Điều khoản hư hỏng máy lạnh

Điều khoản hư hỏng máy lạnh

ĐIỀU KHOẢN HƯ HỎNG MÁY LẠNH VÀ CÁC THIẾT BỊ LẠNH
 
Các bên đồng ý và tuyên bố rằng bộ Hợp đồng bảo hiểm tài sản này mở rộng để bảo hiểm cho bất kỳ hư hỏng nào của tài sản chứa trong tủ lạnh và thiết bị kho lạnh phát sinh từ việc thay đổi nhiệt độ do việc phá huỷ một phần hoặc toàn bộ hoặc mất khả năng hoạt động của tủ lạnh và thiết bị kho lạnh nói trên cũng như do hư hỏng về điện và cơ của tủ lạnh và kho lạnh bao gồm cả những hư hỏng bất ngờ của hệ thống cung cấp điện công cộng nhưng loại trừ thiệt hại tới tủ lạnh và kho lạnh đó và bất kỳ các tổn thất hậu quả nào từ những hư hại đó. Các bên cũng hiểu rằng PJICO sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường số tiền 500 USD đầu tiên đối với mỗi và mọi tổn thất.
Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.
Điều khoản hư hỏng máy lạnh
 
ĐIỀU KHOẢN VỀ VIỆC TRÔNG COI VÀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN
 
Điểm loại trừ đối với tài sản thuộc trách nhiệm hay dưới sự kiểm soát của Người được bảo hiểm hay người giúp việc của họ theo bộ Hợp đồng bảo hiểm tài sản này sẽ không áp dụng với những tổn thất đối với tài sản thuộc sở hữu của khách hàng của Người được bảo hiểm nhưng đang được giao phó cho Người được bảo hiểm trông coi.
Với điều kiện là những tài sản này không phải là tài sản mà Người được bảo hiểm thuê mượn và những tài sản này phải được kê khai trong số tiền bảo hiểm.
Điều khoản này không áp dụng đối với trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm về các tổn thất đối với tài sản đó
  1. nếu tổn thất đối với tài sản xảy ra trước khi hàng hoá đó thuộc quyền trông coi và kiểm soát của Người được bảo hiểm.
  2. phát sinh từ hành động lừa đảo hoặc không trung thực của người làm công cho Người được bảo hiểm.
Trên cơ sở tuân theo các điều kiện khác của bộ hợp đồng bảo hiểm tài sản này.
Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.
 
ĐIỀU KHOẢN VỀ CHÍNH QUYỀN DÂN SỰ
 
Bộ Hợp đồng bảo hiểm tài sản này được mở rộng để bảo hiểm cho các tổn thất trực tiếp đối với các tài sản được kê khai trong GCNBH/ HĐBH gây ra do việc phá huỷ theo lệnh của bất kỳ Cơ quan, Chính quyền dân sự nào vào thời điểm và chỉ trong quá trình xảy ra một đám cháy lớn nhằm ngăn chặn sự lan truyền của đám cháy đó, với điều kiện là đám cháy này do những rủi ro được bảo hiểm theo Bộ Hợp đồng bảo hiểm này gây ra. Tuy nhiên, PJICO sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường vượt quá mức bồi thường như trường hợp tổn thất do rủi ro được bảo hiểm theo Bộ Hợp đồng này gây ra.
 
ĐIỀU KHOẢN KIỂM SOÁT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 
Điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của Công ty tái bảo hiểm theo Bản chào tái bảo hiểm của PJICO là: PJICO khi nhận thức được về bất kỳ tình huống nào có thể phát sinh khiếu nại theo bộ Hợp đồng bảo hiểm tài sản này, phải thông báo ngay lập tức cho Công ty tái bảo hiểm liên quan và tuân theo chỉ dẫn của Công ty tái bảo hiểm trong việc điều tra và đánh giá tổn thất và/hoặc các tình huống có thể phát sinh tổn thất, và PJICO không được phép giải quyết và/hoặc thoả thuận cũng như thừa nhận trách nhiệm bồi thường nếu chưa có sự chấp thuận trước của Công ty tái bảo hiểm.
 
ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 
Đối với các tổn thất lớn như quy định dưới đây, điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của Công ty tái bảo hiểm theo thoả thuận này là PJICO phải thông báo cho Công ty tái bảo hiểm ngay khi nhận biết được sự xuất hiện của những tổn thất đó và phải cung cấp cho Công ty tái bảo hiểm không chậm trễ tất cả những thông tin quan trọng về tổn thất đặc biệt là những thông tin liên quan đến giá trị tổn thất ước tính, nguyên nhân tổn thất dự đoán và về kế hoạch của PJICO trong vấn đề giải quyết khiếu nại.
Theo thỏa thuận này tổn thất lớn là tổn thất mà căn cứ vào thông báo ban đầu của Người được bảo hiểm và ước tính ban đầu của PJICO có thể vượt quá số tiền bảo hiểm kê khai trong GCNBH/ HĐBH.
PJICO sẽ hợp tác với đại diện của Công ty tái bảo hiểm trong việc đánh giá lại số tiền bồi thường.  Cụ thể, khi thấy cần thiết và bằng chi phí của mình, Công ty tái bảo hiểm sau khi tư vấn với  PJICO có thể chỉ định một Công ty tính toán tổn thất/kiểm toán và/hoặc cử một đại diện ủy quyền của mình để  tham gia vào việc đánh giá lại những tổn thất này.
 
THỎA THUẬN LOẠI TRỪ BẢO HIỂM TỔN THẤT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU, PHẦN MỀM VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH/ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ SỰ CỐ MÁY TÍNH
 
Khái niệm "Thiệt hại tài sản" trong Thoả thuận này được hiểu là thiệt hại đối với phần vật chất của tài sản.
Thiệt hại đối với phần vật chất của tài sản sẽ không bao gồm thiệt hại đối với các dữ liệu hay phần mềm, không bao gồm bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xoá, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm, chương trình máy tính đó gây ra.
Vì vậy, những tổn thất dưới đây bị loại trừ không được bảo hiểm theo Thoả thuận này:
  1. Tổn thất hay thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm, đặc biệt là bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xoá, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm, chương trình máy tính đó gây ra, và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh có nguyên nhân từ tổn thất kể trên. Tuy nhiên, PJICO sẽ bồi thường cho các tổn thất hoặc thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm là hậu quả trực tiếp từ một thiệt hại vật chất được bảo hiểm xảy ra đối với phần vật chất của tài sản.
Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc mất hoặc suy giảm khả năng sử dụng, truy cập các dữ liệu, phần mềm hay các chương trình máy tính, và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh có nguyên nhân từ tổn thất kể trên.
Loading...
Hotline: 0932 377 138