Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường bên thứ ba

Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường bên thứ ba

Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường bên thứ ba là loại hình bảo hiểm bồi thường cho bên thứ ba phát sinh từ hoạt động kinh doanh của người mua bảo hiểm. Người mua bảo hiểm là bên thứ nhất, công ty bảo hiểm là bên thứ hai còn lại là bên thứ ba. Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường bên thứ ba bồi thường dựa trên khiếu nại của người bị hại yêu cầu bên mua bảo hiểm bồi thường. Cần tư vấn thêm Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường bên thứ ba vui lòng liên hệ chúng tôi hoặc điện thoại 0932377138
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Sau đây gọi tắt là PJICO) sẽ bồi thường cho Người được Bảo hiểm:

Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường bên thứ ba

Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường bên thứ ba

 1. Tất cả các khoản tiền mà Người được Bảo hiểm có trách nhiệm pháp  lý phải bồi  thường.

  1. thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật về người

  2. những tổn thất bất ngờ về tài sản,

phát sinh từ hoạt động kinh doanh và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong GCNBH/ HĐBH và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong mục "Mô tả hoạt động kinh doanh" ghi trong GCNBH/ HĐBH;

 1. Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng

  1. bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm được bồi hoàn.

  2. đã phát sinh với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản

về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi  thường đó  phù hợp với các qui định trong Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm bồi thường bên thứ ba này;
 
Với điều kiện là trách nhiệm của PJICO đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên Nguyên đơn về một hay nhiều sự cố phát sinh từ cùng một nguồn hay có thể qui kết cho cùng một nguồn hay một nguyên nhân gốc, sẽ không vượt quá giới hạn bồi thường qui   định trong GCNBH/ HĐBH đối với mỗi sự cố, và đối với tất cả các thương tật, mất mát hay thiệt hại là hậu quả của tất cả các sự cố xảy ra trong suốt thời hạn được bảo hiểm sẽ  không   vượt quá hạn mức trách nhiệm qui định trong GCNBH/  HĐBH đối  với  mỗi  thời hạn bảo hiểm trách nhiệm bồi thường bên thứ ba.
 
Trong trường hợp Người được Bảo hiểm bị chết, thì đối với trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm phải gánh chịu, PJICO sẽ bồi thường cho người đại diện của Người được Bảo hiểm theo các điều kiện và phụ thuộc vào hạn mức  trách nhiệm qui  định trong Quy tắc  bảo hiểm này,  với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ,  thực  hiện đầy đủ các điều khoản, các điểm  loại trừ, các hạn mức trách nhiệm và các điều kiện của Quy tắc bảo hiểm này như thể chính họ là Người được Bảo hiểm

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM

 
Quy tắc bảo hiểm và GCNBH/ HĐBH là bộ phận cấu thành của Bộ  hợp  đồng bảo  hiểm và mọi từ hay cụm từ được gán một nghĩa đặc  biệt  ở bất cứ  phần nào của  Quy tắc bảo hiểm hay GCNBH/ HĐBH này vẫn sẽ mang ý nghĩa như vậy dù nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.

 1. Trong trường hợp phát sinh một sự cố có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo   Quy tắc bảo hiểm này, thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho PJICO càng sớm càng tốt. Mọi thư từ, đơn khiếu nại, giấy triệu tập của tòa án và các giấy tờ khác có liên quan phải được thông báo hoặc chuyển ngay cho PJICO khi nhận được.

 2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Người bảo hiểm trách nhiệm bồi thường bên thứ ba thì Người được bảo hiểm không được từ chối trách nhiệm, không được thương lượng, không được chấp nhận, không được đề xuất, hứa hẹn hay thanh toán bất kỳ khoản nào có liên quan đến sự cố hay khiếu nại, PJICO nếu thấy cần thiết có quyền tiếp quản và thực  hiện với  danh  nghĩa của Người được bảo hiểm việc biện hộ chống lại bất kỳ khiếu nại nào hay bằng chi phí của mình và vì quyền lợi của mình có quyền nhân danh Người được bảo hiểm khởi tố chống lại bất kỳ người nào đòi họ bồi thường tổn thất. PJICO cũng có quyền     tự do hành động trong việc kiện tụng và giải quyết việc khiếu nại đó, và Người được  bảo hiểm phải cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ nếu PJICO yêu cầu.

 3. Trong trường hợp có khiếu nại về thương tật, ốm đau, tổn thất hay thiệt hại, PJICO có thể trả cho Người được bảo hiểm số tiền bảo hiểm tối đa qui định trong GCNBH/  HĐBH cho sự cố đó hoặc  với  một số tiền nhỏ hơn tùy theo kết quả giải quyết  khiếu  nại nảy sinh từ sự cố đó. Sau khi đã bồi thường, PJICO sẽ không phải chịu thêm trách nhiệm đối với sự cố đó trừ trách nhiệm thanh toán các chi phí kiện tụng đã phát sinh trước ngày thanh toán tiền bồi thường.

 4. Nếu tại thời điểm phát sinh khiếu nại theo GCNBH/ HĐBH có một GCNBH/ HĐBH nào khác cũng bảo hiểm cho rủi ro đó hay một phần rủi ro đó, thì PJICO sẽ chỉ bồi thường cho phần trách nhiệm của mình trong khiếu nại đó theo tỷ lệ.

 5. Với mục đích kiểm tra và xem xét tổn thất, PJICO có thể cử nhân viên hay đại lý của PJICO vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào cũng có quyền đến hiện trường hoặc bất kỳ nơi nào được bảo hiểm theo GCNBH/ HĐBH hoặc nơi xảy ra thương tật ốm đau, mất mát hay thiệt hại và có thể yêu cầu giữ nguyên hiện trường để kiểm tra trong một thời gian hợp lý, và Người được bảo hiểm phải tạo mọi điều kiện  thuận lợi cho PJICO  làm  nhiệm vụ đó.

 6. Người được bảo hiểm phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để ngăn chặn khả năng xảy  ra thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt hại có thể dẫn đến khiếu nại  theo  Bộ hợp  đồng bảo hiểm.

 7. PJICO có thể  huỷ bỏ GCNBH/ HĐBH vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện thông  báo trước 30 ngày bằng thư bảo đảm gửi cho địa chỉ mới nhất của Người được bảo  hiểm, và trong trường hợp đó, PJICO sẽ hoàn trả phí bảo hiểm theo tỷ lệ cho Người được bảo hiểm (sau khi đã điều chỉnh phí theo qui định nêu trong điều 8 nếu thấy cần thiết) theo số ngày còn lại của thời hạn bảo hiểm.

 8. Nếu phí bảo hiểm của GCNBH/ HĐBH được tính trên cơ sở ước tính của Người được bảo hiểm trách nhiệm bồi thường bên thứ ba, thì Người được bảo hiểm phải duy trì việc ghi chép chính xác tất cả các chi tiết có liên quan đến việc tính toán đó và cho phép PJICO bất kỳ lúc nào cũng có thể kiểm tra các ghi chép đó. Trong vòng một tháng kể từ ngày hết hiệu lực của thời hạn


bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho PJICO các chi tiết và thông tin có liên quan nếu PJICO yêu cầu. Số phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm đó sẽ được điều chỉnh lại trên cơ sở các thông tin này và PJICO sẽ yêu cầu trả thêm hay hoàn lại cho Người được bảo hiểm số phí chênh lệch theo đúng thực tế. Tuy nhiên, phải tuân theo mức phí tối thiểu qui định trong GCNBH/ HĐBH.

 1. Mọi tranh chấp phát sinh từ Bộ hợp đồng bảo hiểm này sẽ được  đưa ra cho một trọng  tài viên do các bên tranh chấp chỉ định bằng văn bản quyết định, nếu các bên không  thoả thuận được việc cùng chỉ định một trọng tài viên thì vấn đề tranh chấp được  chuyển cho hai trọng tài viên quyết  định, mỗi bên chỉ định một trọng tài trong vòng  một tháng sau khi nhận được yêu cầu của bên kia, hoặc nếu các trọng tài viên không thoả thuận được với nhau thì vấn đề tranh chấp sẽ được chuyển cho một trọng tài hòa giải quyết định. Trọng tài hòa giải do các trọng tài viên cùng chỉ định bằng văn bản trước khi đưa ra xét xử. Trọng tài hòa giải sẽ  cùng ngồi  với các trọng tài viên và chủ  tọa cuộc họp, việc phán quyết cuối cùng này sẽ là điều kiện tiên quyết đối với mọi  quyền khiếu tố đối với PJICO.

Nếu PJICO từ chối trách nhiệm đối với Người được bảo hiểm về khiếu nại nào đó theo Quy tắc bảo hiểm này và khiếu nại đó trong vòng 12 tháng kể từ ngày bị từ chối không đưa ra cho trọng tài phân bổ theo các điều khoản này, thì khiếu nại đó được coi như đã  bị từ bỏ và như vậy sẽ không được bồi hoàn theo Đơn bảo hiểm trách nhiệm bồi thường bên thứ ba này nữa.
 
Việc thực hiện và tuân thủ đầy đủ mọi điều kiện,  điều khoản và các điều  khoản bổ  sung của GCNBH/ HĐBH trong chừng mực chúng liên quan tới những việc mà Người được bảo hiểm phải làm hoặc phải tuân theo cũng như việc khai báo và trả lời trung  thực các câu hỏi nêu trong Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng  buộc trách nhiệm của PJICO trong việc bồi thường cho Người được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm

Ngày đầu khám bệnh vụ cháy Công ty Rạng Đông: 52 người phải đi điều trị
TTO - Hôm nay 6-9 là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện khám miễn phí cho người sống trong bán kính 500m từ hàng rào vụ cháy Công ty Rạng Đông. 179 người đã đến khám, 52 người được cho là có sự bất thường, được chuyển bệnh viện xét nghiệm và điều trị.
Từ sáng 6-9, Sở Y tế Hà Nội đã cử 5 bác sĩ và 8 điều dưỡng của 5 cơ sở y tế đến thường trực tại Trạm y tế Hạ Đình và Thanh Xuân Trung. Đây là 2 địa điểm khám sàng lọc miễn phí cho người dân sống gần khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông.
 
52 người phải đi bệnh viện điều trị
 
Chỉ trong vài giờ đầu buổi sáng đã có trên 70 người đến khám, trong đó hơn 30 người có những biểu hiện bất thường như ho, tức ngực, sốt, ngứa và có nhu cầu được điều trị tại bệnh viện.
 
Họ được chuyển đến các bệnh viện Xanh Pôn, Thanh Nhàn, đa khoa Hà Đông và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.
 
Đến 17h chiều nay, tổng số người đến khám là 179, trong đó 52 người được chuyển tới các bệnh viện. Ngoài ra, có khoảng 20 người đã đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai.
Theo bà Trần Thị Nhị Hà - phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, những người được chuyển đến bệnh viện còn phải chờ kết quả xét nghiệm xem có nhiễm kim loại nặng không, trong đó để tìm thủy ngân phải xét nghiệm nước tiểu 24 giờ.
 
TP chi trả chi phí điều trị cho những người được chuyển đến bệnh viện sau khám sàng lọc.
 
Bà Hà cũng cho biết trước mắt, đoàn bác sĩ sẽ thường trực tại 2 trạm y tế trên trong một tuần. Nếu tiếp tục có người dân trong khu vực cháy đến khám, các bác sĩ sẽ làm việc tiếp theo yêu cầu của TP.
 
Cũng trong ngày 6-9, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tiếp tục đến khu vực xảy ra cháy lấy mẫu đất, nước, không khí để kiểm tra. Cơ quan chức năng đã phát khẩu trang cho người dân ở khu vực khuyến cáo có nguy cơ.

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666