Bảo hiểm xây dựng giá trị khôi phục

Bảo hiểm xây dựng giá trị khôi phục

chỉ áp dụng cho tòa nhà được bảo hiểm
Trong trường hợp tài sản được bảo hiểm trong phạm vi của bộ hợp đồng bảo hiểm này (Loại trừ sản phẩm lưu kho hay hàng hoá, nguyên vật liệu mua vào bán ra) bị phá hủy hoặc hư hại, cơ sở để xác định số tiền có thể được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này sẽ là giá trị thay thế hoặc khôi phục của tài sản bị phá huỷ hoặc hư hại, trên cơ sở tuân theo các qui định đặc biệt sau, cũng như các điều kiện và điều khoản của bộ hợp đồng bảo hiểm này, loại trừ những điểm đã được quy định khác bởi điều khoản này.
Trong điều khoản này, "Khôi phục" sẽ được hiểu như là:
Việc thực hiện các công việc nêu dưới đây:
Bảo hiểm xây dựng giá trị khôi phục
a) Khi tài sản bị hủy hoại toàn bộ, là việc tái tạo lại tài sản, nếu tài sản đó là ngôi nhà hoặc trong trường hợp là các tài sản khác, thì là việc thay thế bằng một tài sản tương tự. Trong các trường hợp trên, việc xây dựng lại hoặc thay thế sẽ chỉ giới hạn tới tình trạng tương tự mà không tốt hơn tình trạng của tài sản đó khi mới.
b) Khi tài sản bị hư hại, là việc sửa chữa hư hại và khôi phục các bộ phận của tài sản bị hư hại tới tình trạng gần như tương tự mà không làm tài sản đó có giá trị hơn hoặc ở tình trạng tốt hơn khi mới.
Các qui định đặc biệt :
1) Việc khôi phục (có thể được tiến hành ở nơi khác và bằng bất cứ biện pháp nào đáp ứng những yêu cầu của Người được bảo hiểm với điều kiện là trách nhiệm của PJICO không vì thế mà tăng lên) phải được bắt đầu và thực hiện một cách khẩn trương hợp lý và trong bất cứ trường hợp nào công việc này phải được hoàn thành trong vòng 12 tháng sau khi PJICO cho phép bằng văn bản, nếu không, PJICO sẽ không thanh toán vượt quá số tiền có thể được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này như là khi điều khoản này chưa được áp dụng.
2) Khi bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào theo điều khoản này bị hư hại hoặc phá huỷ một bộ phận, trách nhiệm của  PJICO sẽ không vượt quá tổng số tiền thể hiện chi phí mà PJICO có thể phải thanh toán cho công việc khôi phục nếu như tài sản đó bị huỷ hoại toàn bộ.
3) PJICO sẽ không bồi thường vượt quá số tiền có thể được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này như là khi điều khoản này chưa được áp dụng trước khi Người được bảo hiểm thực hiện công việc khôi phục và đã thực sự bỏ ra các chi phí để thực hiện công việc này.
4) PJICO sẽ không bồi thường vượt quá số tiền có thể được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này như là khi điều khoản này chưa được áp dụng nếu như tại thời điểm phát sinh tổn thất đối với bất cứ tài sản được bảo hiểm nào, tài sản đó đã được bảo hiểm bởi một hợp đồng bảo hiểm khác do Người được bảo hiểm công trình xây dựng thực hiện, mà việc bồi thường không dựa trên cơ sở khôi phục hay thay thế như quy định ở đây.
5) Mỗi hạng mục được bảo hiểm theo điều khoản này đã được kê khai, đều tuân thủ một cách riêng rẽ điều kiện về bảo hiểm dưới giá trị dưới đây:
Nếu tại thời điểm khôi phục, số tiền thể hiện chi phí lẽ ra đã phát sinh cho công việc khôi phục trong trường hợp toàn bộ tài sản được bảo hiểm tương ứng với hạng mục đó bị phá huỷ vượt quá số tiền bảo hiểm  của hạng mục đó tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn hoặc tại thời điểm tài sản đó bắt đầu bị phá huỷ hay hư hại do bất kỳ rủi ro được bảo hiểm nào theo bộ hợp đồng này gây ra, Người được bảo hiểm sẽ được coi như là Người bảo hiểm cho phần vượt quá đó và sẽ phải gánh chịu một phần tổn thất theo tỷ lệ tương ứng. Nếu trong bộ hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng có từ hai hạng mục trở lên thuộc phạm vi áp dụng của điều khoản này thì mỗi hạng mục đó sẽ tuân thủ điều kiện này một cách riêng rẽ. 
6) Điều khoản này sẽ không có hiệu lực nếu như:
i. Trong vòng 6 tháng kể từ khi xảy ra sự phá huỷ hoặc hư hại của tài sản được bảo hiểm hoặc trong từng đó thời gian nữa sau đó nếu PJICO chấp nhận bằng văn bản, Người được bảo hiểm không thông báo cho PJICO về ý định của mình đối với việc thay thế hay phục hồi lại tài sản bị phá hủy hay hư hại.
ii. Người được bảo hiểm không thể hoặc không muốn thay thế hay phục hồi lại tài sản bị phá hủy hay hư hại ngay tại hiện trường hoặc ở địa điểm khác.
7) Nếu vì bất kỳ một lý do nào theo các qui định đặc biệt trên đây mà  PJICO không bồi thường số tiền có thể được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm như là khi điều khoản này chưa được áp dụng, thì mọi quyền lợi và trách nhiệm của PJICO và Người được bảo hiểm về sự phá huỷ hoặc thiệt hại của tài sản được bảo hiểm sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của bộ hợp đồng này, bao gồm cả điều kiện về bảo hiểm dưới giá trị, như là khi điều khoản này chưa được đính kèm và áp dụng.
 
  1. Điều khoản bảo hiểm cho nước rò rỉ từ hệ thống chữa cháy tự động 
Các bên thoả thuận và ghi nhận rằng bộ hợp đồng bảo hiểm này được mở rộng bảo hiểm cho thiệt hại do nước rò rỉ từ hệ thống chữa cháy tự động, có nghĩa là sự phá huỷ hoặc hư hại gây ra do nước rò rỉ hoặc thoát một cách bất ngờ từ các thiết bị của hệ thống chữa cháy tự động, với số tiền bồi thường không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH, với điều kiện là việc rò rỉ này không phải là hậu quả của các nguyên nhân sau:
a) Nóng gây ra do cháy
b) Sửa chữa hoặc thay đổi đối với những ngôi nhà hoặc cơ sở bảo hiểm
c) Hệ thống chữa cháy tự động đang được sửa chữa, di chuyển hoặc mở rộng.
d) Đóng băng trong trường hợp cơ sở không được sử dụng, hoặc do sơ xuất của Người được bảo hiểm công trình xây dựng.
e) Lệnh của Chính phủ hoặc bất cứ chính quyền địa phương hay nhà chức trách hợp pháp nào.
f) Cháy ngầm dưới đất.
g) Chiến tranh, hoạt động chiến sự, thù địch nước ngoài (dù cho có tuyên chiến hay không), nội chiến, binh biến, khởi nghĩa, bạo loạn, hoạt động quân sự, tiếm quyền,
h) Nổ, nổ tung ngôi nhà hoặc nổ mìn.
i) Khuyết tật trong xây dựng hoặc trong những điều kiện mà Người được bảo hiểm đã nhận biết được trên cơ sở tuân thủ những điều kiện của bộ hợp đồng bảo hiểm này.
NMR96: Điều khoản về các công ty chi nhánh (công ty con)  
Các bên đồng ý và thoả thuận rằng thuật ngữ "Các công ty chi nhánh" được sử dụng trong bộ hợp đồng bảo hiểm này được xem là bao hàm bất kỳ công ty nào hoặc chi nhánh nào của nó có thể được Người được bảo hiểm thành lập, mua lại hoặc giành được trong thời hạn bảo hiểm với điều kiện Người được bảo hiểm công trình xây dựng thông báo cho PJICO sự thay đổi này và được chấp thuận bằng văn bản.
NMR97: Điều khoản về tố tụng và nỗ lực để hạn chế tổn thất
Trong trường hợp xảy ra tổn thất thực sự, điều cần thiết và phù hợp với luật định là Người được bảo hiểm, các đại lý, người làm công cho họ hoặc người được họ ủy nhiệm phải tiến hành các biện pháp tố tụng và thực hiện các nỗ lực để bảo vệ và đảm bảo quyền đòi bồi thường đối với các tài sản được bảo hiểm theo bộ hợp đồng này hoặc một phần của tài sản đó mà không làm phương hại đến hợp đồng bảo hiểm này. Việc Người được bảo hiểm hoặc PJICO thực hiện các biện pháp để thu hồi, cứu vớt và giữ gìn tài sản được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tổn thất không được xem như một sự từ bỏ hay chấp nhận việc từ bỏ đối với tài sản đó. Các chi phí đã bỏ ra cho việc này được xác định tương ứng giữa Người được bảo hiểm và PJICO theo tỉ lệ với quyền lợi của mỗi bên (với điều kiện là trách nhiệm của PJICO tổng cộng lại không vượt quá số tiền bảo hiểm).
Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.
NMR98: Điều khoản về di chuyển tạm thời
Tài sản đã được bảo hiểm trong bộ hợp đồng bảo hiểm này (trừ hàng hoá lưu kho mua vào hay bán ra) cũng được bảo hiểm trong khi chúng được di chuyển một cách tạm thời để làm sạch, cải tiến, hoán cải, sửa chữa hoặc mục đích khác tương tự ở bất cứ nơi nào tại cùng một địa điểm hay chuyển tới các địa điểm khác trong quá trình chúng được vận chuyển tới đó hoặc từ đó đi nơi khác bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Số tiền có thể được bồi thường theo điều khoản mở rộng này đối với tài sản được di chuyển như vậy sẽ không vượt quá số tiền có thể được bồi thường như trong trường hợp tổn thất xảy ra ở khu vực thuộc phạm vi địa điểm được bảo hiểm mà từ đó tài sản được chuyển đi khỏi một cách tạm thời.
Điều khoản mở rộng này không áp dụng đối với tài sản nếu trong điều kiện là chúng đã dược bảo hiểm theo các hình thức khác và cũng không áp dụng đối với kho hàng và bất cứ loại hàng hóa gì cũng như không áp dụng khi tổn thất xảy ra ở bất cứ nơi nào ngoài khu vực mà tài sản được di chuyển tạm thời khỏi đó đối với:
a. Xe cơ giới và khung gầm xe cơ giới.
b. Tài sản (ngoài máy móc thiết bị) được giao phó, ủy thác cho Người được bảo hiểm.
Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.
NMR99: Điều khoản về những nền móng không bị hư hại
Nếu tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ nhưng những phần nền móng không bị phá huỷ và do việc thực thi các quy định pháp quy và/hoặc lệnh của cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương, hoặc bất cứ cơ quan hữu trách nào khác mà phải khôi phục lại tài sản được bảo hiểm tại một địa điểm khác, thì những phần nền móng bị từ bỏ sẽ được coi như là bị phá huỷ, với điều kiện là nếu những phần nền móng bị từ bỏ đó làm tăng giá trị bán lại sẽ được coi như là phần giá trị thu hồi và số tiền tương ứng của những phần nền móng đó sẽ được Người được bảo hiểm công trình xây dựng thanh toán cho PJICO.
 
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666