Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm

Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm
 

Bảo hiểm hàng hóa chở xá  là loại hình bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu được Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) nhận bảo hiểm cho các đơn vị nhập hàng trực tiếp hoặc nhập ủy nhiệm. Do tính chất đặc thù là mức độ hao hụt, tổn thất cao nên thường tất cả các lô hàng xá đều được các chủ hàng rất quan tâm đến bảo hiểm để phòng trừ rủi ro và hạn chế tổn thất. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex nhận bảo hiểm cho loại hàng hóa này theo điều kiện A I.C.C 1/1/1982 có mở rộng thiếu hụt trọng lượng khi cân tại cảng dỡ hàng cụ thể như sau:

 

Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm

PHẠM VI  BẢO HIỂM
Điều 2:
1.         Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa có thể được ký kết theo một trong những điều kiện sau:
 
Điều kiện A:
 
Theo điều kiện này, Người bảo hiểm hàng hóa chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm, trừ những trường hợp đã quy định loại trừ ở chương III dưới đây.
 
Điều kiện B:
 
Trừ những trường hợp đã quy định loại trừ ở chương III dưới đây, theo điều kiện này, Người bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với:
a)                  Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:
(1)     Cháy hoặc nổ;
(2)     Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;
(3)         Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển      đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;
(4)     Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;
(5)     Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh;
(6)     Động đất, núi lưả phun hoặc sét đánh;
b)                 Những mất mát hư hỏng xảy ra đối với hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:
 
(1)     Hy sinh tổn thất chung;
(2)     Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu;
(3)    Nước biển, nước hồ hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm   hàng, phương tiện vận chuyển, công- ten-nơ hoặc nơi chứa hàng;
c)                 Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi  trong khi đang xếp hàng lên hay dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.
d)                 Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hạơc phương tiện chở hàng mất tích.
 
 Điều kiện C:
 
Trừ những trường hợp quy định loại trừ ở chương III dưới đay, theo điều kiện này Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với:
a)                  Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:
(1)    Cháy hoặc nổ;
(2)    Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;
(3)    Tàu đâm va nhau hạơc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;
(4)    Dỡ hàng tạo một cảng nơi tàu gặp nạn;
(5)    Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật, hoặc trật bánh.
b)                 Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau gây ra:
(1)    Hy sinh tổn thất chung;
(2)    Ném hàng khỏi tàu;
c)                 Hàng hóa được bảo hiểm bị  mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng mất tích.
 
Dù hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện “A”, “B” hay “C” trong mỗi trường hợp Người bảo hiểm còn phải chịu trách nhiệm về những tổn thất và chi phí sau đây:
 
a)                  Tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hay xác định bằng Hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành, đã chỉ ra nhằm tránh hay liên quan đến việc tránh khỏi tổn thất có thể xảy ra do bất kỳ nguyên nhân gì trừ những trường hợp đã loại trừ tại chương III của Quy tắc này hay những trường hợp loại trừ khác quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, khi có tổn thất chung Người được bảo hiểm cần hỏi ý kiến Người bảo hiểm trước khi kê khai và ký cam kết tổn thất chung.
 
                                        
b)                 Những chi phí và tiền công hợp lý do Người được bảo hiểm hàng hoá, người làm công và đại lý của họ đã chi nhằm phong tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm để bồi thường và kiện người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hoá hay người thứ ba nào khác, với điều kiện những chi phí và tiền công này phải được giới hạn trong phạm vi những tổn thất thuộc trách nhiệm Người bảo hiểm.
 
c)     Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Người bảo hiểm hàng hoá phải chịu trách nhiệm bồi thường.
 
d)     Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường.
 
e)     Phần trách nhiệm thuộc điều khoản “Tàu đâm va nhau đôi bên cùng chịu trách nhiệm” ghi trong Hợp đồng vận chuyển được coi như là một loại tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Người bảo hiểm. Trường hợp chủ tàu khiếu nại theo điều khoản đó thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Người bảo hiểm biết. Người bảo hiểm dành quyền bảo vệ Người bảo hiểm hàng hoá, chống lại việc khiếu nại của chủ tàu và tự chịu các phí tổn.
 
Điều 3:
Trong trường hợp hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện “B” hay “C”, nếu người được bảo hiểm hàng hoá yêu cầu thì Người bảo hiểm có thể nhạn trách nhiệm bảo hiểm thêm một hay nhiều loại rủi ro phụ dưới đây với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm theo thoả thuận:
 
-  Rủi ro trộm cắp và/hoặc không giao hàng.
-  Tổn thất do những hành vi ác ý hay phá hoại gây ra.
-  Hư hại do nước mưa, nước ngọt do đọng hơi nước và hấp hơi nóng.
-  Gỉ và ôxy hoá.
-  Vỡ, cong và/hoặc bẹp.
-  Rò, rỉ và/hoặc thiếu hụt hàng hoá.
-  Hư hại do móc cẩu hàng.
-  Dây bẩn do dầu và/hoặc mỡ.
-  Và những rủi ro khác tương tự.
 
Điều 4:
-         Người bảo hiểm hàng hoá không chịu trách nhiệm bồi thường những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá xếp trên boong tàu trái với tập quán thương mại. Đối với hàng xếp trên boong phù hợp với tập quán thương mại chỉ có thể được bảo hiểm theo điều kiện “C”.

 
Điều 5:
- Nếu theo tập quán địa phương cần phải sử dụng sà lan hoặc các phương tiện vận chuyển khác để chuyên chở hàng hoá được bảo hiểm từ tàu biển vào bờ hoặc ngược lại thì Người bảo hiểm cũng sẽ chịu trách nhiệm đối với rủi ro về sà lan như đã ghi trong điều 2 Quy tắc này với đièu kiện Người được bảo hiểm phải thông báo trước cho Người bảo hiểm hàng hoá biết về những thay đổi đó và phải nộp thêm phí bảo hiểm theo thảo thuận. Tuy nhiên, quy định này không bao gồm trường hợp sà lan dùng vào việc chứa hàng ngaòi quá trình vận chuyển bình thường.
 

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng


Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm,Bảo hiểm hàng hóa chở xá ở tphcm

Đánh giá:

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666