Bảo hiểm vỏ container

Bảo hiểm vỏ container

Những rủi ro được bảo hiểm

 
1.         Hợp đồng bảo hiểm vỏ container này bảo hiểm mọi rủi ro về mất mát, hư hỏng đối với đối tượng được bảo hiểm, trừ những điểm được qui định trong các điều khoản 4, 5, 6, 7 và 8 dưới đây
 
2.         Hợp đồng bảo hiểm vỏ container này bảo hiểm cho các chi phí đóng góp tổn thất chung và các chi phí cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc liên quan đến việc tránh tổn thất xảy ra do bất kỳ nguyên nhân trừ những điểm đã được loại trừ trong điều khoản 4, 5, 6, 7 và 8 hoặc những điều khác trongtrong hợp đồng bảo hiểm này, các chi phí này được tính toán và/hoặc được xác định theo hợp đồng vận chuyển và/hoặc luật pháp và tập quán hiện hành.
 Bảo hiểm vỏ container

Bảo hiểm vỏ container

3.         Hợp đồng này được mở rộng để bồi thường cho  người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản “tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi” trong hợp đồng vận chuyển liên quan tới tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của hợp đồng bảo hiểm này. Trường hợp Chủ tàu dựa vào điều khoản này để khiếu nại  thì Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm vỏ container là người có quyền bảo vệ  Người được bảo hiểm đối với khiếu nại đó và có trách nhiệm đối với mọi phí tổn.
 
4.         Người bảo hiểm vỏ container chỉ có trách nhiệm với tổn thất, tổn hại đối với máy móc của container theo Điều 1 và 2 trên đây
 
4.1       Khi Container bị tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính)
4.2       Khi tổn thất tổn hại ấy do những nguyên nhân:
 
4.2.1                Cháy, nổ bắt nguồn từ bên ngoài máy móc
4.2.2                Tàu hoặc phương tiện vận chuyển bị đắm, chìm mắc cạn hoặc lật úp
4.2.3                Phương tiện vận tải đường bộ bị trạt bánh hoặc lật úp.
4.2.4                Phương tiện vận tải đâm va với bất kể vật thể gì bên ngoài không kể nước.
4.2.5                Hy sinh tổn thất chung.
 
Phạm vi  bảo hiểm  
 
9.         Mỗi container được bảo hiểm, bao gồm cả khi xếp lên boong, trong phạm vi giới hạn vùng biển và lãnh thổ được quy định trong bản phụ lục dưới đây. nếu ngoài phạm vi giới hạn này Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết, việc bảo hiểm vỏ container sẽ được mở rộng về phạm vi bảo hiểm với phí bảo hiểm theo thoả thuận.
 
10.       Nếu một Container được bảo hiểm theo bảo hiểm vỏ container này được bán, cho thuê hoặc cho một bên khác thuê không phải là người được bảo hiểm thì Hợp đồng bảo hiểm của Container này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực trừ khi Người bảo hiểm có văn bản đồng ý tiếp tục bảo hiểm.
 
Điều khoản 10 này sẽ giữ hiệu lực cho dù có bất kỳ quy định nào được viết, đánh máy hay được in trong hợp đồng bảo hiểm này trái ngược với nó.
 
 Điều khoản huỷ bỏ
 
11.       Hợp đồng bảo hiểm vỏ container này có thể bị huỷ bỏ bởi Người được bảo hiểm hoặc Người  bảo hiểm bằng việc gửi thông báo trước 30 ngày (việc huỷ bỏ như vậy sẽ có hiệu lực khi hết thời hạn 30 ngày nói trên kể từ nửa đêm của ngày thông báo huỷ bỏ được gửi đi bởi Người bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm).
 
  1. Trong trường hợp Người bảo hiểm huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm này, họ sẽ chấp nhận hoàn trả phí bảo hiểm còn lại cho Người được bảo hiểm theo tỷ lệ ngày tham gia bảo hiểm.
  2. Trong trường hợp Người tham gia bảo hiểm huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm này, Người bảo hiểm  sẽ chấp thuận việc hoàn phí theo thoả thuận giữa hai bên.
 
Điều khoản chuyển nhượng
 
12.       Người bảo hiểm sẽ không chấp nhận hay bị ràng buộc bởi sự chuyển nhượng quyền lợi về bảo hiểm này hoặc về bất kỳ một khoản tiền nào có thể hoặc được chi trả theo hợp đồng bảo hiểm này, trừ khi có một thông báo về việc chuyển nhượng quyền lợi được ký bởi  Người được bảo hiểm và người chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng tiếp theo và được sửa đổi bổ sung trong hợp đồng bảo hiểm với yêu cầu phần sửa đổi bổ sung này được làm trước khi thanh toán bồi thường cho bất kỳ khiếu nại nào hoặc hoàn phí theo hợp đồng bảo hiểm đó.
 

Khiếu nại

 
13.       Để có có thể được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm bày  Người được bảo hiểm vỏ container phải có một quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm tại thời điểm  xảy ra tổn thất.
 
14.       Trong trường hợp có rủi ro gây ra mất mát hư hỏng có thể dẫn đến một khiếu nại theo hợp đồng bảo hiểm này,  Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm, hoặc, nếu container ở nước ngoài thì phải thông báo ngay cho đại lý gần nhất của LOYD’S để Người bảo hiểm có thể chỉ định giám định viên thay mặt cho họ nếu họ muốn.
 
15.       Nếu một khiếu nại về tổn hại container không phải là tổn thất toàn bộ được bồi thường theo Hợp đông bảo hiểm này thì số tiền bồi thường sẽ không vượt quá những chi phí hợp lý để sửa chữa những hư hại đó.
 
15.1     Người bảo hiểm sẽ chỉ có trách nhiệm trả số tiền bồi thường sau khi đã trừ đi mức khấu trừ ghi ở bảng kê chi tiết dưới đây cho mỗi một Container trong mỗi vụ tổn thất hoặc các vụ tổn thất trong mỗi sự cố, nhưng không áp dụng mức khấu trừ trong các trường hợp sau:
 
15.1.1              Tổn thất toàn bộ (thực sự hoặc ước tính)
15.1.2              Tổn thất chung, cứu hộ hoặc chi phí cứu hộ.
15.1.3              Chi phí phát sinh theo điều 18 dưới đây.
 
15.2     Đối với mỗi container Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm 
 
15.2.1              liên quan đến tổn thất chưa được sửa chữa với giá trị lớn hơn giá trị bảo hiểm vào thời gian bảo hiểm này hết hạn.
  1. đối với tổn thất chưa sửa chữa trong trường hợp tổn thất toàn bộ (dù là được bảo hiểm hay không theo bảo hiểm này) xảy ra tiếp theo trong thời hiệu của bảo hiểm này hoặc trong thời gian được gia hạn thêm.
 
  1.  
16.1     Khi xác định liệu một container có bị tổn thất toàn bộ ước tính  hay không thì giá trị bảo hiểm của container đó sẽ được tính là giá trị sửa chữa và sẽ không tính đến giá trị phần hư hỏng hay phế liệu của container đó.
 
16.2     Khiếu nại tổn thất toàn bộ ước tính căn cứ vào chi phí phục hồi và/hoặc sửa chữa container sẽ không được bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm này trừ khi những chi phí đó vượt quá giá trị bảo hiểm của container đó. Trong việc xác định này, chỉ chi phí liên quan đến một rủi ro đơn lẻ hoặc một loạt những thiệt hại phát sinh từ cùng một rủi ro mới được tính đến.

Quyền lợi bảo hiểm

 
17.       Bảo hiểm này sẽ không áp dụng đối với quyền lợi của người chuyên chở hay Người nhận ký gửi hàng hoá nào khác ngoài người được bảo hiểm
Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666