Bảo hiểm lắp đặt và trách nhiệm bên thứ ba

Bảo hiểm lắp đặt và trách nhiệm bên thứ ba

Bảo hiểm này bồi thường cho những đối tượng như sau:
 1. Các máy móc, dây chuyền đồng bộ trong một nhà máy, xí nghiệp trong quá trình lắp ráp các máy móc, thiết bị đó;
 2. Phần công việc xây dựng phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình lắp ráp;
 3. Máy móc, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ quá trình lắp ráp;
 4. Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường và thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;
 5. Trách nhiệm đối với người thứ ba.
 Bảo hiểm lắp đặt và trách nhiệm bên thứ ba

Bảo hiểm lắp đặt và trách nhiệm bên thứ ba

Khi có nhu cầu cần tư vấn và báo giá vui lòng liên hệ hotline : 0932377138
Bảo hiểm thiệt hại vật chất
 1. Cam kết bảo hiểm
Nếu trong thời hạn bảo hiểm, bất kỳ một hạng mục tài sản nào có tên trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những nguyên nhân bị loại trừ một cách cụ thể, rõ ràng gây ra, tới mức cần phải sửa chữa hoặc thay thế thì PJICO có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm tổn thất đó theo quy định tại GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm lắp đặt này bằng cách trả tiền, sửa chữa hoặc thay thế (theo sự lựa chọn của PJICO). Mức bồi thường đối với từng hạng mục tài sản ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục tài sản đó và trong phạm vi hạn mức trách nhiệm bồi thường đối với mỗi sự kiện bảo hiểm (nếu có). Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm quy định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm lắp đặt.
PJICO có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra tai nạn dẫn đến yêu cầu bồi thường với điều kiện số tiền bảo hiểm cho chi phí này đã được quy định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm lắp đặt.
 1. Các điểm loại trừ áp dụng riêng cho bảo hiểm thiệt hại vật chất
PJICO sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với:
 1. Mức khấu trừ quy định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm lắp đặt và trách nhiệm bên thứ ba. Người được bảo hiểm phải tự chịu mức khấu trừ này trong mỗi sự kiện bảo hiểm;
 2. Tất cả các loại tổn thất có tính chất hậu quả, bao gồm tiền phạt, tổn thất do chậm trễ, do không thực hiện được công việc, thiệt hại mất hợp đồng;
 3. Những tổn thất trực tiếp do thiết kế sai, do khuyết tật của nguyên vật liệu hay khuôn mẫu, do tay nghề kém nhưng không phải lỗi trong khi lắp đặt;
 4. Các hiện tượng ăn mòn, mài mòn, ô xy hoá, kết tạo vảy cứng;
 5. Mất mát hay thiệt hại đối với hồ sơ, bản vẽ, chứng từ kế toán, hoá đơn, tiền, tem phiếu, văn bản, chứng thư nợ, cổ phiếu, thư bảo lãnh, séc, vật liệu bao gói như hòm, thùng, hộp;
 6. Mất mát hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiểm kê;
 1. Điều khoản bảo hiểm áp dụng đối với bảo hiểm thiệt hại vật chất.
3.1 Số tiền bảo hiểm:
Đối với hạng mục máy móc quy định tại khoản 1 và phần công việc xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quy tắc bảo hiểm lắp đặt và trách nhiệm bên thứ ba này: Số tiền bảo hiểm ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm không được thấp hơn giá trị đầy đủ của mỗi hạng mục tại thời điểm hoàn thành việc lắp đặt, bao gồm cả cước phí vận chuyển, thuế hải quan, các loại thuế khác, chi phí lắp đặt.
Trong trường hợp có sự biến động đáng kể về tiền lương hay giá cả, người được bảo hiểm cần phải điều chỉnh lại số tiền bảo hiểm. Việc điều chỉnh này chỉ có hiệu lực sau khi đã được ghi vào GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm lắp đặt hoặc có văn bản chấp thuận của PJICO.
Trong trường hợp có tổn thất, nếu phát hiện thấy số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị của tài sản được bảo hiểm thì PJICO chỉ có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị của tài sản được bảo hiểm. Mọi đối tượng và khoản mục chi phí đều phải tuân theo điều kiện này một cách riêng rẽ.
3.2. Cơ sở giải quyết bồi thường:
Trong mọi trường hợp có tổn thất, cơ sở để giải quyết bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm như sau:
 1. Đối với trường hợp tổn thất có thể sửa chữa được, cơ sở giải quyết bồi thường là chi phí cần thiết để phục hồi các hạng mục bị tổn thất trở lại trạng thái như trước khi xảy ra tổn thất sau khi trừ đi phần giá trị thu hồi;
 2. Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ, cơ sở để giải quyết bồi thường là giá trị thực tế của hạng mục đó ngay trước khi xảy ra tổn thất trừ đi giá trị thu hồi;
PJICO chỉ bồi thường các khoản chi phí mà người được bảo hiểm thực tế phải gánh chịu và theo mức mà các khoản đó đã được tính vào số tiền bảo hiểm, với điều kiện người được bảo hiểm phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện và điều khoản ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm.
Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, PJICO chỉ bồi thường sau khi đã chấp nhận các tài liệu, chứng từ cần thiết để chứng minh rằng việc sửa chữa đã được tiến hành hay việc thay thế đã được thực hiện. Mọi tổn thất có thể sửa chữa được đều phải được sửa chữa, nhưng nếu chi phí sửa chữa tương đương hay vượt quá giá trị của hạng mục đó tại thời điểm trước khi xảy ra tổn thất thì việc thanh toán bồi thường sẽ được thực hiện trên cơ sở quy định tại điểm b, khoản 3.2 của Điều này.
Chi phí sửa chữa tạm thời sẽ do PJICO chịu nếu như chi phí đó là một bộ phận cấu thành của việc sửa chữa chính thức và không làm tăng chi phí sửa chữa.
PJICO không có trách nhiệm bồi thường mọi chi phí nhằm cải hoán, bổ sung và/hoặc nâng cấp các hạng mục được bảo hiểm lắp đặt và trách nhiệm bên thứ ba.
3.3. Mở rộng phạm vi bảo hiểm:
Theo Quy tắc bảo hiểm lắp đặt này, trường hợp bên mua bảo hiểm muốn mở rộng phạm vi bảo hiểm đối với phần thiệt hại vật chất thì có thể thoả thuận với PJICO bằng văn bản về số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm lắp đặt và trách nhiệm bên thứ ba.
3.4. Tài sản xung quanh:
Mọi tổn thất đối với tài sản để tại công trường hay để tại vùng phụ cận công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm chỉ được bồi thường nếu như tổn thất đó xảy ra liên quan trực tiếp tới việc lắp đặt hay thử nghiệm các hạng mục được bảo hiểm thiệt hại vật chất và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm với điều kiện số tài sản đó phải được ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm. Phần mở rộng bảo hiểm này không áp dụng đối với máy móc và trang thiết bị phục vụ công việc xây dựng, lắp đặt.
Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba.
 1. Cam kết bảo hiểm
Trong phạm vi các số tiền bảo hiểm lắp đặt và trách nhiệm bên thứ ba quy định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm, PJICO sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường những thiệt hại phát sinh do việc gây ra:
 1. Thương vong hay ốm đau bất ngờ cho người thứ ba (chết hay không chết người);
 2. Tổn thất bất ngờ đối với tài sản của người thứ ba;
Trách nhiệm của PJICO chỉ phát sinh với điều kiện những thiệt hại nêu trên có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm theo thoả thuận trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm tại khu vực công trường hay khu vực phụ cận trong thời hạn bảo hiểm.
Đối với những yêu cầu bồi thường được chấp nhận thanh toán, ngoài các khoản chi phí phải trả thuộc phạm vi bảo hiểm, PJICO có trách nhiệm bồi thường thêm cho người được bảo hiểm:
 • Tất cả chi phí pháp lý mà bên nguyên đơn đòi được từ người được bảo hiểm;
 • Tất cả các chi phí đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của PJICO;
Trách nhiệm của PJICO thuộc phần này không vượt quá hạn mức bồi thường ghi trong hợp đồng bảo hiểm
 
Cháy xảy ra do điện

 
Nguyên nhân cháy do điện chiếm tỷ lệ khá cao trong sản xuất, trong sinh hoạt, trong thi công xây dựng nhà chung cư, nhà phố, biệt thự và nhà ở dân dụng. Các trường hợp cháy do điện phổ biện là:
 
Sử dụng thiết bị điện quá tải, thiết bị không đúng với điện áp quy định, chọn tiết điện dây dẫn. Cầu chì không đúng vối công suất phụ tải. Ngắt mạch do chập điện. Khi thiết bị quá tải, thiết bị bị đốt quá nóng làm bốc cháy hỗn hợp cháy bên trong, cháy chất cách điện, vò bị nóng quá làm cháy bụi bám vào hoặc cháy vật tiếp xúc.
 
Do các mối nối dây, ổ cắm, cầu dao...tiếp xúc kém, phải sinh tia lửa điện gây cháy nổ trong môi trường cháy nổ.
 
Khi sử dụng thiết bị điện trong sình hoạt như bếp điện, bản là, que dun nước...quên, không để ý, đến khi các thiết bị trên nóng đỏ làm cháy vỏ thiết bị và cháy lan sang các vạt tiếp xúc khác.
 
Cháy xảy ra do ma sát, va đập
 
Nguyên nhân cháy do khi thao tác cắt, tíộn, phay, bào, mài dũa, đục đẽo... Do ma sát Va dập biện cơ năng thành nhiệt năng. Ví dụ: dùng que hàn sắt cậy nắp thùng xăng gây phát sinh tia lửa làm xăng bốc cháy.
 
Cháy xảy ra do tĩnh điện
 
Tĩnh điện có thể phát sinh do đai chuyền (dây curoa) ma sát lên bánh quay, khi chuyên rót, vận chuyển các chất lòng không dẫn điện trong các thùng (tec), đường ống bằng kim loại bị cách ly với đất, khi vận chuyển các hỗn hợp bụi không khí trong đường ống v.v... Để hạn chế tĩnh điên, người ta phải dùng các biện pháp như ỏtố stec chở xăng phải có dây xích thả quệt xuống đất.
 
Cháy xảy ra do sét dánh
 
Sét đánh vào các công trình, nhà chung cư, nhà phố, biệt thự và nhà ở dân dụng không được thi công xây dựng hệ thống bảo vệ chống sét làm bốc cháy nếu như nhà làm bằng vật liệu cháy, hoặc làm cháy vật liệu cháy chứa trong nó.
 
Cháy xảy ra do lưu giữ, báo quản các chất có khả năng tự cháy không đúng quy định
 
Nguyên nhân cháy này là đo khi lưu giữ, bảo quản các chất tự cháy không dúng quy định gây ra hiện tượng tỏa nhiệt, phản ứng từ các chất trên như:
 
Các chất có nguồn gốc là thực vật (rơm, rạ, mùn cưa...); dầu mở động thực vật, đặc biệt khi chúng ngấm vào vật liệu xốp cháy được như vải, dễ lau; các loại than bùn, than nâu, than đá, than gỗ mới và nhiều chất khác như bụi kẽm, bụi nhôm, mổ hóng, hợp chất kim loại hữu cơ, phốt pho trắng...là các chất có khả năng tự cháy trong không khí khi gặp điều kiện thích hợp.
 
Các chất cháy do tiếp xúc với nước như kim loại kiềm (natri, kali...), cacbua canxi, hydrò suníil natri...; khi đó sẽ tạo thành những khí cháy.
 
Các chất hoá học tự cháy khi trộn với nhau như các chất ôxy hoá dưới dạng khí, ỉỏng và rắn (ôxy nén, halòií, axit nitríc, perôxit natri, và bari, anhyđrit crômic, c10rat, perc10rat...) Hoặc nhiều trường hợp gây tự cháy các chất hữu cơ khi tiếp xúc với chúng.
 
Cháy xảy ra do tàn lửa, đốm lửa
 
Nguyên nhân cháy này do làn lửa hoặc đốm lửa bắn vào từ các trạm năng lượng lưu động, các phương tiện giao thông (dầu máy xe lửa, ôtô, máy kéo...) Và từ các đám cháy lần cận
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666