Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
 
Bồi thường bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
8.1. Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được bản báo cáo cuối cùng của chuyên gia tính toán tổn thất hay những bằng chứng xác thực về tổn thất, PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất đã được xác định.
8.2. Một khi trách nhiệm đã được chấp nhận thì trong khi chờ xác định số tiền bồi thường thực tế, PJICO có thể tạm ứng tiền bồi thường nhưng không vượt quá số tiền tối thiểu có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh lúc bấy giờ.

Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

8.3. PJICO có quyền thu hồi số tiền bồi thường tạm ứng nếu:
-      Có bất kỳ nghi vấn nào về quyền của Người được bảo hiểm được nhận bồi thường bảo hiểm (chừng nào PJICO chưa nhận được những chứng cứ xác thực cần thiết chứng minh tổn thất).
-      Liên quan đến tổn thất này, một cuộc điều tra của cơ quan công an hay một cuộc điều tra theo luật hình sự được bắt đầu tiến hành trong khi chờ đợi hoàn tất các cuộc điều tra đó.
 
Trọng tài: bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
 
Nếu có sự tranh chấp về số tiền bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này (PJICO đã thừa nhận trách nhiệm) thì sự tranh chấp đó sẽ chuyển cho một trọng tài quyết định. Trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản. Nếu hai bên không nhất trí được một Trọng tài chung thì mỗi bên chỉ định một trọng tài bằng văn bản trong vòng hai tháng kể từ khi một trong hai bên gửi văn bản yêu cầu bên kia cũng làm như vậy. Trong trường hợp hai trọng tài không thoả thuận được với nhau thì cùng chỉ định một trọng tài chung đứng ra giải quyết. Trọng tài chung sẽ ngồi cùng với hai Trọng tài kia và chủ tọa cuộc họp của họ. Phán quyết của Trọng tài là điều kiện tiên quyết bắt buộc phải có nếu muốn kiện PJICO.
 
Thời hạn bảo hiểm: bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
Thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm này là một năm. Thời gian bắt đầu và kết thúc hiệu lực bảo hiểm sẽ được tính từ 0 giờ vào những ngày được ghi trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm sẽ được tự động tái tục lại hiệu lực sau một năm, trừ khi PJICO hay Người được bảo hiểm yêu cầu bằng văn bản trước 30 ngày về việc chấm dứt bảo hiểm vào ngày kết thúc hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm này.
 
Bồi thường theo tỷ lệ: bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
 
Số tiền bảo hiểm theo từng hạng mục của Bộ hợp đồng bảo hiểm này (ngoại trừ các số tiền bảo hiểm về chi phí, tiền thuê nhà, chi phí dọn dẹp hiện trường sau tổn thất hoặc số tiền bảo hiểm các căn hộ tư nhân) đều tuân theo nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ.
Nếu tại thời điểm bắt đầu tổn thất, tài sản được bảo hiểm có giá trị lớn hơn số tiền bảo hiểm thì Người được bảo hiểm sẽ được xem như người tự bảo hiểm cho phần chênh lệch đó và sẽ phải gánh chịu một tỷ lệ tương ứng của tổn thất đó.
 
Mức khấu trừ: bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
 
Bộ hợp đồng bảo hiểm này không bồi thường các mức khấu trừ ghi trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi và mọi tổn thất xác định được sau khi áp dụng tất cả các điều khoản, điều kiện của Quy tắc bảo hiểm này, kể cả điều khoản về bồi thường theo tỷ lệ.
Người được bảo hiểm cam kết rằng sẽ không mua bảo hiểm cho các mức khấu trừ ghi trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm.
 
THIỆT HẠI VẬT CHẤT bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
 
PJICO đồng ý rằng nếu bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm, bất kỳ tài sản nào ghi trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm và hiện hữu tại địa điểm được bảo hiểm hoặc bất kỳ bộ phận nào của tài sản đó bị mất mát, huỷ hoại hoặc hư hại một cách bất ngờ, không lường trước được thì PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tài sản hoặc bộ phận tài sản bị mất mát, huỷ hoại hoặc hư hại đó theo cách thức quy định sau đây, bằng tiền, hoặc bằng cách thay thế hoặc sửa chữa tài sản bị tổn thất (theo sự lựa chọn của PJICO), nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm của từng hạng mục tài sản quy định trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm, và trong mỗi sự cố không vượt quá giới hạn bồi thường (trong trường hợp có quy định giới hạn đó), và tổng cộng lại, không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm.
 
Bổ sung tài sản bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
 
Bộ hợp đồng bảo hiểm này, trên cơ sở các điều kiện và điều khoản trên, sẽ mở rộng để bảo hiểm cho:
- Bất cứ ngôi nhà, máy móc và các thiết bị cùng loại nào mới phát sinh mà chưa được bảo hiểm, và
- Những hạng mục được sửa đổi, cải tạo, phần xây cơi nới thêm của các công trình, máy móc và các thiết bị được bảo hiểm khác.
Xảy ra trong thời gian Bộ hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực tại bất cứ địa điểm nào được bảo hiểm, với điều kiện là:
(1)  Tại mỗi địa điểm số tài sản bổ sung này sẽ không vượt quá 5% số tiền bảo hiểm của mỗi hạng mục,
(2)  Người được bảo hiểm thông báo cho PJICO trong vòng 3 tháng các chi tiết của tài sản bổ sung và đóng phí bảo hiểm bổ sung tương ứng nếu PJICO yêu cầu./.
 


 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,


Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp,Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp,Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp,Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp,Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp,Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp,Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp,Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp,Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp,Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp,

Đánh giá:

Loading...
Hotline: 0932377138 // 0888605666