Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản


Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex- Bảo hiểm PJICO nhận bảo hiểm mọi rủi ro tài sản trong đó bồi thường cho thiệt hại về tài sản bởi những nguyên nhân ngẫu nhiên, bất ngờ không lường trước được không kiểm soát được của chủ tài sản, người quản lý tài sản, người trông coi tài sản vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.
 
PJICO sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm trị giá của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất vật chất hay tài sản bị phá hủy hay giá trị của phần tổn thất vật chất đó (từ “Tổn thất” từ đây về sau trong đơn bảo hiểm này sẽ có nghĩa là tổn hại vật chất, bị phá huỷ tính chất bất ngờ). PJICO cũng có thể chọn cách thay thế hay phục hồi toàn bộ hay một phần tài sản bị tổn hại ấy.
 
Một số quy định trong bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
Bảo hiểm dưới giá trị
Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỷ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm.
Mức miễn thường bảo hiểm
Đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản này không bồi thường các khoản miễn thường được kê khai trong giấy chứng nhận bảo hiểm đối với mỗi tổn thất sau khi đã áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản của hợp đồng này bao gồm cả điều kiện luật tỷ lệ.
Người được bảo hiểm đoan kết rằng, trong thời hạn có hiệu lực của đơn bảo hiểm, sẽ không mua bảo hiểm cho số tiền miễn thường đuợc kê khai trong giấy chứng nhận bảo hiểm.
 
 
Thế quyền đòi bồi thường bảo hiểm
Những người có quyền khiếu nại theo đơn bảo hiểm này phải thực hiện và hỗ trợ thực hiện và cho phép thực hiện, bằng chi phí của Người bảo hiểm, mọi hành vi cần thiết và hợp lý theo yêu cầu của Người bảo hiểm nhằm bảo lưu các quyền, các biện pháp nhằm đòi các bên thứ ba tiền bồi thường sau khi PJICO đã chi trả hay phục hồi tổn thất. Tuy nhiên các công việc này có thể tiến hành trước hay sau khi PJICO đã bồi thường cho người được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.
Bảo hiểm trùng
Nếu tại thời điểm xảy ra thiệt hại, tài sản được bảo hiểm bị tổn thất, hay tổn hại đã được người được bảo hiểm hay đại diện mua bảo hiểm theo đơn bảo hiểm khác bảo vệ cho toàn bộ hay một phần tổn thất xảy ra hay đối với tài sản được bảo hiểm thì trách nhiệm bồi thường theo đơn bảo hiểm này chỉ giới hạn ở phần tổn thất phân bổ theo tỷ lệ.
Trọng tài
 
Nếu phát sinh bất kỳ tranh chấp nào có liên quan đến số tiền chi trả bồi thường theo đơn bảo hiểm này thì các tranh chấp này sẽ được quyết định bởi một trọng tài do hai bên chỉ định bằng văn bản. Nếu hai bên vẫn chưa nhất trí với quyết định của trọng tài thì mỗi bên có thể yêu cầu chỉ định một trọng tài khác bằng văn bản sau 2 tháng kể từ khi một bên nhận được văn bản của bên kia yêu cầu chọn trọng tài khác.
Trong trường hợp một trong hai bên không chỉ định được trọng tài cho mình trong vòng 2 tháng kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của bên kia, thì bên kia có quyền chỉ định một trọng tài duy nhất. Nếu hai trọng tài nói trên vẫn không thương lượng được với nhau thì họ sẽ bằng văn bản chỉ ra một trọng tài chung khác để cùng ngồi và chủ tọa các cuộc thương lượng của họ.
 Trong trường hợp một trong các bên trọng tài hoặc trọng tài chung bị chết thì hiệu lực của việc thi hành quyết định của các trọng tài này không vì thế mà bị ảnh hưởng, trong trường hợp này, một trọng tài khác sẽ được chỉ định để thay thế cho người đã chết. Phí tổn cho trọng tài sẽ do các trọng tài quyết định. Các bên đồng ý và thỏa thuận rằng điều kiện tiên quyết để người được bảo hiểm có thể phát đơn kiện theo đơn bảo hiểm này là trước hết phải có phán quyết của trọng tài.
 
Thay đổi trong thời hạn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
Trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây, đơn bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực đối với các tài sản được bảo hiểm trừ khi người được bảo hiểm trước khi xảy ra tổn thất được PJICO chấp nhận bằng cách cấp sửa đổi bổ sung do PJICO hay người đại diện của PJICO ký xác nhận:
(a)     công việc kinh doanh, sản xuất của người được bảo hiểm bị thay đổi, hay sự thay đổi của loại ngành nghề cũng như các điều kiện khác gây ảnh hưởng tới kiến trúc được bảo hiểm hay địa điểm chứa tài sản được bảo hiểm làm tăng khả năng xảy ra tổn thất đối với tài sản được bảo hiểm.
(b)    nếu kiến trúc được bảo hiểm hay địa điểm chứa các tài sản được bảo hiểm không có người trông coi trong thời hạn từ 30 ngày trở lên
(c)    nếu tài sản được bảo hiểm bị di chuyển các địa điểm khác ngoài kiến trúc được bảo hiểm
(d)    thay đổi quyền sở hữu của tài sản được bảo hiểm trừ khi các thay đổi này do di chúc hay do hoạt động của luật pháp
 
Các quy định trong khiếu nại bồi thường bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
Khi có tổn thất phát sinh hay tổn thất có thể thuộc trách nhiệm của đơn bảo hiểm, người được bảo hiểm phải:
(a)     ngay lập tức
(i)           thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để giảm tối đa tổn thất và thu hồi những tài sản bị mất mát
(ii)        thông báo bằng văn bản cho PJICO và
(iii)      thông báo cho công an trong trường hợp tổn thất xảy ra do trộm cắp hay bị nghi là đã xảy ra trộm cắp hay các hành động ác ý
(b)      trong vòng 30 ngày hay lâu hơn nếu có sự đồng ý của PJICO bằng văn bản phải cung cấp cho PJICO:
(i)           hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản đã bị tổn thất hay thiệt hại càng chi tiết càng tốt tất cả các hạng mục tài sản bị tổn thất hoặc thiệt hại và tổng số tiền tổn thất căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất
(ii)         thông tin chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác nếu có.
 
Vào bất cứ lúc nào người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải thu thập và cung  cấp cho PJICO tất cả các thông tin chi tiết có liên quan, các sổ sách kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, các hóa đơn biên lai, chứng từ, tài liệu, bằng chứng có liên quan đến tổn thất và nguyên nhân gây ra tổn thất, hoàn cảnh cụ thể của tổn thất, hay vấn đề có liên quan đến trách nhiệm hay số tiền bồi thường của người bảo hiểm mà PJICO có thể yêu cầu một cách hợp lý cùng với một bản cam kết hay văn bản dưới hình thức pháp lý nào khác xác nhận độ trung thực của khiếu nại và của bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.
 
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc , bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu, bảo hiểm toà nhà, Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà ở tphcm, Bảo hiểm tòa nhà ở tphcmbảo hiểm mọi rủi ro tài sản ở tphcm, bảo hiểm cháy nổ ,bảo hiểm công trình ,bảo hiểm công trình xây dựng, Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản , Bảo hiểm vật chất xe ô tô,  Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính
  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   

 

Đánh giá:

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666