Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 
Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Mục đích :
Quy định thống nhất cách thức và các bước tiến hành giám định tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm cháy cháy nổ bắt buộc trong toàn bộ hệ thống của PJICO  
 
. Phạm vi công việc  :
Áp dụng cho việc giám định các vụ tổn thất thuộc nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong toàn bộ hệ thống của PJICO  
 
Các tài liệu liên quan :
 • Luật Kinh doanh bảo hiểm do Quốc hội thông qua ngày 09/12/2000 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi
 • Quy tắc loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc           
 • Các tài liệu hướng dẫn và văn bản pháp luật liên quan
 
1 Nhận thông tin tổn thất:
 • Sau khi nhận được thông báo tổn thất, Giám định viên/Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm thu thập những thông tin về tên và địa chỉ điện thoại người phụ trách bảo hiểm của khách hàng. Sau đó nếu có thể thì thu thập thêm những thông tin sau :
 • Hạng mục tổn thất, địa điểm và thời gian xảy ra tổn thất
 • Sơ bộ diễn biến và nguyên nhân tổn thất
 • Mức độ và giá trị thiệt hại ước tính
 • Hướng phát triển của tổn thất và biện pháp hạn chế tổn thất đã áp dụng  
 • Những công việc Người được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đang tiến hành và sẽ tiến hành  
 • Sau đó yêu cầu Người được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cung cấp thông báo tổn thất bằng văn bản theo mẫu BM.24.2-01 và cập nhật thông tin vào sổ theo mẫu BM.24.2-02 để theo dõi vụ việc. 
2 Xử lý thông tin tổn thất :
 • Giám định viên/Người được giao nhiệm vụ kiểm tra các thông tin tổn thất đã nhận được và thu thập các tài liệu liên quan đến đối tượng tổn thất như :
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/Đơn bảo hiểm đã được cấp hay chưa?
 • Đối tượng tổn thất có tham gia bảo hiểm không?
 • Tổn thất có nằm trong địa điểm và thời hạn bảo hiểm?
 • Tổn thất dự đoán có khả năng thuộc trách nhiệm bảo hiểm?
 • Mức độ và giá trị tổn thất ước tính có nằm dưới Mức khấu trừ?
 • Kiểm tra việc nộp phí bảo hiểm của khách hàng
 • Quy định về phối hợp và Hướng dẫn thông báo tái bảo hiểm
 • Các thỏa thuận về thông báo và phối hợp giải quyết khác nếu có
 • Sau khi nhận được thông báo tổn thất Giám định viên/Người được giao nhiệm vụ phải báo cáo ngay cho Trưởng phòng chức năng đề xuất phương án xử lý hoặc chủ động xử lý thông tin về tổn thất đối với các tổn thất được phân cấp.
 • Đối với các vụ tổn thất có ước tính thiệt hại vượt trên phân cấp hoặc phải thông báo với tái bảo hiểm Phòng chức năng các đơn vị phải báo cáo ngay về công ty bằng văn bản theo mẫu BM.24.2-03 để công ty phối hợp giải quyết hoặc hướng dẫn khi cần thiết.
 • Đối với những vụ tổn thất phức tạp đòi hỏi có kiến thức chuyên ngành hoặc theo yêu cầu của Nhà tái bảo hiểm, hoặc theo chỉ đạo của Công ty thì các đơn vị có thể trưng cầu giám định của cơ quan chức năng hoặc chỉ định tổ chức giám định độc lập để tiến hành giám định tổn thất theo quy định, hoặc Công ty có thể cử cán bộ hỗ trợ các đơn vị tiến hành công tác giám định.
Giám định tại hiện trường  
Khi tổn thất xảy ra trên địa bàn thuộc đơn vị quản lý kể cả trường hợp vượt trên phân cấp, sau khi nhận được thông báo tổn thất các đơn vị chủ động cử Giám định viên/Người được giao nhiệm vụ đến ngay hiện trường, Giám định viên/Người được giao nhiệm vụ phải thực hiện một số công việc cụ thể sau :
 • Thu thập thông tin và tài liệu về tổn thất
 • Chụp ảnh và mô tả hiện trường thể hiện được diễn biến, nguyên nhân và mức độ tổn thất
 • Đánh giá sơ bộ diễn biến và nguyên nhân tổn thất
 • Dựa trên cơ sở những thông số và hình ảnh tại hiện trường tiến hành xác định hoặc ước tính mức độ tổn thất.
 • Đề xuất và phối hợp với Người được bảo hiểm cũng như các cơ quan liên quan khác thực hiện những biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất.
 • Thu thập vật chứng và lời khai nhân chứng, đồng thời thu thập và tham khảo ý kiến của các bên liên quan có mặt tại hiện trường như : cảnh sát PCCC, đơn vị xảy ra tổn thất, chính quyền địa phương,...
 • Lập Biên bản hiện trường mô tả chi tiết hiện trạng, nêu sơ bộ diễn biến và dự đoán nguyên nhân tổn thất, ước tính mức độ thiệt hại, ý kiến của các bên liên quan theo mẫu BM.24.2-04   
 
 
Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 
Mục đích :
Quy định thống nhất cách thức và các bước tiến hành giám định tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm cháy cháy nổ bắt buộc trong toàn bộ hệ thống của PJICO  
 
. Phạm vi công việc  :
Áp dụng cho việc giám định các vụ tổn thất thuộc nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong toàn bộ hệ thống của PJICO  
 
Các tài liệu liên quan :
 • Luật Kinh doanh bảo hiểm do Quốc hội thông qua ngày 09/12/2000 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi
 • Quy tắc loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc           
 • Các tài liệu hướng dẫn và văn bản pháp luật liên quan
 
1 Nhận thông tin tổn thất:
 • Sau khi nhận được thông báo tổn thất, Giám định viên/Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm thu thập những thông tin về tên và địa chỉ điện thoại người phụ trách bảo hiểm của khách hàng. Sau đó nếu có thể thì thu thập thêm những thông tin sau :
 • Hạng mục tổn thất, địa điểm và thời gian xảy ra tổn thất
 • Sơ bộ diễn biến và nguyên nhân tổn thất
 • Mức độ và giá trị thiệt hại ước tính
 • Hướng phát triển của tổn thất và biện pháp hạn chế tổn thất đã áp dụng  
 • Những công việc Người được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đang tiến hành và sẽ tiến hành  
 • Sau đó yêu cầu Người được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cung cấp thông báo tổn thất bằng văn bản theo mẫu BM.24.2-01 và cập nhật thông tin vào sổ theo mẫu BM.24.2-02 để theo dõi vụ việc. 
2 Xử lý thông tin tổn thất :
 • Giám định viên/Người được giao nhiệm vụ kiểm tra các thông tin tổn thất đã nhận được và thu thập các tài liệu liên quan đến đối tượng tổn thất như :
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/Đơn bảo hiểm đã được cấp hay chưa?
 • Đối tượng tổn thất có tham gia bảo hiểm không?
 • Tổn thất có nằm trong địa điểm và thời hạn bảo hiểm?
 • Tổn thất dự đoán có khả năng thuộc trách nhiệm bảo hiểm?
 • Mức độ và giá trị tổn thất ước tính có nằm dưới Mức khấu trừ?
 • Kiểm tra việc nộp phí bảo hiểm của khách hàng
 • Quy định về phối hợp và Hướng dẫn thông báo tái bảo hiểm
 • Các thỏa thuận về thông báo và phối hợp giải quyết khác nếu có
 • Sau khi nhận được thông báo tổn thất Giám định viên/Người được giao nhiệm vụ phải báo cáo ngay cho Trưởng phòng chức năng đề xuất phương án xử lý hoặc chủ động xử lý thông tin về tổn thất đối với các tổn thất được phân cấp.
 • Đối với các vụ tổn thất có ước tính thiệt hại vượt trên phân cấp hoặc phải thông báo với tái bảo hiểm Phòng chức năng các đơn vị phải báo cáo ngay về công ty bằng văn bản theo mẫu BM.24.2-03 để công ty phối hợp giải quyết hoặc hướng dẫn khi cần thiết.
 • Đối với những vụ tổn thất phức tạp đòi hỏi có kiến thức chuyên ngành hoặc theo yêu cầu của Nhà tái bảo hiểm, hoặc theo chỉ đạo của Công ty thì các đơn vị có thể trưng cầu giám định của cơ quan chức năng hoặc chỉ định tổ chức giám định độc lập để tiến hành giám định tổn thất theo quy định, hoặc Công ty có thể cử cán bộ hỗ trợ các đơn vị tiến hành công tác giám định.
Giám định tại hiện trường  
Khi tổn thất xảy ra trên địa bàn thuộc đơn vị quản lý kể cả trường hợp vượt trên phân cấp, sau khi nhận được thông báo tổn thất các đơn vị chủ động cử Giám định viên/Người được giao nhiệm vụ đến ngay hiện trường, Giám định viên/Người được giao nhiệm vụ phải thực hiện một số công việc cụ thể sau :
 • Thu thập thông tin và tài liệu về tổn thất
 • Chụp ảnh và mô tả hiện trường thể hiện được diễn biến, nguyên nhân và mức độ tổn thất
 • Đánh giá sơ bộ diễn biến và nguyên nhân tổn thất
 • Dựa trên cơ sở những thông số và hình ảnh tại hiện trường tiến hành xác định hoặc ước tính mức độ tổn thất.
 • Đề xuất và phối hợp với Người được bảo hiểm cũng như các cơ quan liên quan khác thực hiện những biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất.
 • Thu thập vật chứng và lời khai nhân chứng, đồng thời thu thập và tham khảo ý kiến của các bên liên quan có mặt tại hiện trường như : cảnh sát PCCC, đơn vị xảy ra tổn thất, chính quyền địa phương,...
 • Lập Biên bản hiện trường mô tả chi tiết hiện trạng, nêu sơ bộ diễn biến và dự đoán nguyên nhân tổn thất, ước tính mức độ thiệt hại, ý kiến của các bên liên quan theo mẫu BM.24.2-04   
 
 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựngQuy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666