thông qua hoặc do hậu quả của:
9.1 chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự hay các hoạt động chiến tranh (dù có tuyên chiến hay không tuyên chiến)
9.2 nội chiến, khởi nghĩa, bạo động của quần chúng có qui mô hoặc cá thể phát triển thành khởi nghĩa của quần chúng, binh biến, đảo chính cách mạng, âm mưu, tiếm quyền.
9.3 thiết quân luật hay công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố hay duy trì tình trạng thiết quân luật hay tình trạng khẩn cấp.
9.4 hành động của bất kỳ người nào thay mặt hay có liên quan đến một tổ chức có những hành động nhằm trực tiếp lật đổ bằng vũ lực chính phủ hợp hiến hay chính phủ thực tại hay tác động đến chính phủ đó bằng khủng bố, vũ lực, cướp phá hay cướp bóc có liên quan đến những sự kiện nói trên.
Trong những điểm loại trừ này, cụm từ "tầu thuyền" sẽ bao hàm mọi tàu, thuyền, xuồng hay vật nổi nào khác dùng để vận chuyển hay đi lại trên nước hay trên không.


CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM
Quy tắc bảo hiểm dân sự bên thứ ba là gì và GCNBH/ HĐBH là bộ phận cấu thành của Bộ hợp đồng bảo hiểm và mọi từ hay cụm từ được gán một nghĩa đặc biệt ở bất cứ phần nào của Quy tắc bảo hiểm hay GCNBH/ HĐBH này vẫn sẽ mang ý nghĩa như vậy dù nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.
1. Trong trường hợp phát sinh một sự cố có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này, thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho PJICO càng sớm càng tốt. Mọi thư từ, đơn khiếu nại, giấy triệu tập của tòa án và các giấy tờ khác có liên quan phải được thông báo hoặc chuyển ngay cho PJICO khi nhận được.
2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Người bảo hiểm thì Người được bảo hiểm dân sự bên thứ ba là gì không được từ chối trách nhiệm, không được thương lượng, không được chấp nhận,  không được đề xuất, hứa hẹn hay thanh toán bất kỳ khoản nào có liên quan đến sự cố hay khiếu nại, PJICO nếu thấy cần thiết có quyền tiếp quản và thực hiện với danh nghĩa của Người được bảo hiểm việc biện hộ chống lại bất kỳ khiếu nại nào hay bằng chi phí của mình và vì quyền lợi của mình có quyền nhân danh Người được bảo hiểm khởi tố chống lại bất kỳ người nào đòi họ bồi thường tổn thất. PJICO cũng có quyền tự do hành động trong việc kiện tụng và giải quyết việc khiếu nại đó, và Người được bảo hiểm phải cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ nếu PJICO yêu cầu.

3. Trong trường hợp có khiếu nại về thương tật, ốm đau, tổn thất hay thiệt hại, PJICO có thể trả cho Người được bảo hiểm số tiền bảo hiểm tối đa qui định trong GCNBH/ HĐBH cho sự cố đó hoặc với một số tiền nhỏ hơn tùy theo kết quả giải quyết khiếu nại nảy sinh từ sự cố đó. Sau khi đã bồi thường, PJICO sẽ không phải chịu thêm trách nhiệm đối với sự cố đó trừ trách nhiệm thanh toán các chi phí kiện tụng đã phát sinh trước ngày thanh toán tiền bồi thường.
4. Nếu tại thời điểm phát sinh khiếu nại theo GCNBH/ HĐBH có một GCNBH/ HĐBH nào khác cũng bảo hiểm cho rủi ro đó hay một phần rủi ro đó, thì PJICO sẽ chỉ bồi thường cho phần trách nhiệm của mình trong khiếu nại đó theo tỷ lệ.
5. Với mục đích kiểm tra và xem xét tổn thất, PJICO có thể cử nhân viên hay đại lý của PJICO vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào cũng có quyền đến hiện trường hoặc bất kỳ nơi nào được bảo hiểm theo GCNBH/ HĐBH hoặc nơi xảy ra thương tật ốm đau, mất mát hay thiệt hại và có thể yêu cầu giữ nguyên hiện trường để kiểm tra trong một thời gian hợp lý, và Người được bảo hiểm phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho PJICO làm nhiệm vụ đó.

6. Người được bảo hiểm phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để ngăn chặn khả năng xảy ra thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt hại có thể dẫn đến khiếu nại theo Bộ hợp đồng bảo hiểm.
7. PJICO có thể huỷ bỏ GCNBH/ HĐBH vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện thông báo trước 30 ngày bằng thư bảo đảm gửi cho địa chỉ mới nhất của Người được bảo hiểm dân sự bên thứ ba là gì, và trong trường hợp đó, PJICO sẽ hoàn trả phí bảo hiểm theo tỷ lệ cho Người

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666