Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa

Quy trình khai thác bảo hiểm hàng hóa

 

 1. 1.             Mục đích

Quy định thống nhất cách thức tiến hành khai thác nghiệp vụ bảo hiểm Hàng hoá xuất nhập khẩu và vận chuyển nội địa tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO).

 1. 2.             Phạm vi áp dụng:

Quy trình này được áp dụng cho việc khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu và vận chuyển nội địa tiến được tiến hành trên toàn hệ thống PJICO.

 1. 3.             Tài liệu liên quan :

Các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu và vận chuyển nội địa:

3.1.      Luật kinh doanh bảo hiểm số: 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3.2.      Luật Dân sự số: 33/QH11/2005 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3.3.      Luật Hàng hải số: 40/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3.4.      Quy định hàng năm về phân cấp khai thác, giám định và bồi thường.

3.5.      Hướng dẫn thông báo tái bảo hiểm HD.TBH 06 và những sửa đổi bổ sung nếu có.

3.6.      Các quy tắc, điều khoản bảo hiểm:

 • Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển (QTC-1999)
 • Quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển  trong lãnh thổ Việt nam (QTVCNĐ-1999)
 • Các quy tắc, điều khoản bảo hiểm nước ngoài được thị trường bảo hiểm quốc tế chấp nhận.

3.7.      Quy định của Công ty về biểu phí bảo hiểm hiện hành.

3.8.      Biểu phí tàu già hiện hành của Lloyd’s hoặc của thị trường bảo hiểm quốc tế khác được Công ty thống nhất áp dụng.

3.9.      Các thông báo phí bảo hiểm chiến tranh của thị trường London.

3.10.  Quy định về mã nghiệp vụ, mã các chi nhánh & VPĐD, Phòng BHKV trực thuộc

3.11.  Hướng dẫn khai thác bảo hiểm hàng hóa (HD.26.4)

 

quy trình khai thác bảo hiểm hàng hóa

 

 

5.2. Mô tả sơ đồ quy trình khai thác bảo hiểm hàng hóa

5.2.1. Nhận thông tin từ khách hàng

 • KTV có nhiệm vụ thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, gửi hoặc trao đổi các thông tin về sản phẩm của PJICO nhằm giới thiệu các nghiệp vụ bảo hiểm và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. KTV tìm hiểu thêm các thông tin về nguồn vốn, khả năng tài chính, khả năng tham gia bảo hiểm của khách hàng... Và có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng khai chi tiết các thông tin cần thiết.
 • KTV có trách nhiệm cung cấp Giấy yêu cầu bảo hiểu và các tài liệu khác theo yêu cầu của khách hàng.
 • KTV cần khuyến cáo với khách hàng: Hợp đồng bảo sẽ không có giá trị nếu khách hàng cung cấp hoặc kê khai sai hoặc không khai báo những chi tiết quan trọng có liên quan đến tài sản, hàng hoá yêu cầu bảo hiểm.

5.2.2.     Phân tích, tìm hiểu và đánh giá rủi ro:

 • KTV thông qua các số liệu thống kê về khách hàng và các thực tiễn từ hoạt động kinh doanh để tư vấn cho Lãnh đạo về chính sách khách hàng, về công tác quản lý rủi ro. Kết hợp với bộ phận bồi thường để tính được hiệu quả bảo hiểm đối với từng khách hàng, theo từng năm nghiệp vụ để kịp thời đề xuất ý kiến điều chỉnh  tỷ lệ phí cho thích hợp .
 • Chi tiết việc đánh giá và phân tích rủi ro xem hướng dẫn nghiệp vụ (HD.26.4)

5.2.3.     Xem xét đề nghị bảo hiểm

Trên Giấy yêu cầu bảo hiểm và việc phân tích các thông tin có liên quan, KTV và/hoặc Lãnh đạo đơn vị đánh giá quy mô và mức độ phức tạp của dịch vụ, đối chiếu với quy định về phân cấp khai thác để xác định các bước tiến hành tiếp theo.

a.     Trường hợp thuộc phân cấp cho đơn vị : tiến hành theo bước 5.2.3.1

5.2.3.1.          Xử lý trong phân cấp

 • Trên cơ sở các thông tin khách hàng cung cấp cùng với chính sách khách hàng của Công ty, KTV xác định tỷ lệ phí bảo hiểm phù hợp với đối tượng bảo hiểm và các quy định của Công ty và làm bản chào phí bảo hiểm BM.26.1-03.1, BM.26.1-03.2.
 • Trong trường hợp phải tham khảo phí bảo hiểm của thị trường tái bảo hiểm, KTV chỉ chào phí bảo hiểm cho khách hàng khi đã nhận được thông báo phí của thị trường tái bảo hiểm.          
 • Trường hợp khách hàng đã tham gia bảo hiểm tại một Phòng BHKV, VPĐD trực thuộc Công ty hoặc đơn vị thành viên của PJICO thì đơn vị thứ hai phải có trách nhiệm thông báo và hai đơn vị phải cùng phối hợp để có những quyết định đúng đắn, thuyết phục khách hàng tiếp tục bảo hiểm tại PJICO. Tuyệt đối tránh hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh bằng cách hạ phí, mở rộng phạm vi bảo hiểm, tăng chi phí... dẫn đến khai thác chồng chéo gây tốn kém chi phí, dễ bị khách hàng lợi dụng.
 • Đối với khách hàng đã tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm khác, KTV phải chú ý tới các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính, tình hình thanh toán phí bảo hiểm trước đây có nợ không, tình hình tổn thất các năm qua...
 • Trường hợp các yêu cầu trên không được thoả mãn, KTV - có thể từ chối nhận bảo hiểm...
 • Trường hợp những dịch vụ đặc biệt có giá trị lớn, khách hàng tiềm năng, tính kỹ thuật phức tạp, KTV đề xuất với Lãnh đạo Phòng hoặc Lãnh đạo Công ty phương án đàm phán  tối ưu nhằm tranh thủ được dịch vụ.

b.       Trường hợp dịch vụ khai thác lớn, vượt quá phân cấp của đơn vị thực hiện theo bước 5.2.3.2 sau đây.

5.2.3.2.          Xử lý trên phân cấp - theo sơ đồ số 2 mục 5.1.2

a        Phòng BHHH Công ty nhận thông tin về các dịch vụ trên phân cấp từ đơn vị (bước - sơ đồ 5.1.2) kèm theo đề xuất cụ thể của đơn vị theo Tờ trình bảo hiểm hàng hóa trên phân cấp (BM.26.1 - 02).

b        Xem xét đề xuất của đơn vị:

b.1    Cán bộ phòng BHHH có trách nhiệm xem xét, phân tích các ý kiến đề xuất của đơn vị để đưa ra ý kiến của mình, nếu chưa đủ cơ sở quyết định thì có thể thu thập thêm thông tin từ đơn vị yêu cầu. Nếu thuộc thẩm quyền của Phòng BHHH thì Lãnh đạo phòng BHHH quyết định và thông báo tới đơn vị.

Trong quá trình xem xét đề xuất của đơn vị nếu thấy không hợp lý hoặc thiếu thông tin và nằm trong thẩm quyền của Phòng BHHH, Lãnh đạo phòng có thể từ chối.

          Thời gian thực hiện tối đa : 01 ngày làm việc.

b.2    Ý kiến các bộ phận liên quan

          Trường hợp vượt thẩm quyền của Trưởng phòng BHHH

          Trưởng phòng BHHH lấy ý kiến từ các bộ phận có liên quan như: Tái bảo hiểm, Giám định – Bồi thường và trình Lãnh đạo Công ty quyết định, ý kiến của các bộ phận được lưu bằng văn bản tại hồ sơ liên quan.

          Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến từ các phòng ban liên quan, nếu hồ sơ không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm, Lãnh đạo phòng BHHH hoặc Lãnh đạo Công ty sẽ thông báo từ chối.

          Thời gian thực hiện tối đa 03 ngày làm việc, trong đó thời gian lấy ý kiến tại các bộ phận có liên quan là 02 ngày.

c        Chấp nhận bảo hiểm

            Sau khi Lãnh đạo Công ty quyết định hoặc Lãnh đạo phòng hàng hoá chấp nhận sẽ được tiến hành theo bước (II)

Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,Quy trình bán bảo hiểm hàng hóa​,

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   

Tin liên quan

Loading...
Hotline: 0932 377 138