bồi thường bảo hiểm công trình

bồi thường bảo hiểm công trình

bồi thường bảo hiểm công trình 

1. Mục đích
Quy định thống nhất cách thức và các bước tiến hành bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng trong toàn bộ hệ thống của PJICO
 
2. Phạm vi áp dụng
Quy trình này áp dụng cho việc bồi thường các vụ tổn thất thuộc nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng được bảo hiểm tại PJICO, bao gồm:
Bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng (CAR) bao gồm cả trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ 3 (TPL).
 
3. Tài liệu liên quan
Luật Kinh doanh bảo hiểm do Quốc hội thông qua ngày 09/12/2000 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Quy tắc của từng loại hình bảo hiểm nghiệp vụ
Các tài liệu hướng dẫn và văn bản pháp luật liên quan
 bồi thường bảo hiểm xây dựng
5.1.1 Quy trình bồi thường trong phân cấp
 
5.2       Diễn giải
5.2.1   Tiếp nhận hồ sơ giám định, hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường.
BTV/ NĐPC có trách nhiệm:
ü      Tiếp nhận hồ sơ giám định vụ tổn thất từ BPGĐ hoặc hồ sơ bồi thường trên phân cấp.
ü      Có trách nhiệm cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi bồi thường theo mẫu BM.25.3 - 01 để theo dõi vụ việc.
Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc
5.2.2 Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ
5.2.2.1 Trong phân cấpBTV/ NĐPC có trách nhiệm
Đề nghị Bộ phận kế toán xác nhận về tình trạng thanh toán phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm xây dựng  theo mẫu BM.25.3 - 06
Căn cứ vào loại hình tham gia bảo hiểm, quy tắc bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm liên quan đến hồ sơ khiếu nại, BTV/ NĐPC phải kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của Hồ sơ giám định và khiếu nại đòi bồi thường của khách hàng đồng thời xem xét tổn thất có thuộc trách nhiệm bảo hiểm hay không theo những cơ sở sau:
ü      Những hạng mục được bảo hiểm, địa điểm và thời hạn được bảo hiểm?
ü      Tổn thất xảy ra có phải là bất ngờ và không lường trước được không?
ü      Phạm vi bảo hiểm và/hoặc những điểm loại trừ
ü      Việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của Người được bảo hiểm xây dựng
Trong trường hợp Hồ sơ giám định không nêu cụ thể phần thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì BTV/ NĐPC phải tính toán bóc tách những phần thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm, nếu còn thiếu chứng từ tài liệu để làm rõ thì cần yêu cầu khách hàng, đơn vị tính toán và/hoặc cung cấp bổ sung bằng văn bản.
Thời gian thực hiện: 5 ngày làm việc
5.2.2.2 Trên phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm
Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ của Hồ sơ giám định và hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường của khách hàng do Đơn vị gửi về Công ty.
Trường hợp chưa đủ chứng từ tài liệu theo quy định của hợp đồng hoặc quy tắc bảo hiểm xây dựng thì BTV/ NĐPC phải làm văn bản hướng dẫn Đơn vị cung cấp bổ sung và hoàn thiện đúng quy định
Thời gian thực hiện: 5 ngày làm việc
 
5.2.3 Trình, duyệt bồi thường
5.2.3.1 Trong phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm:
Xác định trách nhiệm bảo hiểm và đề xuất phương án giải quyết trên cơ sở hồ sơ đã đầy đủ hợp pháp và hợp lệ.
Trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.25.3 - 02 trình TGĐ/ Người có thẩm quyền theo phân cấp/ GĐ Đơn vị xem xét từ chối bồi thường.
Trường hợp thuộc trách nhiệm bảo hiểm xây dựng, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.25.3 - 02 hoặc Tạm ứng bồi thường không quá 50% giá trị ước thuộc trách nhiệm (nếu có) trình TGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp/ GĐ Đơn vị  phê duyệt phương án giải quyết.
Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc
5.2.3.2 Trên phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm:
Lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.25.3 - 02 đề xuất phương án giải quyết trình Công ty xem xét (lưu ý: gửi kèm toàn bộ hồ sơ gốc nếu Đơn vị được ủy quyền giám định) và chịu trách nhiệm về đề xuất của mình
Trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm xây dựng, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.25.3 - 02 xin ý kiến phê duyệt củaTGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp. Sau đó BTV/ NĐPC gửi văn bản hướng dẫn Đơn vị Thông báo từ chối bồi thường.
Trường hợp thuộc trách nhiệm bảo hiểm, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.25.3 - 02 hoặc Tạm ứng bồi thường không quá 50% giá trị ước thuộc trách nhiệm (nếu có) trình TGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp phê duyệt phương án giải quyết. Sau khi nhận được quyết định giải quyết của TGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp, BTV/NĐPC soạn văn bản trả lời Đơn vị đồng thời hướng dẫn Đơn vị Thông báo bồi thường cho khách hàng.
Trường hợp vụ việc phức tạp dễ xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, Phòng Tài sản kỹ thuật sẽ đề xuất lấy ý kiến hoặc tham khảo ý kiến của các Bộ phận liên quan trong Công ty, sau đó tổng hợp đề xuất TGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp phương án giải quyết.
Thời gian thực hiện: Không quá 7 ngày làm việc
Lưu ý:
Trường hợp có thỏa thuận bằng văn bản, hồ sơ khiếu nại phải được xem xét bồi thường đúng thời hạn.
Trường hợp không có thỏa thuận bằng văn bản, thì thực hiện theo thời hạn quy định của pháp luật là 15 ngày kể từ ngày xác nhận đủ hồ sơ
 
5.2.4 Thông báo phương án bồi thường
5.2.4.1 Trong phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm
Sau khi nhận được phê duyệt giải quyết của TGĐ/ Người có thẩm quyền theo phân cấp/ GĐ Đơn vị, BTV/ NĐPC lập và Trưởng BPBT ký Thông báo bồi thường gửi khách hàng theo mẫu BM.25.3 - 03 và kèm theo mẫu BM.25.3 - 04 hoặc soạn văn bản Thông báo từ chối bồi thường.
Những vụ tổn thất có công tác thu đòi người thứ ba, BTV/ NĐPC có trách nhiệm yêu cầu khách hàng ký văn bản chấp thuận bồi thường và chuyển quyền khiếu nại theo Mẫu BM.25.3 - 04 và/hoặc cung cấp các bằng chứng Người được bảo hiểm xây dựng đã bảo lưu được quyền khiếu nại cho PJICO.
Đối với những trường hợp khách hàng không chấp thuận phương án giải quyết thì BTV/ NĐPC cần thu thập công văn của khách hàng nêu lý do khiếu nại và các bằng chứng đính kèm. Sau khi nhận được đầy đủ tài liệu bổ sung của khách hàng, tùy theo từng nội dung vụ việc cụ thể BTV/ NĐPC sẽ áp dụng các bước và đề xuất phương án giải quyết như một vụ khiếu nại thông thường của quy trình này.
Thời gian thực hiện: Không quá 2 ngày.
5.2.4.2 Trên phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm
Sau khi nhận được phê duyệt giải quyết của TGĐ/ Người có thẩm quyền theo phân cấp, BTV/ NĐPC lập và Trưởng BPBT ký văn bản trả lời Đơn vị phương án phê duyệt giải quyết hoặc Thông báo bồi thường gửi khách hàng theo mẫu BM.25.3 - 03 và kèm theomẫu BM.25.3 - 04 hoặc hướng dẫn Đơn vị trả lời khách hàng nếu từ chối bồi thường
Những vụ tổn thất có công tác thu đòi người thứ ba, BTV/ NĐPC hướng dẫn Đơn vị có trách nhiệm yêu cầu khách hàng ký văn bản chấp thuận bồi thường và chuyển quyền khiếu nại theo mẫu BM.25.3 - 04 và/hoặc cung cấp các bằng chứng Người được bảo hiểm xây dựng đã bảo lưu được quyền khiếu nại cho PJICO.
Đối với những trường hợp khách hàng không chấp thuận phương án giải quyết thì BTV/ NĐPC hướng dẫn Đơn vị cần thu thập công văn của khách hàng nêu lý do khiếu nại và các bằng chứng đính kèm. Sau khi nhận được đầy đủ tài liệu bổ sung của khách hàng, tùy theo từng nội dung vụ việc cụ thể BTV/ NĐPC sẽ áp dụng các bước và  đề  xuất phương án giải quyết như một vụ khiếu nại thông thường của quy trình này.
Thời gian thực hiện: Không quá 3 ngày.
5.2.5 Thanh toán bồi thường/ phí giám định
Sau khi nhận được văn bản của khách hàng thông báo chấp thuận bồi thường và phương thức thanh toán thì BTV/ NĐPC lập Bản thanh toán bồi thường theo mẫu BM.25.3 - 05 và lập Hồ sơ thanh toán bồi thường theo mẫu BM.25.3 - 07 chuyển sang Bộ phận kế toán.
Trường hợp Bộ phận Kế toán không có ý kiến thì số tiền bồi thường bảo hiểm xây dựng sẽ được chuyển cho khách hàng trong vòng 3 ngày. Sau khi chuyển tiền, Bộ phận Kế toán phải sao gửi ủy nhiệm chi có xác nhận của Ngân hàng cho BPBT để thông tin cho khách hàng.
BTV/ NĐPC có trách nhiệm đề xuất phương án thanh toán phí giám định trong thời hạn 60 ngày sau khi nhận được thông báo thu phí.
Sau khi bồi thường, BTV/ NĐPC có trách nhiệm sao gửi hồ sơ thu đòi Tái bảo hiểm theo mẫu BM.25.3 - 08 về Công ty để thu đòi Tái Bảo hiểm theo đúng Quy trình Tái bảo hiểm.
BTV/ NĐPC có trách nhiệm lập thủ tục thế quyền đòi bồi thường người thứ 3 trình Lãnh đạo Công ty, Đơn vị.
Thời gian thực hiện: Không quá 7 ngày.
5.2.6 Hoàn chỉnh, lưu trữ hồ sơ bồi thường
Sau khi thanh toán bồi thường cho khách hàng, BTV/ NĐPC lập Hồ sơ thông báo tái bảo hiểm chuyển sang NĐPC theo dõi tái bảo hiểm của đơn vị/ Phòng tái bảo hiểm xây dựng theo quy định về tái bảo hiểm.
Trường hợp phải tiến hành các công tác sau bồi thường như thu đòi, thanh lý tài sản,…  thì sau khi thanh toán bồi thường:
ü     BTV/NĐPC có trách nhiệm lập Tờ trình  trình lên Trưởng BPBT
ü     Trưởng BPBT đề xuất phương án xử lý với TGĐ/ GĐ đơn vị.
Sau khi hoàn tất công tác giải quyết bồi thường và các công việc liên quan thì BTV/ NĐPC có trách nhiệm cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi bồi thường theo mẫu BM.25.3 - 01 để theo dõi vụ việc và lưu trữ Hồ sơ bồi thường theo quy định. 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng


bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình,bồi thường bảo hiểm công trình

 

Loading...
Hotline: 0932 377 138