Bảo hiểm máy móc chủ thầu

Bảo hiểm máy móc chủ thầu

Trên cơ sở Người được bảo hiểm có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm máy móc chủ thầu /Hợp đồng bảo hiểm máy móc chủ thầu kèm theo đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi tắt là PJICO) Giấy yêu cầu bảo hiểm bằng cách điền vào Bản câu hỏi - Bản câu hỏi này cùng với các bản kê khai khác của Người được bảo hiểm có liên quan đến Quy tắc bảo hiểm máy móc chủ thầu này là một bộ phận cấu thành của bộ Hợp đồng bảo hiểm máy móc chủ thầu.
Quy tắc bảo hiểm này xác nhận rằng, với điều kiện là Người được bảo hiểm thanh toán cho PJICO số phí bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng và tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định trong bộ Hợp đồng
bảo hiểm máy móc chủ thầu hoặc các bổ sung đính kèm.
Bảo hiểm máy móc chủ thầu
PJICO đồng ý với Người được bảo hiểm rằng nếu bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm được nêu trong Giấy chứng nhận
bảo hiểm máy móc chủ thầu/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng hay bất kỳ thời gian nào gia hạn thêm sau đó mà Người được bảo hiểm đã nộp thêm phí bảo hiểm và PJICO đã chấp nhận việc gia hạn này, các máy móc thiết bị (hoặc bất kỳ các bộ phận nào của các máy móc thiết bị này) đã liệt kê trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm (hoặc danh mục đính kèm)/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng, tại địa điểm hoặc khu vực địa lý được đề cập trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng đó, bị hư hại, tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ như đề cập ở Quy tắc bảo hiểm này mà cần phải sửa chữa hoặc thay thế, thì PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hay thiệt hại như được quy định bằng cách thanh toán bằng tiền, thay thế hoặc sửa chữa (tùy theo lựa chọn của PJICO) nhưng trong mỗi năm bảo hiểm, số tiền bồi thường đối với mỗi hạng mục không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi cho hạng mục đó trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm (hoặc danh mục đính kèm)/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng và tổng cộng không được vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng.
Quy tắc bảo hiểm này vẫn áp dụng cho dù máy móc thiết bị được bảo hiểm đang hoạt động hay ngừng hoạt động, đang được tháo dỡ nhằm mục đích lau chùi, bảo dưỡng hoặc trong quá trình vận hành hoặc trong quá trình lắp ráp trở lại sau đó, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng chỉ sau khi máy móc chạy thử thành công
 

CÁC ĐIỀU KIỆN

  1. Việc Người được bảo hiểm tuân thủ và chấp hành đúng theo các điều khoản của bộ Hợp đồng bảo hiểm đối với những việc mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải làm hay thực hiện và sự trung thực trong việc khai báo, trả lời các câu hỏi trong Bản câu hỏi và Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết ràng buộc trách nhiệm bồi thường của PJICO.
  2. Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm máy móc chủ thầu/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng bảo hiểm máy móc chủ thầu là bộ phận cấu thành của bộ Hợp đồng bảo hiểm và thuật ngữ "bộ Hợp đồng bảo hiểm" dù sử dụng ở bất kỳ vị trí nào đều được coi là bao gồm cả Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng. Bất kỳ từ ngữ hay thuật ngữ nào có giải nghĩa kèm theo trong phần nào đó của bộ Hợp đồng bảo hiểm hay trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng cũng sẽ luôn luôn mang ý nghĩa đó dù nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.
  3. Người được bảo hiểm bằng chi phí riêng của mình phải thực hiện mọi biện pháp đề phòng hợp lý và tuân thủ mọi kiến nghị của PJICO nhằm ngăn chặn tổn thất hay thiệt hại và phải tuân thủ mọi yêu cầu của pháp luật và khuyến nghị của nhà sản xuất.
  4. a.     Người đại diện của PJICO có quyền, vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, xem xét và kiểm tra rủi ro được bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải cung cấp cho đại diện của PJICO mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro bảo hiểm;
b.   Người được bảo hiểm phải lập tức thông báo cho PJICO bằng điện tín và bằng văn bản bất kỳ thay đổi quan trọng nào về mức độ rủi ro được bảo hiểm và bằng chi phí riêng của mình phải thực hiện những biện pháp cần thiết tùy theo hoàn cảnh yêu cầu để đảm bảo hoạt động an toàn của máy móc thiết bị được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm cũng như phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh lại một cách tương ứng nếu thấy cần thiết. Người được bảo hiểm không được thực hiện hoặc chấp nhận những thay đổi quan trọng nào làm tăng thêm mức độ rủi ro trừ khi PJICO có văn bản xác nhận tiếp tục hiệu lực của bộ Hợp đồng bảo hiểm máy móc chủ thầu.
  1. Trong trường hợp xảy ra bất cứ sự cố nào có thể dẫn đến khiếu nại theo bộ Hợp đồng bảo hiểm máy móc chủ thầu, Người được bảo hiểm phải
a.     lập tức thông báo ngay cho PJICO bằng điện thoại hoặc điện tín cũng như bằng văn bản nêu rõ diễn biến, tính chất và mức độ tổn thất;
b.    thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất;
c.     bảo quản các chi tiết hay bộ phận bị hư hại sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của PJICO giám định các chi tiết hay bộ phận đó;
d.    cung cấp mọi thông tin và chứng từ văn bản theo yêu cầu của PJICO;
e.     thông báo cho cơ quan công an nếu tổn thất do trộm hoặc cắp.
Trong mọi trường hợp PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất hoặc thiệt hại mà trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ khi xảy ra tổn thất PJICO không nhận được thông báo về những tổn thất đó. Trong khi thông báo tổn thất cho PJICO theo điều kiện trên, Người được bảo hiểm có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ, còn trong mọi trường hợp khác, nhất thiết phải có đại diện của PJICO để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sửa chữa, thay thế. Nếu đại diện của PJICO không tiến hành giám định trong một thời gian được xem là hợp lý xét theo tình hình thực tế thì Người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế. Không điều kiện nào trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này ngăn cản không cho Người được bảo hiểm tiến hành các biện pháp thật sự cần thiết để duy trì hoạt động tại công trường thi công. Trách nhiệm của PJICO theo bộ Hợp đồng
bảo hiểm máy móc chủ thầu này đối với bất cứ máy móc thiết bị nào bị tổn thất sẽ chấm dứt nếu máy móc thiết bị đó không được sửa chữa thích hợp và kịp thời.
  1. Người được bảo hiểm với chi phí do PJICO chịu, phải thực hiện, kết hợp thực hiện và cho phép thực hiện mọi hành động và mọi công việc xét thấy cần thiết hay theo yêu cầu của PJICO liên quan đến quyền đòi bồi thường, có được sự đền bù hoặc bồi thường từ các bên (không phải là những Người được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này), những khoản tiền mà PJICO có quyền được hưởng hoặc sẽ có quyền hưởng hoặc được thế quyền sau khi đã thanh toán hay sửa chữa tổn thất theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này, dù cho hành động hay những việc như vậy cần phải làm hoặc phải thực hiện trước hay sau khi PJICO bồi thường cho Người được bảo hiểm.
Nếu có sự tranh chấp về số tiền bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm máy móc chủ thầu (mà nếu không có sự tranh chấp đó thì trách nhiệm đã được thừa nhận), thì việc tranh chấp sẽ được quyết định bởi một Trọng tài do hai bên chỉ định bằng văn bản, hoặc nếu hai bên không nhất trí được một Trọng tài chung thì mỗi bên chỉ định một Trọng tài bằng văn bản trong vòng 01 (một) tháng kể từ khi một trong hai bên nhận được văn bản của bên kia yêu cầu chọn Trọng tài khác, hoặc trong trường hợp hai Trọng tài không nhất trí được với nhau thì cùng nhau chỉ định một Trọng tài chung bằng văn bản trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết. Trọng tài chung sẽ ngồi lại với hai Trọng tài kia và chủ tọa các cuộc họp để giải quyết tranh chấp. Phán quyết của cuộc họp sẽ là điều kiện tiên quyết đối với tính chất đúng đắn của việc kiện tụng chống lại PJICO
 

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666