Mua bảo hiểm lắp đặt nội thất ở sài gòn

Mua bảo hiểm lắp đặt nội thất ở sài gòn

Khi cần tư vấn bảo hiểm lắp đặt nội thất ở sài gòn hoặc bảo hiểm công trình và trách nhiệm với bên thứ ba khi thi công trong các tòa nhà cao tầng vui lòng liên hệ chúng tôi 0932377138 để được báo giá rẻ nhất và phục vụ nhanh nhất .Bảo hiểm này bao gồm 2 phần chính là phần thiệt hại vật chất bảo hiểm cho chính công trình và nguyên vật liệu thi công.. và phần bảo hiểm trách nhiệm cho bên thứ ba cụ thể như sau:
Đối tượng bảo hiểm lắp đặt nội thất ở sài gòn
Quy tắc bảo hiểm lắp đặt nội thất ở sài gòn này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm
Mua bảo hiểm lắp đặt nội thất ở sài gòn

Mua bảo hiểm lắp đặt nội thất ở sài gòn

 1. Các máy móc, dây chuyền đồng bộ trong một nhà máy, xí nghiệp trong quá trình lắp ráp các máy móc, thiết bị đó;

 2. Phần công việc xây dựng phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình lắp ráp;

 3. Máy móc, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ quá trình lắp ráp;

 4. Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường và thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;

 5. Trách nhiệm đối với người thứ ba.

Thời hạn bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm
Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm lắp đặt này bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc từ  khi các hạng mục được bảo hiểm có tên trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm được dỡ xuống công trường, Trong trường hợp GCNBH/hợp đồng bảo hiểm được ký kết sau khi công trình đã khởi công thì hiệu lực hợp đồng được xác nhận trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm. GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm sẽ tiếp tục có hiệu lực cho tới sau khi bàn giao công trình hoặc sau khi hoàn tất lần vận hành chạy thử có tải đầu tiên, tùy theo thời điểm nào xảy ra trước, nhưng sẽ không quá 4 tuần kể từ ngày bắt đầu chạy thử (trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản). Trong trường hợp một bộ phận của xưởng máy hay một số cỗ máy đã được chạy thử hoặc vận hành hay bàn giao thì trách nhiệm của PJICO đối với phần đó hoặc bộ phận máy móc đó sẽ chấm dứt, nhưng PJICO vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm đối với các bộ phận còn lại.
Đối với các hạng mục cũ sử dụng lại, hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt ngay trước khi các hạng mục đó được chạy thử.
Tuy nhiên, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm lắp đặt chỉ thực sự có hiệu lực sau khi người được bảo hiểm đã trả phí bảo hiểm ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản.
GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày quy định trong hợp đồng. Mọi trường hợp kéo dài thời hạn bảo hiểm đều phải được PJICO đồng ý bằng văn bản.
Điều kiện chung áp dụng đối với cả bảo hiểm thiệt hại vật chất và bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba

 1. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Quy tắc bảo hiểm lắp đặt nội thất ở sài gòn này, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp thông tin cho PJICO, khai báo và trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm lắp đặt. Đây là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của PJICO;

 2. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đề phòng tổn thất hay trách nhiệm có thể xảy ra và phải tuân thủ mọi qui chế và kiến nghị của các nhà thiết kế. Những chi phí phát sinh liên quan đến việc áp dụng các biện pháp nói trên do người được bảo hiểm chịu.

 3. Vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, đại diện của PJICO cũng có quyền xem xét và kiểm tra rủi ro được bảo hiểm. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp cho đại diện của PJICO mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro được bảo hiểm.

Người được bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo ngay cho PJICO bằng các phương tiện thông tin và bằng văn bản về bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào đối với các rủi ro được bảo hiểm (người được bảo hiểm tự chịu chi phí cho việc thông báo này). PJICO có quyền yêu cầu người được bảo hiểm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết và nếu cần PJICO có thể điều chỉnh phạm vi bảo hiểm và phí bảo hiểm cho phù hợp.
Người được bảo hiểm không được tự ý tiến hành hay chấp nhận bất cứ sự thay đổi quan trọng nào làm tăng mức độ rủi ro bảo hiểm, trừ khi việc đó được PJICO chấp thuận bằng văn bản.

 1. Trong trường hợp xảy ra những sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm lắp đặt này, người được bảo hiểm có nghĩa vụ:

  1. Lập tức thông báo ngay cho PJICO bằng các phương tiện thông tin và sau đó bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất;

  2. Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất;

  3. Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của PJICO giám định các bộ phận đó;

  4. Cung cấp mọi thông tin và chứng từ, văn bản theo yêu cầu của PJICO nhằm xác định tính chất và  mức độ tổn thất;

  5. Thông báo ngay cho cơ quan công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp;

       Trong mọi trường hợp, PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất vật chất hay trách nhiệm phát sinh từ tổn thất đó nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm PJICO không nhận được thông báo tổn thất.
Sau khi thông báo cho PJICO, người được bảo hiểm có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ. Còn trong mọi trường hợp khác, nhất thiết phải có mặt đại diện của PJICO để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sửa chữa hay thay thế. Nếu đại diện của PJICO không tiến hành giám định trong khoảng thời gian được xem là hợp lý theo tình hình thực tế thì người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế.
       Trách nhiệm của PJICO đối với bất kỳ hạng mục được bảo hiểm nào bị tổn thất sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó không được sửa chữa kịp thời và chu đáo.

 1. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện, phối hợp hoặc cho phép PJICO thực hiện mọi hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu của PJICO nhằm bảo vệ mọi quyền và lợi ích mà PJICO được hưởng sau khi thanh toán hoặc bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm lắp đặt này, cho dù những hành động và những biện pháp đó được thực hiện trước hoặc sau khi PJICO bồi thường cho người được bảo hiểm.

       Các quyền mà PJICO được hưởng bao gồm cả quyền được miễn trách nhiệm hoặc quyền đòi bên thứ ba (không phải là người được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này) bồi hoàn. Chi phí phát sinh liên quan đến các công việc này do PJICO chịu.

 1. Mọi tranh chấp giữa PJICO và người được bảo hiểm trong việc bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này này trước hết được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Nếu hai bên không giải quyết được bằng thương lượng, tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại toà án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 2. Nếu có sự gian lận trong yêu cầu bồi thường về bất kỳ phương diện nào hoặc nếu có bất kỳ sự khai báo sai sự thật nào được đưa ra hoặc được sử dụng nhằm hỗ trợ cho yêu cầu bồi thường đó, hoặc nếu người được bảo hiểm hoặc người thay mặt họ sử dụng bất kỳ phương tiện hay thủ đoạn gian lận nào nhằm trục lợi bảo hiểm thì tất cả mọi quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này sẽ không có giá trị.

Các quyền lợi bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm lắp đặt này cũng sẽ không còn giá trị nếu trong phạm vi 3 tháng kể từ ngày yêu cầu bồi thường bị từ chối hoặc Tòa án đưa ra phán quyết về việc giải quyết yêu cầu bồi thường đó, người được bảo hiểm không có khiếu nại đối với PJICO.
Nếu vào thời điểm phát sinh yêu cầu bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm lắp đặt nội thất ở sài gòn này mà có bất kỳ một GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm lắp đặt nào khác cũng bảo hiểm tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó thì PJICO sẽ chỉ có trách nhiệm bồi thường đối với yêu cầu bồi thường về tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thoả thuận với tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm mà người được bảo hiểm đã giao kết

Hà Nội: Cháy lớn tại công trình xây dựng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại tòa nhà đang xây dựng trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Rất may, không có thiệt hại về người
Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng 10 giờ sáng 15-11, họ phát hiện cột khói lớn bốc lên nghi ngút trên tòa nhà đang xây dựng dở tại địa chỉ số 114 đường Hoàng Quốc Việt. "Khói rất dày và khét. Chúng tôi ở ngay bên cạnh còn cảm giác tức ngực, khó thở", anh Tùng sinh sống tại khu vực này kể lại.
 
Đám cháy bất ngờ khiến cho hàng chục công nhân bỏ chạy xuống dưới đường.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, 4 xe cứu hỏa đã tới hiện trường. Sau khoảng 30 phút dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc đã khiến cho đường Hoàng Quốc Việt ách tắc cục bộ.
 
Tòa nhà bị cháy là trụ sở Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Theo thiết kế, tòa nhà trên có 18 tầng nổi.
 
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ sự cố ở hộp kỹ thuật nằm tại tầng 18 của tòa nhà.
 
Đà Nẵng: Cháy tại công trình đang xây dựng
Khoảng 14h30 ngày 27.1, tại công trình tòa nhà DITP Trung Nam ở quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng bất ngờ xảy ra cháy, khói nghi ngút.
 
Thông tin ban đầu, thời điểm trên, một số công nhân và người dân ở quanh khu vực, nhìn thấy cột khói bốc lên nghi ngút từ công trình tòa nhà DITP Trung Nam nằm bên đường Nguyễn Tất Thành giao nhau với Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nên lập tức tri hô, tìm cách dập lửa, đồng thời gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng.
 
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều động xe thang, xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ triển khai dập lửa. Lực lượng chức năng cũng tiến hành chốt chặn hai đầu đoạn đường Nguyễn Tất Thành nối dài đi qua khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân.

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666