Bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng

Bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng

Điều kiện chung áp dụng đối với cả bảo hiểm thiệt hại vật chất và bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba
 1. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Quy tắc bảo hiểm này, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp thông tin cho PJICO, khai báo và trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm. Đây là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của PJICO.
 2. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đề phòng tổn thất hay trách nhiệm có thể xảy ra và tuân thủ mọi qui chế và kiến nghị của các nhà thiết kế. Những chi phí phát sinh liên quan đến việc áp dụng các biện pháp nói trên do người được bảo hiểm chịu.
 3. Vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, đại diện của PJICO cũng có quyền xem xét và kiểm tra rủi ro được bảo hiểm. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp cho đại diện  của PJICO mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro được bảo hiểm.
Bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng

Bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng

Người được bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo ngay cho PJICO bằng các phương tiện thông tin và bằng văn bản về bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào đối với các rủi ro được bảo hiểm (người được bảo hiểm tự chịu chi phí cho việc thông báo này). PJICO có quyền yêu cầu người được bảo hiểm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết và nếu cần PJICO có thể điều chỉnh phạm vi bảo hiểm và phí bảo hiểm cho phù hợp.
Người được bảo hiểm không được tự ý tiến hành hay chấp nhận bất cứ sự thay đổi quan trọng nào làm tăng mức độ rủi ro bảo hiểm, trừ khi việc đó được PJICO chấp thuận bằng văn bản.

 1. Trong trường hợp xảy ra những sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng này, người được bảo hiểm có nghĩa vụ:

  1. Lập tức thông báo ngay cho PJICO bằng các phương tiện thông tin và sau đó bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất,

  2. Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất,

  3. Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của PJICO giám định các bộ phận đó,

  4. Cung cấp mọi thông tin và chứng từ, văn bản theo yêu cầu của PJICO nhằm xác định tính chất và  mức độ tổn thất,

  5. Thông báo ngay cho cơ quan công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp.

Trong mọi trường hợp, PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất vật chất hay trách nhiệm phát sinh từ tổn thất đó nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm PJICO không nhận được thông báo tổn thất.
Sau khi thông báo cho PJICO, người được bảo hiểm có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ. Còn trong mọi trường hợp khác, nhất thiết phải có mặt đại diện của PJICO để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sửa chữa hay thay thế. Nếu đại diện của PJICO không tiến hành giám định trong khoảng thời gian được xem là hợp lý theo tình hình thực tế thì người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế.
Trách nhiệm của PJICO đối với bất kỳ hạng mục được bảo hiểm công trình xây dựng nào bị tổn thất sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó không được sửa chữa kịp thời và chu đáo.

 1. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện, phối hợp hoặc cho phép PJICO thực hiện mọi hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu của PJICO nhằm bảo vệ mọi quyền và lợi ích mà PJICO được hưởng sau khi thanh toán hoặc bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này, cho dù những hành động và những biện pháp đó được thực hiện trước hoặc sau khi PJICO bồi thường cho người được bảo hiểm.

             Các quyền mà PJICO được hưởng bao gồm cả quyền được miễn trách nhiệm hoặc quyền đòi bên thứ ba (không phải là người được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này) bồi hoàn. Chi phí phát sinh liên quan đến các công việc này do PJICO chịu.

 1. Mọi tranh chấp giữa PJICO và người được bảo hiểm trong việc bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng này trước hết được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Nếu hai bên không giải quyết được bằng thương lượng, tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại toà án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 2. Nếu có sự gian lận trong yêu cầu bồi thường về bất kỳ phương diện nào hoặc nếu có bất kỳ sự khai báo sai sự thật nào được đưa ra hoặc được sử dụng nhằm hỗ trợ cho yêu cầu bồi thường đó, hoặc nếu người được bảo hiểm hoặc người thay mặt họ sử dụng bất kỳ phương tiện hay thủ đoạn gian lận nào nhằm trục lợi bảo hiểm thì tất cả mọi quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này sẽ không có giá trị.

Các quyền lợi bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này cũng sẽ không còn giá trị nếu trong phạm vi 3 tháng kể từ ngày yêu cầu bồi thường bị từ chối hoặc Tòa án đưa ra phán quyết về việc giải quyết yêu cầu bồi thường đó, người được bảo hiểm không có khiếu nại đối với PJICO.
Nếu vào thời điểm phát sinh yêu cầu bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng này mà có bất kỳ một GCNBH/hợp đồng bảo hiểm nào khác cũng bảo hiểm tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó thì PJICO sẽ chỉ có trách nhiệm bồi thường đối với yêu cầu bồi thường về tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thoả thuận với tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các GCNBH/hợp đồng bảo hiểm mà người được bảo hiểm đã giao kết
 

 1. Đánh giá rủi ro

KTV/ NĐPC sau khi tiếp nhận yêu cầu bảo hiểm của khách hàng có trách nhiệm:

 • Tiến hành khảo sát hiện trạng, thu thập thêm các thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm và Người được bảo hiểm để phân tích đánh giá mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, tính chất và mức độ hoạt động của rủi ro, các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất của khách hàng, mức độ tổn thất lớn nhất nếu có, nhằm giúp PJICO quyết định nhận bảo hiểm hoặc từ chối bảo hiểm và cung cấp thông tin để thu xếp tái bảo hiểm cũng như xác lập mức giữ lại;

Sau khi tiến hành khảo sát, nếu nhận thấy đối tượng bảo hiểm có độ rủi ro cao, kỹ thuật phức tạp đòi hỏi phải có đánh giá kỹ thuật của các chuyên gia, BPKT có thể đề nghị GĐ đơn vị/ TGĐ thuê Công ty đánh gia chuyên nghiệp tiến hành đánh giá rủi ro
 
Tiếp nhận hồ sơ giám định, hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường.

 • BTV/ NĐPC có trách nhiệm:

  • Tiếp nhận hồ sơ giám định vụ tổn thất từ BPGĐ hoặc hồ sơ bồi thường trên phân cấp.

  • Có trách nhiệm cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi bồi thường theo mẫu BM.25.3 - 01 để theo dõi vụ việc.

 • Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc

5.2.2 Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ
5.2.2.1 Trong phân cấp BTV/ NĐPC có trách nhiệm

 • Đề nghị Bộ phận kế toán xác nhận về tình trạng thanh toán phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm theo mẫu BM.25.3 - 06

 • Căn cứ vào loại hình tham gia bảo hiểm, quy tắc bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm liên quan đến hồ sơ khiếu nại, BTV/ NĐPC phải kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của Hồ sơ giám định và khiếu nại đòi bồi thường của khách hàng đồng thời xem xét tổn thất có thuộc trách nhiệm bảo hiểm hay không theo những cơ sở sau:

  • Những hạng mục được bảo hiểm, địa điểm và thời hạn được bảo hiểm?

  • Tổn thất xảy ra có phải là bất ngờ và không lường trước được không?

  • Phạm vi bảo hiểm và/hoặc những điểm loại trừ

  • Việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của Người được bảo hiểm

 • Trong trường hợp Hồ sơ giám định không nêu cụ thể phần thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì BTV/ NĐPC phải tính toán bóc tách những phần thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm, nếu còn thiếu chứng từ tài liệu để làm rõ thì cần yêu cầu khách hàng, đơn vị tính toán và/hoặc cung cấp bổ sung bằng văn bản.

 • Thời gian thực hiện: 5 ngày làm việc

5.2.2.2 Trên phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm

 • Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ của Hồ sơ giám định và hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường của khách hàng do Đơn vị gửi về Công ty.

 • Trường hợp chưa đủ chứng từ tài liệu theo quy định của hợp đồng hoặc quy tắc bảo hiểm thì BTV/ NĐPC phải làm văn bản hướng dẫn Đơn vị cung cấp bổ sung và hoàn thiện đúng quy định

 • Thời gian thực hiện: 5 ngày làm việc

 
5.2.3 Trình, duyệt bồi thường
5.2.3.1 Trong phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm:

 • Xác định trách nhiệm bảo hiểm và đề xuất phương án giải quyết trên cơ sở hồ sơ đã đầy đủ hợp pháp và hợp lệ.

 • Trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.25.3 - 02 trình TGĐ/ Người có thẩm quyền theo phân cấp/ GĐ Đơn vị xem xét từ chối bồi thường.

 • Trường hợp thuộc trách nhiệm bảo hiểm, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.25.3 - 02 hoặc Tạm ứng bồi thường không quá 50% giá trị ước thuộc trách nhiệm (nếu có) trình TGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp/ GĐ Đơn vị  phê duyệt phương án giải quyết.

 • Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc

5.2.3.2 Trên phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm:

 • Lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.25.3 - 02 đề xuất phương án giải quyết trình Công ty xem xét (lưu ý: gửi kèm toàn bộ hồ sơ gốc nếu Đơn vị được ủy quyền giám định) và chịu trách nhiệm về đề xuất của mình

 • Trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.25.3 - 02 xin ý kiến phê duyệt của TGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp. Sau đó BTV/ NĐPC gửi văn bản hướng dẫn Đơn vị Thông báo từ chối bồi thường.

 • Trường hợp thuộc trách nhiệm bảo hiểm, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.25.3 - 02 hoặc Tạm ứng bồi thường không quá 50% giá trị ước thuộc trách nhiệm (nếu có) trình TGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp phê duyệt phương án giải quyết. Sau khi nhận được quyết định giải quyết của TGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp, BTV/NĐPC soạn văn bản trả lời Đơn vị đồng thời hướng dẫn Đơn vị Thông báo bồi thường cho khách hàng.

 • Trường hợp vụ việc phức tạp dễ xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, Phòng Tài sản kỹ thuật sẽ đề xuất lấy ý kiến hoặc tham khảo ý kiến của các Bộ phận liên quan trong Công ty, sau đó tổng hợp đề xuất TGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp phương án giải quyết.

 • Thời gian thực hiện: Không quá 7 ngày làm việc

 

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666