Mua bảo hiểm lũ lụt nhà xưởng

Mua bảo hiểm lũ lụt nhà xưởng

Rủi ro mua bảo hiểm:

G. GIÔNG VÀ BÃO nhưng loại trừ:

(a)        Thiệt hại gây ra do:
  1. Nước tràn từ các nguồn nước tự nhiên hay nhân tạo, các kênh, hồ, đê, đập, các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn,
  2. Nước tràn từ biển dù là do bão hay các nguyên nhân nào khác gây ra,
(b)     Thiệt hại gây ra do sương muối, sụt lở đất,
  1.      Thiệt hại xảy ra đối với bạt che nắng, bình phong, biển quảng cáo, các trang thiết bị lắp đặt phía ngoài, hàng rào, cổng ngõ và các động sản khác để ngoài trời.
  2.      Thiệt hại xảy ra đối với các công trình đang trong giai đoạn xây dựng, cải tạo hay sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, các ô mở khác đã được hoàn thành và bảo vệ chống giông bão.
  3.      Thiệt hại do nước hoặc mưa, ngoại trừ nước và mưa tràn vào các công trình thông qua các cửa và các ô trống khác do tác động trực tiếp của giông bão.
Mua bảo hiểm lũ lụt nhà xưởng

Mua bảo hiểm lũ lụt nhà xưởng

H.  GIÔNG TỐ, BÃO, LŨ LỤT nhưng loại trừ: 

  1. Thiệt hại gây ra do sương muối, sụt lở đất,

  2. Thiệt hại xảy ra đối với bạt che nắng, bình phong, biển quảng cáo, các trang thiết bị lắp đặt phía ngoài, hàng rào, cổng ngõ và các động sản khác để ngoài trời,

  3. Thiệt hại xảy ra đối với các công trình đang trong giai đoạn xây dựng, cải tạo hay sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, các ô mở khác đã được hoàn thành và bảo vệ chống giông bão.

  4. Thiệt hại do nước hoặc mưa, ngoại trừ nước và mưa tràn vào các công trình thông qua các cửa và các ô trống khác do tác động trực tiếp của giông bão,

Thiệt hại do nước tràn từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước thuộc quyền kiểm soát và sở hữu của Người được bảo hiểm lũ lụt nhà xưởng
 

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHUNG ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC RỦI RO
 

1. Tính đồng nhất của bộ hợp đồng bảo hiểm
Quy tắc bảo hiểm lũ lụt nhà xưởng, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm này và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản.
2. Bộ hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực
PJICO có quyền hủy bỏ bộ hợp đồng bảo hiểm này trong trường hợp Người được bảo hiểm khai báo hoặc mô tả sai lệch, cung cấp những thông tin không đúng hoặc không khai báo những thông tin quan trọng.
3. Thay đổi và di chuyển
Trong bất kỳ tình huống nào trong số những tình huống nêu dưới dây, bộ hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực đối với tài sản bị tổn thất trừ khi trước khi xảy ra Thiệt hại,  Người được bảo hiểm đã được sự chấp thuận của PJICO bằng một điều khoản sửa đổi bổ sung do PJICO hay đại diện của họ ký :
a)        Người được bảo hiểm thay đổi hoạt động kinh doanh hay sản xuất của họ, hoặc thay đổi tính chất sử dụng hoặc thay đổi bất kỳ tình trạng nào khác làm ảnh hưởng đến ngôi nhà được bảo hiểm, hoặc ngôi nhà chứa tài sản được bảo hiểm và do đó làm tăng nguy cơ gây Thiệt hại cho các tài sản được bảo hiểm;
b)        Bất kỳ ngôi nhà nào được bảo hiểm nào hoặc bất kỳ ngôi nhà nào chứa các tài sản được bảo hiểm bị bỏ trống (không có người cư trú) hơn 30 ngày;
c)         Tài sản được bảo hiểm bị di chuyển tới bất kỳ ngôi nhà hoặc nơi nào khác ngoài ngôi nhà được bảo hiểm;
d)        Quyền lợi của Người được bảo hiểm đối với các tài sản được bảo hiểm chấm dứt trừ khi do hiệu lực của luật pháp.
4. Huỷ bỏ bộ hợp đồng bảo hiểm .

Hiệu lực của bộ Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt nhà xưởng này có thể được chấm dứt tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của Người được bảo hiểm. Trong trường hợp đó, PJICO sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm được tính trên cơ sở  tỷ lệ phí ngắn hạn áp dụng cho thời gian bộ Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.  Hiệu lực của bộ Hợp đồng này cũng có thể được chấm dứt theo quyết định của PJICO. Trong trường hợp đó, PJICO sẽ thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết về việc này, và có trách nhiệm hoàn trả một phần phí bảo hiểm tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian từ ngày thông báo huỷ bỏ cho đến ngày kết thúc hiệu lực của bộ Hợp đồng bảo hiểm.
5. Cam kết.                                        

Bất kỳ cam kết nào đối với tài sản được bảo hiểm hay bộ phận nào của tài sản được bảo hiểm sẽ có hiệu lực và sẽ tiếp tục có hiệu lực kể từ khi cam kết được đưa ra cho đến hết thời hạn có hiệu lực của bộ Hợp đồng bảo hiểm. Không thực hiện bất kỳ cam kết nào sẽ mất quyền khiếu nại bồi thường đối với tài sản được bảo hiểm hay bộ phận của tài sản được bảo hiểm. Nhưng các khiếu nại về thiệt hại xảy ra trong thời gian tái tục bộ Hợp đồng bảo hiểm sẽ không bị tác động bởi lý do không thực hiện cam kết trong thời gian trước khi tái tục Hợp đồng bảo hiểm.
6. Các biện pháp phòng ngừa hợp lý. 
Người được bảo hiểm phải luôn luôn duy trì  tài sản được bảo hiểm trong trạng thái được bảo dưỡng tốt và phải thực hiện mọi biện pháp hợp lý nhằm đề phòng tổn thất cho tài sản được bảo hiểm,
 
V. NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG

 
1. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm.
Khi xảy ra bất cứ Thiệt hại nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo bộ Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt nhà xưởng này, Người được bảo hiểm phải:
(a)        Ngay lập tức
i)          Thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất ở mức tối thiểu và tìm kiếm những tài sản bị mất
            ii)         Thông báo cho PJICO bằng văn bản và
            iii)        Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp xảy ra những Thiệt hại do hành  động phá hoại hay với mục đích ác ý, 
(b)    Trong vòng 30 ngày hoặc lâu hơn nếu PJICO đồng ý bằng văn bản, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho PJICO :
             i)         hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị mất mát hoặc hư hại, trong đó liệt kê càng chi tiết càng tốt tất cả các hạng mục tài sản bị mất mát hoặc hư hại và số tiền tổn thất căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất,
ii)        thông tin chi tiết về tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.
Vào bất cứ lúc nào Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải có trách nhiệm thu thập và cung cấp cho PJICO tất cả các thông tin chi tiết có liên quan, các sổ sách kế toán và các sổ sách kinh doanh khác, các hoá đơn, chứng từ, biên lai, các tài liệu khác, các bằng chứng, thông tin liên quan đến tổn thất, các tài liệu nói rõ nguồn gốc và nguyên nhân tổn thất, tình huống tổn thất, những tài liệu liên quan đến trách nhiệm của PJICO và những tài liệu khác mà PJICO có thể yêu cầu một cách hợp lý  đồng thời Người được bảo hiểm phải gửi cho PJICO một văn bản cam kết tính chất xác thực của khiếu nại và của bất cứ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.
2. Mất quyền lợi được bồi thường.
(a)        Người được bảo hiểm sẽ mất quyền được bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt nhà xưởng này nếu khiếu nại của họ là man trá về bất kỳ phương diện nào, hoặc nếu Người được bảo hiểm hay đại diện của họ sử dụng các thủ đoạn và các biện pháp man trá nhằm trục lợi qua bộ hợp đồng bảo hiểm này hoặc Thiệt hại gây ra do hành động có chủ tâm hay có sự đồng loã của Người được bảo hiểm lũ lụt nhà xưởng.
(b)        Quyền lợi theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này cũng sẽ mất hiệu lực đối với khiếu nại nào:
             i)         đã thực hiện và đã bị từ chối nhưng không có kiện cáo, tố tụng trong vòng 12 tháng kể từ khi bị khước từ bồi thường,
hoặc
            ii)         đã được giải quyết qua trọng tài theo Điều kiện 8 của Quy tắc bảo hiểm này mà không có kiện cáo, tố tụng trong vòng 12 tháng kể từ khi trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết
 
Hà Tĩnh còn 2 xã bị cô lập hoàn toàn, dân vẫn phải chèo xuồng đi lại
TTO - Đến chiều 6-9, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh vẫn còn 6 xã bị ngập và chia cắt. "Rốn lũ" Phương Mỹ vẫn còn 200 nhà dân bị ngập.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Quang Vinh - chánh văn phòng Ban phòng chống thiên tai huyện Hương Khê - cho biết đến chiều nay 6-9, nước lũ trên sông Ngàn Sâu đã rút dần.
 
Hiện tại, huyện này còn hai xã Phương Mỹ, Phương Điền bị cô lập hoàn toàn, mọi con đường đều chìm sâu trong nước lũ. Một số xã khác còn bị chia cắt giữa các xóm, làng.
 
Các xã không còn bị chia cắt đang được huyện huy động hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên và dân quân giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.
 
Ông Lê Quốc Hậu - chủ tịch UBND xã Phương Mỹ - cho biết hiện ở "rốn lũ" này, nước đã rút hơn 1m. Trường học, trụ sở ủy ban, trạm xá xã nước lũ đang ngập gần 1m. Ngoài ra, còn hơn 200 nhà dân đang bị nước ngập. Cán bộ xã đến làm việc và người dân đi lại đều bằng thuyền.
Theo báo cáo nhanh của tỉnh Hà Tĩnh, đợt mưa lũ này đã làm 5 người thiệt mạng, 64 xã, phường, thị trấn với 5.567 hộ bị ngập lụt, có nơi ngập sâu trên 3m. Riêng ở huyện Hương Khê có 18 xã bị ngập, 9 xã bị cô lập, với 2.911 hộ và 26 trường học bị ngập lụt…
 
Một số công trình đường giao thông, công trình thủy lợi hư hỏng như: cầu tràn, kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu, cầu dân sinh thôn 12, xã Hương Lâm bị trôi hoàn toàn, huyện lộ 4 bị sạt lở 18 điểm, gây tắc đường 3 điểm...
 
Lũ dâng cao cô lập nhiều xã ở Hà Tĩnh

TTO - Lũ trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ đã đạt đỉnh lũ 13,22m. Lũ dâng cao đã khiến nhiều xã của tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập hoàn toàn. Trong khi ở Yên Bái, một vụ sạt lở đất đã khiến 4 người thương vong vào sáng cùng ngày.Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Quang Vinh, chánh văn phòng Ban phòng chống thiên tai huyện Hương Khê, cho biết đêm 3-9 nước ở sông Ngàn Sâu đạt đỉnh lũ đo được là 13,22m.
 
Hiện huyện Hương Khê có tổng cộng 18 xã ngập cục bộ, 6 xã bị cô lập hoàn toàn như: Phương Điền, Phương Mỹ, Gia Phố, Hương Giang, Hương Thủy, Lộc Yên.
 
Theo ông Vinh, mưa lũ chia cắt 12 xóm, với gần 1.300 hộ dân của xã Hương Giang. Đã 2 ngày nay, người dân phải sử dụng bằng thuyền để đi lại.

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666