Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy

PJICO sẽ bồi thường cho Người Được Bảo Hiểm số tiền tổn thất đối với mỗi hạng mục được bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm phát sinh do sự gián đoạn hoặc ngừng trệ đó trên cơ sở những điều khoản quy định của Quy tắc bảo hiểm này.
Với điều kiện là
1.    Vào thời điểm xảy ra thiệt hại, Người được bảo hiểm phải có Bộ Hợp đồng bảo hiểm theo đơn mọi rủi ro tài sản cho tài sản đặt tại cơ sở kinh doanh đối với tổn thất phá hủy hoặc hư hại đó và
i)     việc chi trả bồi thường đã được thực hiện hay trách nhiệm bảo hiểm đã được công nhận, hoặc
ii)    việc bồi thường đúng ra đã phải được thanh toán hay trách nhiệm bảo hiểm đúng ra đã phải được công nhận nếu không có những loại trừ trách nhiệm đối với những tổn thất dưới mức nhất định theo hiệu lực của điều khoản bảo hiểm này.
2.    Trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO trong bất kỳ thời hạn bảo hiểm nào, theo Bộ Hợp đồng bảo hiểm sẽ không vượt quá
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy

i)     Tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm ứng với mỗi khoản mục liệt kê trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm, và
ii)    bất cứ hạn mức bồi thường nào ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm.
hoặc số tiền có thể được thay thế bởi bản sửa đổi bổ sung hay được đính kèm theo đó được PJICO thừa nhận bằng văn bản

MỨC KHẤU TRỪ - Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy

Quy tắc bảo hiểm này không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm này.
Người được bảo hiểm cam kết rằng, trong suốt thời hạn bảo hiểm của Quy tắc bảo hiểm này, sẽ không có bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ đã ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm.
 

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG

 

  1. TÍNH ĐỒNG NHẤT  - Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy

Quy tắc bảo hiểm, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản.
 

  1. MÔ TẢ SAI TÀI SẢN Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy

Nếu có sự kê khai thông tin sai về ngành nghề kinh doanh hoặc thông tin sai về tòa nhà được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm, hoặc thông tin sai hoặc quên khai báo về bất kỳ sự kiện nào có thể được sử dụng để đánh giá rủi ro thì PJICO sẽ không chịu trách nhiệm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm.
 

  1. CHẤM DỨT HIỆU LỰC BẢO HIỂM

Hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm có thể được chấm dứt tại bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của  Người được bảo hiểm. Trong trường hợp đó,  PJICO  sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm được tính trên cơ sở tỷ lệ phí ngắn hạn theo thông lệ cho thời gian Bộ hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực. PJICO cũng có thể quyết định chấm dứt hiệu lực của Bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết về việc chấm dứt và có trách nhiệm hoàn trả một phần phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian từ ngày thông báo chấm dứt cho đến ngày kết thúc hiệu lực bảo hiểm ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm.
 
4.    MẤT QUYỀN LỢI Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy
       Tất cả quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm sẽ bị mặc nhiên hủy bỏ:
(a)   Nếu bất kỳ khiếu nại nào theo Bộ hợp đồng bảo hiểm có sự man trá về bất kỳ khía cạnh nào hoặc có bất kỳ sự khai báo sai được tạo dựng lên hay được dùng để hỗ trợ cho khiếu nại đó, hoặc Người Được Bảo Hiểm hay người đại diện cho Người Được Bảo Hiểm sử dụng phương tiện hay thủ đoạn gian lận nhằm trục lợi qua Bộ hợp đồng bảo hiểm;
       hoặc:

  1. Nếu bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra và bị khước từ mà không có kiện cáo hoặc tố tụng trong vòng 03 tháng kể từ khi có sự khước từ đó, hoặc (trong trường hợp phải đưa ra trọng tài theo Điều 7 của Quy tắc bảo hiểm này) trong vòng 03 tháng kể từ khi trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết.

 

  1. THẾ QUYỀN BỒI THƯỜNG

Bất kỳ người khiếu nại nào theo Bộ hợp đồng bảo hiểm, bằng chi phí của PJICO, phải tiến hành, đồng ý tiến hành và cho phép tiến hành mọi hành động và công việc cần thiết hoặc do PJICO yêu cầu một cách hợp lý nhằm thực thi bất kỳ quyền hạn và biện pháp nào, hoặc nhằm có được sự đền bù hay bồi thường từ những bên thứ ba mà PJICO có quyền hoặc phải được thế quyền thụ hưởng sau khi PJICO thanh toán hay sửa chữa tổn thất theo Bộ hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, các công việc đó có thể được tiến hành hay được yêu cầu tiến hành trước hay sau khi PJICO bồi thường cho Người được bảo hiểm.
 

  1. ĐÓNG GÓP BỒI THƯỜNG

       Nếu vào thời điểm tài sản được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm bị tổn thất hoặc thiệt hại, có bất kỳ một hay nhiều Đơn bảo hiểm nào khác đang có hiệu lực do Người Được Bảo Hiểm hoặc bất kỳ người nào khác thu xếp cùng bảo hiểm cho toàn bộ hay một phần của tổn thất đó hoặc cho cùng tài sản, khi đó PJICO sẽ không có trách nhiệm đóng góp hay bồi thường nhiều hơn phần tổn thất được tính theo tỷ lệ tương ứng của mình đối với tổn thất hay thiệt hại đó.
 

  1. TRỌNG TÀI -- Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy

       Nếu phát sinh bất kỳ tranh chấp nào về số tiền phải bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm thì tranh chấp đó, hoàn toàn độc lập khỏi các vấn đề khác, sẽ được chuyển cho một trọng tài quyết định. Trọng tài này do các bên tranh chấp chỉ định bằng văn bản, hoặc nếu họ không thỏa thuận được một trọng tài thì sự việc được chuyển cho hai trọng tài do mỗi bên chỉ định riêng rẽ bằng văn bản  trong vòng 2 tháng kể từ khi một trong hai bên gửi văn bản yêu cầu bên kia cũng làm như vậy. Trong trường hợp một trong hai bên từ chối hay không thể chỉ định được một trọng tài trong vòng hai tháng sau khi nhận được thông báo bằng văn bản yêu cầu chỉ định, bên kia sẽ tự chỉ định một trọng tài; trong trường hợp có sự bất đồng giữa các trọng tài, thì tranh chấp phải được chuyển cho một Trọng tài chung do các trọng tài đó chỉ định bằng văn bản trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết. Trọng tài chung này sẽ ngồi với hai trọng tài viên kia để chủ trì việc xét xử.
Bất kỳ bên tranh tụng nào bị chết cũng không làm mất hiệu lực hay tác động đến thẩm quyền hay quyền hạn của trọng tài, các trọng tài viên hay trọng tài chung như đề cập đến ở trên. Trong trường hợp trọng tài hay trọng tài chung bị chết, thì bên chỉ định hoặc các trọng tài viên (tùy vào từng trường hợp cụ thể) sẽ chỉ định người thay thế cho trọng tài đã bị chết. Chi phí trọng tài và chi phí để đạt được phán quyết sẽ do trọng tài hay Trọng tài chung đưa ra phán quyết quyết định. Điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ quyền tố tụng hoặc khởi kiện nào theo Quy tắc bảo hiểm này là trước hết phải có phán quyết của trọng tài hay Trọng tài chung về số tiền tổn thất hoặc thiệt hại, nếu có tranh chấp.
 
8.    THAY ĐỔI HOẶC DI CHUYỂN
       Hợp đồng này sẽ chấm dứt hiệu lực nếu
a)    công việc kinh doanh kết thúc hay được đảm trách bởi người thanh lý hay người tiếp quản hay bị ngừng lâu dài,
b)    Người được bảo hiểm bị mất quyền lợi bảo hiểm trừ khi họ chết
c)    bất cứ sự thay đổi nào về công việc kinh doanh hoặc tại Cơ sở kinh doanh hoặc tài sản trong đó dẫn đến gia tăng khả năng Thiệt hại.
       tại bất cứ thời điểm nào sau khi đơn bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực trừ khi có được xác nhận của PJICO về việc tiếp tục bảo hiểm bằng văn bản.
 

  1. THIỆT HẠI TÀI SẢN -TỶ LỆ PHÍ

Người được bảo hiểm phải thông báo cho PJICO về bất cứ thiệt hại tài sản nào xảy ra và nếu được yêu cầu, phải thanh toán phụ phí bảo hiểm trong trường hợp tỷ lệ phí bảo hiểm cho bảo hiểm Thiệt hại tài sản của Người được bảo hiểm tại Cơ sở kinh doanh gia tăng.
 
10.  ĐÒI BỒI THƯỜNG Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy
       Nếu có bất kỳ sự cố nào phát sinh hoặc có thể phát sinh khiếu nại đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này thì Người được bảo hiểm phải ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho PJICO và phải tiến hành, cho phép tiến hành tất cả các biện pháp hợp lý nhằm hạn chế hoặc kiểm tra bất cứ sự gián đoạn hay cản trở nào của công việc kinh doanh để ngăn ngừa, giảm thiểu tổn thất. Trong trường hợp xảy ra khiếu nại theo Quy tắc bảo hiểm này, Người được bảo hiểm, bằng chi phí của mình trong vòng 30 ngày phải chuyển cho PJICO khiếu nại bằng văn bản thể hiện rõ chi tiết về những tổn thất hoặc thiệt hại, cùng với chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác (nếu có) bảo hiểm cho toàn bộ hoặc một phần Thiệt hại hoặc tổn thất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào do Thiệt hại đó gây ra.
       Người được bảo hiểm bằng chi phí riêng của mình, phải xuất trình, cung cấp cho PJICO mọi thông tin chi tiết khác, như các sổ sách kế toán và các loại sổ sách kinh doanh khác, các hoá đơn, biên lai, chứng từ, bảng cân đối tài sản và các tài liệu bằng chứng khác, giải trình thông tin hay bất kỳ bằng chứng nào khác mà phía PJICO có thể yêu cầu vì mục đích điều tra hay xác minh khiếu nại cùng với những bản cảm đoan hoặc văn bản có tính pháp lý khác cam kết về tính trung thực của khiếu nại và của bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại đó.
            Nếu các điều kiện này không được tuân thủ thì không có khiếu nại nào theo Quy tắc bảo hiểm này được bồi thường và trong trường hợp có sự không tuân thủ Người được bảo hiểm sẽ phải hoàn trả lại cho PJICO mọi khoản tiền bồi thường mà PJICO đã tạm ứng cho khiếu nại này

Đánh giá:

Bình Luận

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666