Lưu ý loại trừ bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

Lưu ý loại trừ bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

Bảo hiểm này sẽ bồi thường cho người sử dụng thực phẩm không may có vấn đề gì. Tuy nhiên, cần lưu ý các điểm loại trừ này vì nếu phạm vào điểm loại trừ sẽ không được thanh toán bồi thường. Gọi ngay cho nhân viên của chúng tôi để được hướng dẫn; 0932377138
Quy tắc bảo hiểm ngộ độc thực phẩm này không bảo hiểm:
1          Trách nhiệm đối với thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt hại là hậu quả của một hành động cố ý hay sai sót của Người được bảo hiểm và có thể hợp lý qui cho là những trường hợp đó có mang tính chất hay là tình huống của một hành động cố ý hay sai sót như vậy;
Lưu ý loại trừ bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

Lưu ý loại trừ bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

2          Trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm chấp nhận theo một thỏa thuận, trừ khi Người được Bảo hiểm đương nhiên phải chịu trách nhiệm đó cho dù không có thoả thuận này.
3          Trách nhiệm đối với việc gây thương tật, ốm đau cho bất kỳ người nào thực hiện hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng học nghề với Người được Bảo hiểm, nếu trách nhiệm đó nảy sinh trong quá trình người đó làm thuê cho Người được Bảo hiểm hoặc trách nhiệm đối với các khoản mà Người được Bảo hiểm buộc phải trả theo các qui định của pháp luật liên quan đến bệnh nghề nghiệp hay thương tật do nghề nghiệp gây ra.
4          Trách nhiệm đối với những thiệt hại về tài sản:
4.1       thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm,
4.2       thuộc quyền cai quản hay kiểm soát của Người được Bảo hiểm hay người làm công hoặc người đại lý của họ
5          Trách nhiệm đối với những thiệt hại về người (thương tật, ốm đau), và về tài sản (mất mát, hư hại) gây nên bởi, phát sinh từ hoặc có liên quan đến
5.1       gây ra bởi bất kỳ một vật nào đó do Người được bảo hiểm mua mà có những qui định là trách nhiệm pháp lý của người bán hàng được giới hạn hay có hạn chế theo luật pháp hoặc tập quán,
5.2 gây nên bởi bất kỳ hàng hoá nào (hay côngtennơ chứa hàng),
5.2.1    thuộc quyền quản lý hay quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm,
5.2.2    do Người được bảo hiểm cung cấp có liên quan đến hoạt động kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện tại bất kỳ nơi nào khác ngoài phạm vi giới hạn địa lý đã quy định
6. Trách nhiệm mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu về thương tật, tổn thất hay thiệt hại nảy sinh trực tiếp hay gián tiếp từ thiết kế, bản vẽ, công thức hay tài liệu kỹ thuật của hàng hoá hay phát sinh từ sự chỉ dẫn, lời khuyên bảo hoặc các thông tin về các đặc tính, cách sử dụng, lưu kho hay cách áp dụng của hàng hóa nào đó,
7. Trách nhiệm về tổn thất hay thiệt hại của những hàng hóa nào đó do Người được bảo hiểm cung cấp, nếu tổn thất hay thiệt hại đó có thể quy cho sự khiếm khuyết, tính chất độc hại hoặc tính không thích hợp của Hàng hóa đó,
8. Bất kỳ vụ kiện đòi bồi thường nào được xét xử tại tòa án của một lãnh thổ nào đó ở ngoài nước, nơi đóng trụ sở chính của Người được bảo hiểm ngộ độc thực phẩm như đã nêu trong GCNBH/ HĐBH,
9          Mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra hoặc được qui kết cho hoặc được phát sinh từ các nguyên nhân sau:
9.1       bức xạ ion hoá hay nhiễm xạ do các hoạt động phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải năng lượng hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân (bao gồm cả qui trình tự đốt cháy hay phân huỷ hạt nhân)
9.2       các thuộc tính phóng xạ, độc hại, nổ hay các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết bị nổ hạt nhân, nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân hay các chất có thành phần cấu tạo hạt nhân
9.3       nhiễm bệnh do chất amiăng hay các bệnh tật có liên quan khác (bao gồm cả ung thư) phát sinh từ quy trình sản xuất hay mua bán, phân phối, lưu kho hay sử dụng các chất amiăng, sản phẩm amiăng hay các vật có thành phần amiăng.
10        Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp xảy ra bởi, thông qua do hậu quả của
10.1     chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, chiến sự hay các hoạt động chiến tranh (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến)
10.2     nội chiến, bạo động, quần chúng nổi dậy có quy mô hoặc có nguy cơ phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, đảo chính, binh biến, trưng thu, trưng dụng, tịch thu, tiếm quyền,
10.3     thiết quân luật hay công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố hay duy trì tình trạng thiết quân luật hay tình trạng khẩn cấp.
10.4     hành động của bất kỳ người nào thay mặt hay có liên quan đến một tổ chức có những hành động nhằm trực tiếp lật đổ bằng vũ lực chính phủ hợp hiến hay chính phủ thực tại hay tác động đến chính phủ đó bằng khủng bố, vũ lực, cướp phá hay cướp bóc có liên quan đến những sự kiện nói trên.
 
CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM
 
Quy tắc bảo hiểm ngộ độc thực phẩm, GCNBH/HĐBH là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm ngộ độc thực phẩm, GCNBH/HĐBH.
1.         Trong trường hợp phát sinh một sự cố có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này, thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho PJICO càng sớm càng tốt. Mọi thư từ, đơn khiếu nại, giấy triệu tập của tòa án và các giấy tờ khác có liên quan phải được thông báo hoặc chuyển ngay cho PJICO khi nhận được.
2.         Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của PJICO thì Người được Bảo hiểm không được thương lượng, không được chấp nhận, không được đề xuất, hứa hẹn hay thanh toán bất kỳ khoản nào có liên quan đến sự cố hay khiếu nại. PJICO nếu thấy cần thiết có quyền tiếp quản và thực hiện với danh nghĩa của Người được Bảo hiểm việc biện hộ chống lại bất kỳ khiếu nại nào hay bằng chi phí của mình và vì quyền lợi của mình có quyền nhân danh Người được Bảo hiểm khởi tố chống lại bất kỳ người nào đòi họ bồi thường tổn thất. PJICO cũng có quyền tự do hành động trong việc kiện tụng và giải quyết việc khiếu nại đó, và Người được Bảo hiểm phải cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ nếu PJICO yêu cầu.
3.         Trong trường hợp có khiếu nại về thương tật, ốm đau, tổn thất hay thiệt hại, PJICO có thể trả cho Người được Bảo hiểm số tiền bảo hiểm tối đa qui định trong GCNBH/HĐBH cho sự cố đó hoặc với một số tiền nhỏ hơn tùy theo kết quả giải quyết khiếu nại nảy sinh từ sự cố đó. Sau khi đã bồi thường, PJICO sẽ không phải chịu thêm trách nhiệm đối với sự cố này trừ trách nhiệm thanh toán các chi phí kiện tụng đã phát sinh trước ngày thanh toán tiền bồi thường.
4.         Nếu tại thời điểm phát sinh khiếu nại theo bộ HĐBH này có một bộ HĐBH khác cũng bảo hiểm cho rủi ro hay một phần rủi ro đó, thì PJICO sẽ chỉ bồi thường phần trách nhiệm của mình trong khiếu nại đó theo tỷ lệ.
5.         Với mục đích kiểm tra và xem xét tổn thất, PJICO hoặc nhân viên được ủy quyền hay đại lý của PJICO vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào cũng có quyền đến hiện trường hoặc bất kỳ thời điểm nào được bảo hiểm theo bộ HĐBH hoặc nơi xảy ra thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt hại và có thể yêu cầu giữ nguyên hiện trường để kiểm tra trong một thời gian hợp lý, và Người được Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho PJICO làm nhiệm vụ đó.
6. Người được Bảo hiểm phải gửi ngay thông báo cho PJICO về bất cứ sự thay đổi nào đó về mặt chất làm thay đổi một trong các sự kiện thực tại so với thời điểm làm Giấy yêu cầu bảo hiểm, 
7. Người được bảo hiểm phải tiến hành mọi biện pháp bảo vệ hợp lý để ngăn chặn việc cung cấp hàng hoá hay côngtennơ chứa hàng trong trạng thái không tốt hoặc không phù hợp với mục đích sử dụng của hàng hoá đó và đồng thời phải quan tâm thực hiện một cách hợp lý đảm bảo rằng mọi quy chế, luật pháp và các quy định do chính quyền địa phương yêu cầu phải được thực hiện và tuân thủ đầy đủ.
8.         PJICO có thể huỷ bỏ GCNBH/HĐBH vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện thông báo trước 30 ngày bằng thư đảm bảo gửi cho địa chỉ mới nhất của Người được Bảo hiểm, và trong trường hợp đó, PJICO sẽ hoàn trả phí bảo hiểm theo tỷ lệ cho Người được Bảo hiểm (sau khi đã điều chỉnh phí theo quy định nêu trong điều 9 nếu thấy cần thiết) theo số ngày còn lại của thời hạn bảo hiểm.
9.         Nếu phí bảo hiểm của GCNBH/HĐBH được tính trên cơ sở ước tính của Người được Bảo hiểm, thì Người được Bảo hiểm  phải duy trì việc ghi chép chính xác tất cả các chi tiết có liên quan đến việc tính toán đó. Trong vòng một tháng kể từ ngày hết hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được Bảo hiểm  phải cung cấp cho PJICO các chi tiết và thông tin có liên quan nếu PJICO có yêu cầu. Số phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm đó sẽ được điều chỉnh lại trên cơ sở các thông tin này và PJICO sẽ yêu cầu trả thêm hay hoàn lại cho Người được Bảo hiểm số phí chênh lệch theo đúng thực tế. Tuy nhiên, phải tuân theo mức tối thiểu qui định trong GCNBH/HĐBH.
10.       Mọi tranh chấp phát sinh từ bộ Hợp đồng bảo hiểm sẽ được đưa ra cho một trọng tài viên do các bên tranh chấp chỉ định bằng văn bản quyết định, nếu các bên không thỏa thuận được việc cùng chỉ định một trọng tài viên thì vấn đề tranh chấp được chuyển cho một trọng tài hòa giải quyết định. Trọng tài hòa giải do các trọng tài viên cùng chỉ định. Trọng tài hòa giải sẽ cùng ngồi với các trọng tài viên và chủ tọa cuộc họp, việc phán quyết cuối cùng này sẽ là điều kiện tiên quyết đối với mọi quyền khiếu tố đối với PJICO.
Nếu PJICO từ chối trách nhiệm đối với Người được Bảo hiểm về khiếu nại nào đó theo bộ Hợp đồng bảo hiểm và khiếu nại đó trong vòng 12 tháng kể từ ngày bị từ chối không đưa ra cho trọng tài phân bổ theo các điều khoản này, thì khiếu nại đó được coi như đã bị từ bỏ và như vậy sẽ không được bồi hoàn theo bộ Hợp đồng bảo hiểm nữa.
11.       Việc thực hiện và tuân thủ đầy đủ mọi điều kiện, điều khoản và các điều khoản bổ sung của Quy tắc bảo hiểm ngộ độc thực phẩm này trong chừng mực chúng liên quan tới những việc mà Người được Bảo hiểm phải làm hoặc phải tuân theo cũng như việc khai báo và trả lời trung thực các câu hỏi nêu trong Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của PJICO trong việc bồi thường cho Người được Bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm
 
Hơn 70 công nhân ở Hải Dương nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm
Chiều tối nay (10/4), Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tiếp nhận hơn 50 công nhân của Công ty TNHH May Việt Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn.
Sau khi được cấp cứu ban đầu, các bệnh nhân đã được chuyển về Khoa Nội 4 và Khoa Truyền nhiễm để điều trị. Đến 18 giờ cùng ngày, Bệnh viện Quân y 7 (thành phố Hải Dương) cũng tiếp nhận 21 công nhân của Công ty TNHH May Việt Hàn vào cấp cứu, trong đó có 2 công nhân đang mang thai, các bệnh nhân có cùng biểu hiện như bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Sau khi nhận được thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hải Dương đã cử cán bộ đến Bệnh viện Quân y 7 để tiến hành các bước xác minh nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Công an thành phố Hải Dương cũng đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều tra, xác minh vụ việc.
 
Chị Hoàng Thị Huế, ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, một trong những công nhân bị ngộ độc, cho biết: "Trưa tôi ăn cá biển, lạc rang, bầu xào, rau cải luộc thì đến tầm 2h30 chiều người bắt đầu có cảm giác khó chịu, bụng đầy lên, đầu đau, buồn nôn. Sau đấy người khó chịu nên tôi đi ra nôn, rồi về may tiếp, một lúc sau lại thấy người khó chịu nên đi ra nôn tiếp. Lúc vào thì Tổ trưởng bảo là nên xuống y tế nằm, vào phòng y tế nằm một tí thì xe của công ty bảo là đi ra bệnh viện thì ở trong đấy đã có một số người đang cấp cứu rồi".
 
 
Sức khỏe của các công nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại Bắc Ninh đã cơ bản ổn định

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một số doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Quế Võ và Khu công nghiệp Đại Đồng (Tiên Du, Bắc Ninh), đến trưa 31/8, tình hình sức khỏe của các công nhân đã cơ bản ổn định.
Bước đầu, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh yêu cầu doanh nghiệp cung cấp suất ăn là Công ty TNHH BKtech Vina (xóm Núi, thôn Núi Chè, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) tạm dừng hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho đến khi có kết luận về vụ việc; đồng thời gửi xét nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định nguyên nhân gây ngộ độc
 
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, tính đến trưa ngày 31/8, đã có 75 trên tổng số hơn 130 bệnh nhân nhập viện đã được ra viện, không có bệnh nhân diễn biến bệnh nặng, không có bệnh nhân tử vong. Trong đó, có 52 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh); 72 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Quế Võ (có 67 bệnh nhân ra viện); 3 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn (3 bệnh nhân ra viện); 5 bệnh nhân điều trị tại Trạm Y tế xã Hoàn Sơn (5 bệnh nhân ra viện)...

 
Trước đó, sau bữa trưa ngày 29/8, một số công nhân Công ty TNHH Guhsung Vina (Khu công nghiệp Quế Võ) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn đã đi đến phòng y tế của công ty vào khoảng 15 giờ 00 cùng ngày. Sau đó, các công nhân không điều trị gì và tiếp tục làm việc. Đến đêm 29/8, những công nhân trên có biểu hiện đau bụng nhiều, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, người mệt mỏi và đến cơ sở y tế khám, điều trị. Trong sáng 30/8, có nhiều công nhân của 4 doanh nghiệp là Công ty Guhsung Vina, Công ty TNHH New Circuit Việt Nam, Công ty HongGoang (cùng ở Khu công nghiệp Quế Võ) và Công ty TNHH Motus Vina (Khu công nghiệp Đại Đồng) có các triệu chứng tương tự.
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân. Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666